Mária Terézia na tróne

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 577 slov
Počet zobrazení: 5 804
Tlačení: 387
Uložení: 391
Mária Terézia na tróne 1740 – 1780
-  Otec  Karol VI. Habsburský – v 1713 vydal Pragmatickú sankciu – nedeliteľnosť habs. dŕžav(Uhorsko,Rakúsko,Čechy), upravené pravidlá nástupníctva( aj po meči, aj po praslici)
-  Najväčším cieľom bolo dosiahnuť uznanie Pragmatickej sankcie(v Uhorsku 1723)
 
Mária Terézia na trón nastúpila ako 23 ročná, korunovácia v Dóme sv. Martina
-  Zdedila rozdrobenú krajinu
-  Manžel: František Lotrinský
-  16 detí – najznámejšie: Mária Antoinetta, Jozef II.
 
Vojny o dedičstvo
1741-1745 – vojna o rakúske dedičstvo
Fridrich II.(pruský kráľ) – obsadil územie Sliezska(hospodársky najvýznamnejšia oblasť Uhorska)
1745 – mier v Drážďanoch – jej manžela(FL)uznali za nem. cisára
1756-1763 – 7ročná vojna – definitívna strata Sliezska
1765 – vládne formou nariadení a nezvoláva uhorský snem – absolutistizmus, mala podporu uhorskej šľachty – magnátov
-  Menovala za spoluvládcu jej syna Jozefa II.
-  Viedla mierovú politiku – odmietala vojny
Zahraničná politika:
-  Orientácia na Francúzsko
-  Vzťahy s Pruskom a Ruskom
 
REFORMY:

Príčiny:
-  Po otcovi zdedila zaostalú ríšu
-  Chcela odstrániť nejednotnosť a zaostalosť ríše
-  Uvedomovala si potrebu modernizácie
-   vláda MT – osvietenský absolutizmus – forma vlády, pri kt. modernizáciu spoločnosti uskutočňuje osvietenský panovník
-  Centralizácia ríše
-  Oslabenie výsad šľachty
 
Reforma armády:
-  Silná armáda – delostrelectvo
-  Žold, uniformy, dovolenka/stravovanie
-  Založená vojenská akadémia vo Viedni
Reforma hospodárstva:
-  Manufaktúry - textilka v Haliči
-  Jednotné miery, clá, váhy
-  Tereziánske strieborné toliare
-  Prvé papierové peniaze
Reforma súdnictva:
-  Zákaz tortúry (stredoveký spôsob mučenia)
Reforma zdravotníctva:
-  Zriadené zdravotnícke komisie
-  Očkovanie proti moru
Reforma v školstve:
-  Spolupráca s Adamom Františkom Kollárom(slov. Sokrates, osobný radca MT)
1777 – Racioeducationis – organizačný poriadok pre školstvo
Cieľ: zvýšiť gramotnosť obyvateľstva
Povinná školská dochádzka 6-12
Jednotná školská sústava ( od ZŠ až po univerzitu)
1763 - v Banskej Štiavnici založená 1. banská akadémia
Reforma v poľnohospodárstve:
-  Pestovanie nových plodín – kukurica, tabak, zemiaky
-  Chov nových plemien dobytka, koní
-  Ochrana lesov
 
Tereziánsky urbár
Potreba a príčiny reformy:
-  Deľba urodeného medzi  zemepána a panovníka
 
-  Zaviedla jednotnú úpravu poddanských povinností
-  Spísaný urbár – súpis pozemkového majetku a povinností poddaných – písaný v jazyku ľudu
 
1767 – Tereziánsky urbár
-  Súpis poddanskej pôdy
-  Presné určenie pomeru dávok a povinnosti poddaného voči zemepánovi
-  Počet dní, kt. mal poddaný odpracovať – na panskom
-  Výška dávok, kt. záviseli od rozsahu a kvality pôdy
-  Povinnosti: rúbať drevo, zvážať drevo, platiť domovú daň, pomoc pri opravách
 
Význam:
-  Dávky a povinnosti sa neznížili, avšak bolo voľné nazretie do urbára
-  Presne určené povinnosti – zemepán ich nemohol zvyšovať
1848 – zrušené poddanstvo
 
 
Jozef II. 1780-1790
-  Chcel urýchliť modernizáciu ríše
-  Chcel prebudovať ríšu na jednotný štát
-  Vydal 6000 patentov(reformy) – na smrteľnej posteli okrem dvoch odvolal všetky:
1781 – tolerančný patent – udeľoval nábož. slobodu(evanjelici, kalvíni, pravoslávny)
Veriaci sa mohli hlásiť k viere
Protestanti mohli stavať kostoly(bez veží a honosnej výzdoby)
Zlepšenie postavenia Židov
Reforma cirkvi a kláštorov:
-  Obmedzil právomoci biskupov
-  Zrušil kláštory a žobravé mníšske rády
-  Ich majetok vyhlásil za štátny
-  Ponechal užitočné – kt. sa venovali charite a vzdelaniu-mali efekt pre spoločnosť
 
1781 –zrušil nevoľníctvo  v rakúskej časti (aj Čechách), v 1785 v uhorskej časti =>uvoľnenie prac. síl pre manufaktúry
 
Zavádza centralizmus – vláda z 1 miesta
 
Reforma v poľnohospodárstve:
Raabizácia – parcelovanie pozemkov a prenajímali sa poddaným
 
Prvýkrát došlo k sčítaniu obyvateľstva – dane , nariadil zdaniť aj šľachtu
Počas vlády sa šíri germanizácia – úradným jazykom sa stáva nemčina, snažil sa aj o rozvoj národných jazykov, čo malo prispieť k vyššej gramotnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016