Svätá rímska ríša národa nemeckého (SRRNN)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 582 slov
Počet zobrazení: 6 040
Tlačení: 385
Uložení: 443
Svätá rímska ríša národa nemeckého (SRRNN)
-  Špec. útvar stredovekej Európy, kt. nadväzoval na antickú tradíciu
Rozsah: územie dnešného Nemecka, Rakúska, Slovinska, Čiech, Záp. Poľska, Beneluxu,
Vých.  Francúzska, Švajčiarska a väčšiny Sev. Talianska
-  Najprv sa vnímala ako ideologický pojem – netvorilo ju iba ohraničené územie, ale patrili do nej  všetci kresťania zjednotení osobou rímskeho cisára
-  Ak sa chceli nem. králi stať rímsko-nemeckými cisármi museli absolvovať tzv. Rímsku korunovačnú jazdu ( do Ríma)
-  1.RN cisár – 962 – Otto I.
-955 – porazil Maďarov pri rieke Lech -> zabránil ďalšiemu prieniku na Z (aj na územie Slovenska)
-Snažil sa obnoviť rímske impérium
Otto III. – vnuk Otta I. – chcel naplniť myšlienku cisárstva
-Uhorsko a Poľsko získali počas jeho vlády nezávislosť, bola do 1806 (obd. Napoleonových výbojov)

Boj o investitúru
-  Spor medzi pápežom a RN cisárom o investitúru( dosadzovanie biskupov)
-  Podľa tradície bolo zaužívané, že biskupov dosadzoval RN kráľ do svojho kráľovstva odovzdaním berly a prsteňa
-  Spor vznikol pri obsadzovaní milánskeho arcibiskupa medzi RN cisárom Henrichom IV. a pápežom Gregorom VII.
-  Gregor VII. vydal nariadenie, podľa kt. žiadny duchovný nemohol prijať cirkevný úrad z rúk Henricha IV. Henrich IV. to odmietol akceptovať a preto ho Gregor VII. exkomunikoval(vylúčil z cirkvi), navyše zbavil všetkých poddaných prísahy vernosti a zakázal im ho poslúchať
-  Henricha IV. začali poddaní aj kniežatá opúšťať, a preto v 1077 Henrich prichádza do Cannosy (pevnosť, kde sídlil pápež) a stojí tu bosý a o hlade 3 dni a pokoril sa pápežovi
-  Pápež mu na základe toho dal rozhrešenie a prijal ho späť do cirkvi
Frazeologizmus: ísť do Cannosy – pokoriť sa, ustúpiť
-  Boj o investitúru sa končí v 1122 Wormským konkordátom, kt. zaviedol, že voliť biskupov môže pápež za prítomnosti kráľa

Zlatá bula Karola IV. – 1356
-  Hlavný ríšsky zákon SRRNN
-  Vydal ju Karol IV. Luxemburský (rod Luxemburgovcov) – mal funkciu RN cisára a nem. kráľa
-  Niektoré ustanovenia platili do 1806
OBSAH  (význam):
-Upravovala postavenie českého kráľa vo vzťahu k SRR a českému štátu - dávala výnimočné postavenie českého kráľa a č. štátu, pretože v prípade, že v Česku vymrie vládnuci rod po meči a praslici, č. snem má právo sám si zvoliť českého kráľa
-Cisár nemohol udeľovať č. štát ako léno
-Č. kráľ má právo raziť si vlastné zlaté aj strieborné mince
-Najdôlež. ustan.:o tom, kto volí RN cisára -> volilo ho 7 kurfirstov ( 4 svetský,3 cirkevný)
-  Najviac RN cisárov bolo z rodu Habsburgovcov : Rudolf Habsburský, Henrich Habsburský
-  Rod Luxemburgovcov končí Žigmundom Luxemburským a potom sú opäť Habsburgovci, na čele SRR až do 1806

Kláštory
Proces: 1. kláštory zakladali pútnici, kt. trávili čas c modlitbách a vykonávali misijnú činnosť
V rannom stredoveku sa stali kláštory centrom civilizácie
V 6.-8. storočí – zákl. znakom bolo prijatie regule( súhrn pravidiel)
1.kláštor  založil Benedikt z Nursie ( benediktíni) v Monte Casino
  - regula Ora et labora (Modli sa a pracuj)
  - benediktínske kláštory boli 1. nemocnice a nocľahárne
Ďalšie kláštory vznikali z iniciatívy rozšíriť benediktínsku rehoľu do celej Európy – vzniká významný kláštor v Cluny (Franc) – dodržiavajú pravidlá chudoby a pokory
Význam: šírili kultúru a vzdelanosť – vydávali umelecké a vedecké diela – skriptória, knižnice, venovali sa písaniu ( viď. Karolínska renesancia), - priniesli nové poznatky v oblasti poľnohospodárstva – trojpoľný systém ( jarina, ozimina, úhor)
 
Ďalší rád: františkáni – František z Assisi
-Obd. 12.-13.  Storočia
-Tzv. rád minoritov – žobravý rád – kladú dôraz na chudobu – žili z milodarov a ich hl. úlohou bolo šíriť Božie slovo
 
Ďalší rád : dominikáni – sv. Dominik – to čo aj františkáni
 
Scholastika – myšlienkový systém v stredoveku, kt. úlohou bolo vysvetliť a odôvodniť všetky cirkevné dogmy a pravidlá ; opierala sa o Bibliu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016