Veľká Morava

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 174 slov
Počet zobrazení: 14 529
Tlačení: 886
Uložení: 980
Slovanské osídľovanie nášho územia Slovanské kmene pôvodne žili v pravlasti, ktorá bola severne od Karpát medzi riekami Odra a Visla na západe a riekou Dneper na východe. Z pravlasti sa Slovania rozptýlili na všetky strany z dôvodu relatívneho preľudnenia a sťahovania národov. Usadili sa v strednej a južnej Európe.

Na prelome 4. a 5.st. sa dostali na územie dnešného Slovenska V polovici 6.st. prišli z Ázie do Podunajskej nížiny Avari. Vytvorili si roku 568 kmeňový zväz - kaganát, na jeho čele stál kagan. Podnikali vojenské výpravy. Podmanili si Nadunajských Slovanov. Avari  podľa archeologických nálezov žili na južnom Slovensku (Karpatská kotlina).

Avari boli kočovný kmeň turkotatárskeho pôvodu. Pre Avarov boli typické kruhovité opevnené vojenské tábory – hrinky a spôsob ich pochovávania – okrem bojovníka s darmi a šperkami pochovávali do hrobu aj jeho koňa. Pôvodne bojový a nomádsky národ usporadúval ozbrojené výpravy proti susedom – najmä Slovanom a Byzantskej ríši. Avari boli definitívne porazení Karolom Veľkým roku 796, kedy sa zároveň skončili boje medzi Avarmi a Frankmi. 
 
Na našom území žili aj Kelti, Germáni (kvádi,...).  Slovania pokryli po ich príchode Keltov a Germánov. Prišli v 2 vlnách :
·  Od SV – osídlili západné a východné Slovensko (nížiny)
·  Od JV – stredné Slovensko  
Slovania sa nazývali aj Sklávi, Slovieni, Anti. Slovanie boli roľnícke obyvateľstvo s beztriednou spoločnosťou. Rozhodovali vojenskí velitelia – vojenská demokracia. Živili sa poľnohospodárstvom, ale aj lovom, rybolovom, trpníctvom (využívanie lesných včiel). Väčšinou mali len jednu manželku, len kmeňoví náčelníci mali viacero žien. Pochovávali kostrovo, aj spaľovali – žiarové pochovávanie. Písomné pamiatky existujú len zo zahraničia, inak nie. Slovania sa dostávali do kontaktu s Avarmi, ktorí si ich podmanili. Slovania prijímali nadvládu bez odporu. Prví sa začali búriť deti Slovanov a Avarov (miešanci).
 
V rokoch 623 – 624 bolo povstanie Slovanov pod vedením franského kupca Sama (predával zbrane) proti Avarom. Slovania si ho zvolili za kráľa a tak vznikla Samova ríša (623 – 658). Bola prvým pokusom Slovanov o jednotnú ríšu, 1. štátny útvar na našom území. Nebol to štát len kmeňové zoskupenie. Nachádzala sa asi na území Čiech, Moravy, čiastočne Slovenska, Rakúska, Bavorska. Ríša odolávala útokom Avarov i Frankov. Roku  631 – 632 podnikol franský kráľ Dagobert výpravu proti Samovej ríši. Ale bol porazený v bitke pri Wogastisburgu. Wogastisburg bolo opevnené hradisko v blízkosti Bratislavy alebo Viedne, ležal určite na Dunaji, presnú lokalitu však nevieme. Slovania mali od frankov do smrti Sama pokoj. Po smrti Sama sa ríša rozpadla na menšie celky. Ríša sa stala korisťou Avarov, ktorí Slovanov ovládali do roku 799. Na troskách Samovej ríše sa vytvorili kmeňové kniežatstvá.
Fredegarova kronika – barbarizovanou latinčinou opisuje dejiny Frankov a dejiny Samovej ríše
Na troskách Avarskej ríše vzniká:
·  Nitrianske kniežatstvo – Pribina – pochádza z konca 9.storočia, kresťanstvo sa začína rozmnožovať, nížiny Z a JZ Slovensko   
·  Moravské kniežatstvo – Mojmír – v Dolnomoravských úvaloch, S od Dunaja.     
Roku 833 Mojmír vyhnal Pribinu z Nitry a tým spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo a vytvoril sa základ Veľkej Moravy (833 - 907).
Územný rozsah VM: stredná a južná Morava, naddunajské Rakúsko, západné Slovensko, Matra, Bukové hory (časti Maďarska).
Mojmír I. (833 - 846) – 1.veľkomoravský panovník, odmietal byť vazalom Východofranskej ríše. Na trón bol preto dosadený jeho synovec Rastislav Rastislav (846 - 870) – významný veľkomoravský panovník, podarilo sa mu osamostatniť náboženstvo aj hospodársky a politický život od byzantskej ríše (všetci byzantskí cisári mali najvyššiu moc nad východorímskou cirkvou). V zahraničnej politike sa snažil orientovať na Bulharsko – vtedajšiu balkánsku veľmoc. R. chcel vytvoriť cirkevnú provinciu, požiadal  pápeža o vzdelancov. Ten ho odmietol. Rastislav sa teda obrátil na byzantského cisára Michala III. Tak prišli 6.júla 863 dvaja misionári – bratia Konštantín a Metod zo Solúna – mali za sebou už misionársku skúsenosť. Bratia vedeli o slovansky, pretože v Solúne žilo početné množstvo Slovanov. Konštantín zostavil z 38 znakov (z toho 28 malých gréckych písmen) zostavil už v Solúne pre Slovanov 1. písmo – hlaholiku a 1. slovanský spisovný jazyk - staroslovienčinu. Preložil aj niektoré bohoslužobné texty z gréčtiny do staroslovienčiny a časť Svätého písma. Napísal 1. báseň v staroslovienčine – Proglas (Predslov k biblii). Zaviedli používanie slovanského jazyka v liturgii. Cieľom ich misie bolo založenie slovanského učilišťa, v ktorom by vychovali slovanských kňazov. Roku 867 sa bratia vybrali do Ríma, aby dali vysvätiť svojich žiakov. Tu muselii obhájiť slovanskú liturgiu proti trojjazyčníkom (3 bohoslužobné jazyky: latinčina, gréčtina – reč Nového zákona, hebrejčina – reč starého zákona). Pred pápežom Hadriánom I. sa im to podarilo – schválil preklady bohoslužobných kníh. Metod bol vysvätený za biskupa, Konštantín pre nalomené zdravie vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora a prijal meno Cyril. Zomrel 14.2.869 vo veku 42 rokov. Arcibiskup Metod sa vrátil na Veľkú Moravu. Roku 870 bol Metod zajatý, pretože činnosť solúnskych bratov oslabila vplyv bavorských misionárov na Morave.

Došlo k vyostreniu nezhôd medzi Rastislavom a Svätoplukom. Svätopluk bol pod ochranou Ľudovíta Nemca, Rastislav sa ho snažil odstrániť. Roku 870 Svätopluk zajal Rastislava, vydal ho Bavorom, ktorí ho oslepili.           
Keď sa r. 871 na VM začala šíriť fáma, že Svätopluk zomrel, povstali Moravania na čele s kňazom Slavomírom (príbuzný Svätopluka). Nový kráľ Karolman pustil Svätopluka z väzenia, aby povstanie potlačil. Ten sa však spojil so Slavomírom a Frankov vyhnali.

Svätopluk I. (870 – 894) – najvýznamnejší panovník VM, najväčší rozkvet, viedol nezávislú politiku od Franskej ríše.Stal sa nezávislým vládcom VM. Neskôr získal titul rex – kráľ. Po víťazstve nad Frankami sa hranice štátu posunuli na západ, pretože české kniežatá uznali Svätoplukovu zvrchovanosť.
Karolman podnikol výpravu proti VM, no nebola úspešná. Svätopluk zaútočil na východné hranice Franskej ríše. Po jeho víťazstve uznali Frankovia samostatnosť a nezávislosť VM.
Svätopluk sa snažil o samostatnosť cirkevnej správy. Metod sa vrátil na VM, ale bol uväznený a po troch rokoch prepustený na žiadosť Svätopluka a na príkaz pápeža Jána VIII. prepustili. Svätopluk dal Metodovi do rúk správu veľkomoravskej cirkvi.

Metod zomrel roku 885, za svojho nástupcu určil svojho žiaka Gorazda. Nitrianske učilište fungovalo ešte asi rok, potom boli Metodovi žiaci vyhnaní a uchýlili sa do Bulharska. Tu sa z hlaholiky vyvinulo nové písmo cyrilika (na základe veľkých písmen gréckej abecedy).

Po Metodovej smrti pápež Štefan V. zakázal sloviensku literatúru na VM.
Svätopluk okrem českých kmeňov k svojej ríši pripojil aj Srbov, sliezke kmene v hornom Poodrí, Vislanov v Maľopoľsku, slovanské kmene v Zadunajsku.
Svätopluk zomrel v roku 894. Mal údajne troch synov – Mojmíra II. (vládol), Svätopluka II.(13 rokov) a Slavomíra(?).

VM zanikla po smrti Svätopluka – za akých okolností sa presne nevie. Samostatným štátom bola ešte v roku 904. Roku 907 sa odohrali 3 bitky pri Bratislave medzi Frankami (resp.Bavormi) a Maďarmi, ktorí zvíťazili. VM už vtedy neexistovala.
 
Príčiny zániku Veľkomoravskej ríše:
· Vonkajšie – mnohé oblasti pričlenené násilím a hneď ako mohli, sa odtrhli, príchod Maďarov (v r.955 sa tu usadili)
· Vnútorné – Svätopoluk zanechal príliš veľkú ríšu, vznikali spory medzi bratmi, skôr spor so šľachtou.
Význam veľkomoravskej tradície:
V súčasnosti má existencia VM pre nás veľký význam. Slováci sa na tradíciu VM odvolávali už počas maďarského útlaku a bola to pre nás jediná história, týkajúca sa slovenského národa. Matica slovenská vznikla o 1000 rokov neskôr od príchodu Konštantína a Metoda, ako obnovenie tradície. Slováci si jej nesmierne vážia a odvolávajú sa na ňu pri každej príležitosti.     
Pamiatky v Nitre –
Porta Pretoria, rímsky múr

Písomnosti:

Proglas – 1.báseň v staroslovienčine Moravsko-panónske legendy – o živote Konštantína a Metoda Kyjevské listy – najstarší materiál v staroslovienčine      Prínos Konštantína a Metóda – 1. písmo a jazyk, na VM začala vznikať prekladová a pôvodná literatúra.
Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013