Franská ríša

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 784 slov
Počet zobrazení: 12 093
Tlačení: 774
Uložení: 770
Franská ríša
-  Počas sťahovania národov sa vytvorili barbarské štáty – Pyreneje-Vizigóti ; Apeniny-Ostrogóti, Longobardi
-  Postupne zanikajú, jediný štát čo pretrváva je Franská ríša
-  Vyvinul sa tu lénny systém
-  Z pôvodných voj. veliteľov sa vytvorila aristokracia, z náčelníkov panovník, kt. prepožičiaval pôdu svojim veliteľom a tí je prenajímali roľníkom
-  Vznikla v 5. Storočí
-  Zaberala územie Beneluxu, Francúzska a Nemecka
-  Za zakladateľa sa považuje Chlodovik I. z rodu Merevejovcov
-  Merevejovci vo veľkom rozdávali pôdu, čím sa pripravovali sami o moc
-  Moc postupne prechádzala na majordómov – správcovia kráľ. majetku a vyberači daní
-  Najznámejším majordómom bol Pipin II. A najmä jeho syn Karol Martel – ten v roku 732 v bitke pri Poitiers porazil Arabov a zastavil ich prenikanie z Pyr.polostrova do Európy
Pipin III. Krátky so súhlasom pápeža zvrhol z trónu posledného Merevejovca, stal sa kráľom a založil dynastiu Karolovcov
-  Z nej bol najznámejším kráľom Karol Veľký – vládol od roku 768,
26.12. 800 Vatikán (Bazilika sv. Petra a Pavla ) pápež Lev III. ho  korunoval za rímskeho cisára – symbolicky sa stal nástupcom rímskych cisárov ; aktom korunovácie určil aj spôsob získavania cisárskej hodnosti – korunovácia cisára pápežom v Ríme
-  Za jeho vlády dosiahla ríša najväčší rozmach, rozšíril ríšu na celú Z Európu
  VÝBOJNÁ POLITIKA KAROLA VEĽKÉHO:
  Na S Talianska – Longobardia – nechal sa korunovať za longobardského kráľa
  Územie Bavorska
  Avarský kaganát
  Saská ríša – po dobití prekročil hranice rieky Labe, zaútočil na slovanské kmene, kt. ale neporazil
  Prelom  11 a 12 stor. – úspešne ťažil proti Arabom, vytlačil ich až za Pyreneje
  Rozsah ríše : Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, S. Taliansko, Švajčiarsko
-  Pre naše územie má veľký význam rozvrátenie Avarského kaganátu – začiatok samostatného štátneho vývoja ( na konci 8.stor) ; jeho rozpad umožnil veľký rozvoj Slovanov, to viedlo k prijatiu kresťanstva a vybudovaniu významnej VM 
-  Veľké rozšírenie FR si vynútilo reformu jej správy, hranice ríše boli temer neustále ohrozené vojenskými vpádmi
-  V týchto ozbrojených oblastiach bolo potrebné udržiavať stálu vojenskú pohotovosť, boli rozdelené na vojensko-správne jednotky – marky
-  Na čele marky stál markgróf – ich činnosť kontrolovali zvláštny kráľovi splnomocnenci
-  Uskutočnila sa aj menová reforma – strieborné denáre
-  Založené bolo 1. hlavné mesto Aachen
 
KAROLÍNSKA RENESANCIA
-  Správa štátu si vyžadovala vychovať vrstvu ľudí, kt. možno označiť za štátnu byrokraciu – ich úlohou bolo zvládnuť písomný styk a písomnú evidenciu
-  Zaviedol vojenskú povinnosť pre slobodných obyvateľov
-  Karol Veľký podnikal mnoho vojenských záťahov, presadzoval vojenskú povinnosť všetkých slobodných obyv. ríše, tí sa chceli službe vyhnúť-vzdávali sa slobodného postavenia a vstupovali do lénneho vzťahu s s väčším feudálom, stávali sa vazalmi – tým upevňovali moc šľachty a zvyšovali ich nezávislosť od kráľa, kráľ sa však stával závislejším, pretože šľachtu potreboval
-  Karol Veľký podporoval zakladanie škôl pri jednotlivých kláštoroch a biskupstvách  - 1. bola na jeho kráľovskom dvore – Dvorská kráľovská univerzita – na svoj dvor pozýval vzdelancov, učencov
Prečo Karolínska renesancia? – Karol sa snažil obnoviť antickú kultúru prepisovaním antickej literatúry
-  Využívalo sa písmo miniskula – malé písmená latinskej abecedy
-  Vyučovací jazyk latinčina
7 slobodných umení : kvadrium – aritmetika, geometria, astronómia, hudba
  Trivium – gramatika, rétorika, dialektika(logika)
-  Každý kláštor mal skriptórium – pisárska dielňa – prepisovanie ant. diel a nábož. textov, alebo písali nové diela – kroniky, anály,letopisy,nábož.piesne – písalo sa brkom na pergamen(jemne opracovaná koža zvierat)
-  Výzdoba kníh – iluminácie – ozdobné písmo, iniciály
-  Vznikali kódexy – zväzky pergamenových listov
-  Stavali sa sakrálne stavby- kláštory, chrámy
-  Najčastejšie kameň, tehla
-  Vznikol  1. Kláštor na svete – Monte Casino – benediktínsky kláštor, hl. regula : „Modli sa a pracuj.“
Kaplnka v Aachene- 8uholníkový pôdorys – najvýznamnejšie nábož. obrady, korunovácie kráľov
-  Pod trónom sa uschovávali relikvie – dary, misy, vázy , je tu pochovaný aj Karol Veľký
 
-  Významné postavenie nadobudli grófi a biskupi – ríšska aristokracia
-  Prvé výsledky ich výsadného postavenia sa začali objavovať už za vlády Ľudovíta Pobožného, ale politiku ovládli až neskôr
 
Franská ríša po smrti Karola Veľkého
-  Ukázalo sa, že nie je možné udržať ríšu ako jednotný štát
-  Karolov nástupca Ľudovít Pobožný vydal nástupnícky poriadok – zákon o jednote ríše – Ordinatio imperii – podľa neho sa mal cisárom stať najstarší panovníkov syn, ostatní synovia mali svojho brata poslúchať
-  V roku 829 tento zákon sám porušil, pre svojho syna Karola II. Holého vytvoril štvrtý údel zahrňujúci Švábsko, Rétsko a Alsasko ->povstanie jeho synov
-  V roku 840 Pobožný zomiera, jeho synovia uzavreli Verdunskú zmluvu (10.8.843), kt. FR ríšu rozdelila na 3 časti : 1. Územie Z od Rýna (Francúzsko)- Západofranská ríša – Karol Holý
  2. územie V od Rýna – Východofranská ríša – Ľudovít Nemec
  3. Porýnsko so S. Talianskom i s cis. titulom Lotar ,najstarší syn
- boje medzi nimi však pokračovali a Lotarov štát zanikol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033