Staroveké Grécko

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 267 slov
Počet zobrazení: 21 451
Tlačení: 703
Uložení: 647
Staroveké Grécko
 
Rozkladalo sa na ostrovoch v Egejskom mori,Iónskom mori,Krétskom mori, Stredozemnom mori a na Balkánskom polostrove
  Grécko geograficky : pevninské – severné – vrch Olymp
    stredné – Delfi, Atény
    južné – peloponézka časť – Sparta
  ostrovné – Kréta, Samos, Lesbos
  Maloázijské – Milétos, Efezos
-  Je to hornatý kraj =>málo poľnohospodárskej pôdy
-  Má členité pobrežie=>vytvárajú sa prístavy
Podnebie subtropické, vlhké(letá teplé a suché,zimy studené a vlhké)
Živili sa chovom oviec a kôz, rybolovom ; dovážali obilie,olivy a vínnu révu z kolónií
Dostatok nerastných surovín  na ostrovoch– meď(Cyprus), žel.ruda, mramor,žula
-  Osídľovanie Grécka : Achájci, Dóri, Ióni
 
Delenie gréckych dejín
1. Ostrovné :  kykladská kultúra ( 3000 p.n.l. )
  minojské obdobie ( 2000 – 1200 p.n.l )
2. Pevninské:  mykénske obdobie ( 16.st. – 12.st. )
 homérske obdobie ( 12.st. – 8.st. )
 archaické obdobie ( 8.st. – 6.st. )
klasické obdobie ( 6.st. – 338 p.n.l )
helenistické obdobie ( 338 p.n.l  – začiatok n.l)
 
Minojské obdobie 20-12 stor. pnl
-  Civilizácia sa vyvíjala na Kréte – odvodený názov od kráľa Minoa
-  Na Kréte sa stavali obrovské paláce (labyrinty)– najväčší v meste Knosos 
Paláce neslúžili len kráľ.rodine, ale aj vojenskej družine, remeselníckym dielňam – sústreďoval sa tu obchod
-  V palácoch bolo redistributívne hospodárstvo
-  Na Kréte už v tomto období používali písmo :  piktografické – obrázky
  Lineárne písmo A – nie je rozlúštené
  Lineárne písmo B – vznikla gr. abeceda
-  Končí príchodom Achájcov na Krétu v 15. Storočí
 
Mykénska civilizácia 16-12.stor pnl
-  Vyvíjala sa o niečo neskôr, vyspelé štáty vzniklali až v 17.stor. p.n.l
Strediskami boli  Mykény,Argos, Tíryns, ,Sparta  na Peloponéze;  Théby, Orchomenos, Athény v strednom Grécku
-  Neboli paláce, ale mohutné hrady budované na vyvýšených miestach – býval tu panovník a jeho vojenská družina ; remeselníci a poľnohosp. obyv žilo v podhradí
-  Myk. Gréci prevzali  lineárne písmo B, ktoré si prispôsobili
-  Zachovali sa správy o vojne, kt. v 12.stor. viedli mykénski gréci proti obyv. Tróje
TRÓJSKA VOJNA – začiatok v 12.stor. ; Achájci(gr.z pevninskeho Grécka) proti Trójanom
Príčina: únos krásnej Heleny(manželka spartského kráľa Menelea) ; uniesol ju Paris(syn trójskeho kráľa)
Trvala 10 rokov, písal o nej Homér – epos Ilias( o priebehu vojny), epos Odysea( o návrate domov)
Zúčastnil sa jej aj Agamemnon(našla sa jeho zlatá maska)(brat Menelea)
Frazeologizmy: trójsky kôň(dar pre Trójanov) – podfuk
Danajský dar – dar, kt.  neprináša úžitok
Henry Schlieman – objavil základy Tróje a Mykén – 1876
-  Obdobie končí príchodom Dórov a Iónov v 12. Storočí p.n.l
 
 
Homérske obdobie 12-8 stor.pnl
 
-  Tzv. obdobie temna => kultúrny a hospodársky úpadok
Nepoužívalo sa písmo
-  O spoločnosti sa dozvedáme z Homérových diel – jediný zdroj informácii(Ilias a Odysea)
-  Gréci žili v rodovom zriadení, na čele kráľ – basileos – a kráľovi pomáhala aristokracia (vyvinula sa z najstarších členov vojenských družín)
Najpočetnejšia vrstva – slobodní remeselníci a roľníci
 
 
Archaické obdobie 8-6 stor. pnl
 
-  Vytvárajú sa mestské štáty  – polis –vznikali kvôli hornatému kraju; najznámejšie:Sparta,Atény
-  Vládu aristokracie vystriedala vláda demokracie(vláda ľudu)
-  Volilo sa 9 úradníkov – archontov – rozdelili si medzi seba právomoci bývalého kráľa
-  Vládli s radou starších – aeropagom
Eklézia – ľudové zhromaždenie, na ktorom sa zúčastňovali všetci plnoprávni občania
-  Grécka demokracia je priama a otrokárska – týkala sa len veľmi malého počtu obyv.(plnopráv)
 
Rozdelenie mestského obyvateľstva
1.  Plnoprávny občania – slobodní muži nad 20 rokov, mali právo voliť a byť volení, mali vojenskú povinnosť
2.  Cudzinci – nemali volebné právo, mohli žiť v meste =>platba daní
3.  Otroci – bezprávna vrstva, museli len pracovať
 
Veľká  grécka kolonizácia – osídľovanie nových území
Príčiny: nedostatok úrodnej pôdy(nemali kde vysádzať obilie) a rastúci počet obyvateľov
Osídľovali pobrežie Čierneho mora, Malú Áziu(Efézos, Milétos), Severnú Afriku, pobrežie Španielska, pobrežie Francúzska(Masalia-dnešné Marseile), juh Apeninského polostrova(Neapol,Tarent), Sicíliu(Syrakúzy)
Priebeh: z kolónií sa do Grécka dováža lacné obilie=>grécki roľníci chudobnejú, zadlžujú sa a stávajú sa bezzemkami alebo otrokmi
-  Grécki remeselníci a obchodníci vyvážajú tovar(hotové výrobky) do kolónií z čoho bohatnú a majetkom sa začínajú vyrovnávať aristokracii, ale nemajú politické práva, chcú mať podiel na moci => dochádza k reformám
-  594 pnl – prvú reformu uskutočnil archont Solón
o  rozdelil obyvateľstvo podľa veľkosti majetku do 4 tried, od veľkosti majetku záviseli politické práva a povinnosti
o  Ďalšia reforma – vykúpil z otroctva aténskych bezzemkov z otroctva; problém však nevyriešil, lebo im nepridelil pôdu
-  Aristokracia odmietala reformy a preto v niektorých mestských štátoch bola nastolená tyrania, ktorá bola namierená  proti aristokracii a v prospech roľníkov a remeselníkov
-  V niektorých mestských štátoch bola nastolená timokracia – vláda bohatých
-  V niekt. mest. štátoch bola nastolená oligarchia – vláda urodzených a bohatých zároveň
 
 
 
Sparta
-  Vznikla z JZ časti Peloponézu
Od mladosti sa venovali športovému a vojenskému výcviku
-  Žili skromne a striedmo, mali úsečné a stručné vyjadrovanie – lakonické
-  Deti žili vo vojenských družinách, v ktorých sa cvičili v boji so zbraňov, bývali v stanoch
-  Narábať so zbraňov sa učili aj dievčatá, cvičili sa najmä v pozemnom boji, vojaci mali ťažké brnenie, používali oštepy a meče
-  Všetkým dospelým Sparťanom prideľovali pozemky aj s otrokmi – heilóti - , ktorí museli pracovať na pôde a odovzdávali určené množstvo potravín na ich výživu ; každí dostal rovnakí počet heilótov
Remeslá a obchod neboli rozvinuté, venovali sa im len cudzinci – perioikovia – časť obyvateľstva, ktorí boli osobne slobodní, ale nemali politické práva a museli platiť dane
Na čele stáli 2 králi, v čase vojny velili vojsku, v čase mieru riadili štát
-  Ich poradným orgánom bola rada staršíchgerúzia – členovia pochádzali zo starých aristokratických rodín
Činnosť kráľov kontrolovali 5 volení efori
-  Občania sa schádzali na ľudových zhromaždeniach, bol vyslovený súhlas/nesúhlas s návrhmi
-  Spartská ústava je typ zmiešanej ústavy – obsahovala
o  monarchistické ( králi )
o  aristokratické ( gerúzia )
o  demokratické ( efori, ľudové zhromaždenia ) prvky
Občianske práva nemali cudzinci, otroci, ženy a deti
-  Sparťania vytvorili spojenecké zmluvy so štátmi na Peloponéze a tak vytvorili bojový zväzokpeloponézsky spolok
 
 
Klasické obdobie 6.stor.-338 pnl
 
-  Ďalším reformátorom bol Kleistenes
-  Rozdelil obyvateľstvo do 10 územných fýl  - každá fýla si volila/losovala 50 zástupcov do rady 500(najvyšší poradný orgán) a každá jedna fýla si volila aj jedného vojenského stratéga-voj.veliteľ  =>demokracia je širšia pri losovaní
-  Zaviedol ostrakizmus – tzv. črepinový súd – každý na ľud. zhromaždení (6000 ľudí) mohol na črepinu napísať meno človeka, o kt. si myslel, že ohrozuje demokraciu. Ak sa jeho meno vyskytlo  viackrát bol z Atén vyhnaný na 10 rokov, mohol však používať svoj majetok(správca).
 
Grécko-perzské vojny 492-449 pnl
Príčiny: Perzia chcela obsadiť grécke osady v Malej Ázii
Priebeh: gr.osady si zavolali na pomoc Atény, Atény pomohli mestu Miléty a Sardy ; Perzia preto zaútočila na Grécko; perzským vojskám velil kráľ Dareios
1.perzská výprava -  492stroskotanie pri myse Atos
2.perzská výprava – 490vylodenie  pri Maratóne ->aténsky veliteľ Miltiades s vojskom porazil obrovskú perzskú presilu ->aténsky vojak Filipides utekal do Atén povedať, že zvíťazili – na jeho počesť sa dodnes behá maratónsky beh
3.perzská výprava – 480 – veľká bitka pri Termopylách pod vedením Xerxesa, Aténčania povolali na pomoc spartského kráľa Leonida, no napriek tomu Perzia vyhráva ; podľahlo tu 300 Sparťanov, ktorých zradil vlastný vojak prezradením taktiky Peržanom
-  Peržania sa dostali do Atén, ostatní Gréci sa stiahli na Peloponéz a Aténčania na ostrov Salamín
Peržania vyplienili Atény, ale Aténčania ich porazili v námornej bitke pri ostrove Salamíne
Peržania prezimovali v Grécku, ale v roku 479 pred Kr. utrpeli ďalšiu porážku pri Platajach
Gréci vyhrávajú, čo bolo nazvané „malým zázrakom“.
Mier medzi Grékmi a Peržanmi bol uzavretý v roku 449 – Kalliov mier
-  Zásluhu na víťazstve malo hlavne aténske loďstvo
-  Atény založili Aténsky námorný spolok, do kt. vstúpilo veľa gr. mestských štátov
-  Po vojnách vládne v Aténach Perikles – nanovo ich vybudoval – dal postaviť tzv. Dlhé hradby – ochrana, dobudoval  Akropolu – systém chrámov nad Aténami,  dal vybudovať aj aténsky prístav Pireos, rozšíril demokraciu aj na chudobných – zaviedol diéty(platil remeselníkom a roľníkom za účasť na ľud. zhromaždení), mal funkciu stratéga
-  Za jeho vlády dochádza k občianskej vojne ->peloponézskej vojne
 
Peloponézska vojna 431-404 pnl
Peloponézsky spolok(Sparta)  verzus aténsky námorný spolok (Atény)
Príčiny: Aténčania preniesli pokladnicu At.nám.spolku(Délsky nám. spolok)do Atén z ostrova Délos=>brali si z nej peniaze iba pre seba
Priebeh: v  1. fáze sa Sparta dostáva do Atén a vyplieňuje ich
V 2. Fáze – boj bol vyrovnaný (Aténam sa darilo na mori, Sparte na súši), Sparťania prišli s fin. pomocou Peržanov
Výsledok: vyhrala Sparta, pretože Atény boli v 405 porazené v bitke pri Aigospotame
V Aténach boli zbúrané Dlhé hradby, zrušený Aténsky námorný spolok, čiastočne nastolená aristokracia
Sparta však porazená v Korintskej vojne, porazili ju Atény, Korint , v roku 371 bola definitívne porazená
-  Oslabenie gr. mestských štátov využívala Macedónia
Macedónsky kráľ Filip II.  roku 338 v bitke pri Chaironei porazil Grékov=>začiatok helenistického obdobia
 
Macedónia
-  Na severe Grécka
-  V porovnaní s ostatnou časťou Grécka zaostalejšia – nemala prístup k moru, vládla tu rodová aristokracia( na čele kráľ a vojsko)
-  Vojsko bolo typu tzv. falanga – šikmo radený oddiel vyzbrojený dlhými kopijami a oštepmi, malo posilnené pravé krídlo, kto malo preraziť vojsko nepriateľa a napadnúť ho odzadu
 
Helenistické obdobie 338pnl-30pnl
Filip II. – snaží sa získať prístup k moru, chce poraziť Perziu a vytvoriť jednotný štát ; prístup k moru získal získaním ostrova Chalkidiké
V roku 338 porazil grécke vojská v bitke pri Chaironei a začal zjednocovanie gr.mest.štátov
Vo vojsku zaviedol žold
V roku 336 predčasne zomiera=>uvoľňuje miesto synovi Alexandrovi Macedónskemu
Alexander Macedónsky(Alexander III. Veľký) – veľmi vzdelaný-vychovával ho Aristoteles
Stal sa najväčším dobyvateľom – dobyl 90% vtedy poznaného sveta ; vytvoril veľké vojsko ; vytvoril jednotný gr.štát-chcel v ňom zrovnoprávniť Grékov a Peržanov
 
Výpravy Alexandra Macedónskeho
334 – bitka pri Graniku – dostal sa do Malej Ázie
333 – bitka pri Ise – porazil perzského kráľa Darea III. , obsadil Foiníkiu
332 – dobyl Egypt – vítali ho ako veľkého osloboditeľa
331 – bitka pri Gaugamelách – pri Asýrií
330 – dostal sa do Baktrie
327 – výprava do Indie
324 – návrat do Babylonu
 
V roku 323 predčasne zomiera ; mal koňa Bukefala ; zakladal mestá Alexandrie (okolo 30)-najvýznamnejšia je Alexandria v Egypte, kde sa nachádza knižnica
 
-  Po Alexandrovej smrti bola ríša určitý čas provízorne spravovaná diadochmi-úradníci , preto sa v 280 rozpadla na 3 časti: Macedónia +Grécko ->Antigonovci
  Egypt ->Ptolemaiovci
  Sýria ->Seleukovci
Grécke dejiny definitívne končia v roku 30 pnl- Egypt dobitý Rimanmi
 
Helenistická kultúra
-  Názov podľa perzského názvu Grékov – heléni
Úradný jazyk : gréčtina
Špecifikácia: spájala prvky klasickej gréckej kultúry a orientálnej kultúry
-  Orientuje sa na človeka žijúceho vo veľkej ríši; uznáva občana, ktorý nezasahuje do politiky
V umení sa zobrazuje každodenný život, dôraz na realistický portrét – kalokagatia
Náboženstvo: dochádza ku konfrontácií s orientálnym – nové božstvá
Veda: filozofia sa rozčlenila na nové/iné vedy:  históriu, filológiu, matematiku
Pamiatky: maják na ostrove Faros (7 divov sveta), knižnica v egyptskej Alexandrii
 
Grécka kultúra
-  Spolu s rímskou tvorí antickú – ovplyvnila kultúrny vývoj celej Európy a ovplyvňuje ho dodnes
PÍSMO: prevzali od Kréťanov, bolo hláskové (24hlások), tvorilo základ pre latinku
LITERATÚRA: rozvíja sa v nej viacero žánrov:
o  eposy (Homér-Illias, Odysea)
o  bájky ( Ezop)
o  poézia (poetka Sapfó, Anakreón)
o  dráma (Sofokles-Antigona, Kráľ Oidipus
  Euripides – Trójanky
  Aischylos – Pripútaný Prométeus)
o  komédia ( Aristofanes – Oblaky, Jazdci)
DIVADLO: vyvinulo sa z osláv boha Dionýza(Bakchusa), najväčší rozmach v 6.stor.;  hrávalo sa na amfiteátroch, hrali len muži v maskách ; bolo sprevádzané zborovým spevom a tancom
NÁBOŽENSTVO: polyteistické ( veria vo viac bohov)
OLYMPIJSKÉ HRY: od roku 776pnl v gréckej Olympii, konali sa raz za 4 roky, súťažilo sa v športových a umeleckých disciplínach, mohli sa zúčastniť len muži, musel sa dodržiavať posvätný mier – ekechéria, víťazi získali slávu, vavrínový veniec a v meste im postavili sochu ; v 395 pnl boli OH zakázané, obnovené boli až v roku 1896 na podnet francúzskeho baróna Pierra de Coubertaina
HISTÓRIA: Herodotos – otec histórie – napísal Dejiny grécko-perzských vojen
Tukydides – Dejiny Peloponézskej vojny
Xenofón – opísal dejiny Grécka po Peloponézskej vojne
FILOZOFIA : veda vied – rieši otázku existencie – materialistická (svet vznikol z nejakej hmoty)
Idealistickú (svet vznikol z  vyššej moci)
Filozofi : Anaximandros
  Anaximenés
  Platón
  Sokrates
  Aristoteles
-  Rozvinutý školský sytém
-  Uplatnenie kalokagatie – človek všestranne rozvinutý-telesne aj duševne –harmónia tela a duše; ideál gréckej výchovy
PRÍRODNÉ VEDY: matematika – Pytagoras, Tales,Euklides
  Fyzika – Archimedes
  Astronómia – nadviazanie na vedomosti orientálnych štátov, vesmír nazývaný kozmos, študovali zákonistosti, stredom vesmíru bolo Slnko
  Zemepis – dobrí moreplavci-nové územia, národy ; základy náuky o  podnebí,povrchu Zeme,; významný geograf Ptolemaios
  Lekárstvo – Hippokrates – Hippokratova prísaha lekárov
ARCHITEKTÚRA: stavali sa najmä chrámy – najznámejší stavebný komplex je Akropola postavená na kopci nad Aténami – Partenon, centrum náboženské aj kultúrne
 základom boli stĺpy =>3 slohy :dórsky, iónsky,korintský – odlišujú sa hlavicami, materiál kameň, mramor, žula
SOCHÁRSTVO: vyjadrenie pohybu, dokonalá stavba tela
Sochári: Myrón – Diskobolos
Feidias – socha boha Dia sediaceho na tróne
MALIARSTVO: zachovalo sa len na keramike, prevažovala figurálna maľba
 
Frazeologizmy
Achillova päta - ľahko zraniteľné, citlivé miesto niekoho
Pandorina skrinka - prameň všetkého zla a biedy
Augiášov chliev - pomenovanie pre prostredie , kde vládne chaos, špina, neporiadok
Damoklov meč - neustále hroziace nebezpečenstvo
Preťať gordický uzol - spletitá, zložitá vec, ktorú treba rýchlo a rázne rozhodnúť
Sizyfovská práca - namáhavá, ale zbytočná práca
Tantalove muky - veľké, dlhodobé nadmerné telesné a duševné utrpenie
 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.070