Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 551 slov
Počet zobrazení: 4 071
Tlačení: 235
Uložení: 247
Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku
 
Úvod
Rozhodla som sa pre túto tému, lebo vždy keď započujem slovo UNESCO, hneď sa zamyslím čo táto skratka vlastne znamená. I keď nejaké tie základné informácie poznám , chcela by som vedieť viac. Zaujíma ma ako táto organizácia vlastne vznikla, aký je jej cieľ a hlavne, ktoré kultúrne, či prírodné pamiatky do tejto organizácie patria. Možno som už nejaké aj navštívila, len som nevedela, že patria do programu UNESCO. Ale v mojom projekte sa budem venovať iba našim kultúrnym pamiatkam, ktoré sú zahrnuté v programe UNESCO. Ale najskôr sa budem venovať programu UNESCO, pokúsim sa definovať základné informácie o tejto organizácii. A potom podrobne rozoberiem jednotlivé kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku. Mojím cieľom je ukázať a zdôrazniť krásu a dôležitosť našich najvýznamnejších kultúrnych pamiatok.
 
1.  Organizácia UNESCO
1.1 Charakteristika organizácie UNESCO
Svetová organizácia UNESCO alebo celým názvom Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru po anglicky United  Nations Educational, Scientific and Cultural Organization je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN ( Organizácia spojených národov), ktorá má medzinárodné právo na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Táto organizácia vznikla  šestnásteho novembra v roku 1945. Jej hlavným sídlom je, hlavné mesto Francúzska, Paríž. Najvyšším predstaviteľom je bulharská generálna riaditeľka Irina Bokova a hlavnými orgánmi sú Generálna konferencia, Výkonná rada, Sekretariát, národné komisie v členských krajinách. Členských štátov je 193 a pridružných štátov 6. Slovensko sa stalo členským štátom UNESCO  2. februára v roku 1993.
 
1.2 Ciele a zámery organizácie
Základným cieľom organizácie UNESCO, ako ho definuje Ústava UNESCO, je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. V súčasnosti sa UNESCO obzvlášť zameriava na oblasť Afriky, mládeže, rodovej rovnosti, najmenej rozvinuté krajiny, podporu kultúrnej rozmanitosti a kultúry mieru. Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.

Logo organizácie UNESCO
2.  Svetové dedičstvo UNESCO
 
Svetové dedičstvo UNESCO zahŕňa všetky prírodné a kultúrne miesta a pamiatky, ktoré spĺňajú kritéria výberu do tohto programu. Lokalita Svetové dedičstvo UNESCO je špecifická lokalita (kultúrna alebo prírodná), ktorá bola navrhnutá, ako jedna z možných kandidátov o prijatie do programu Svetové dedičstvo UNESCO. Tento program je založený na základe zmluvy, ktorá bola prijatá v roku 1972, bola to Dohoda o svetovom dedičstve. Základ tejto dohody je ochrana, obnova a prezentácia najvýznamnejších svetových pamiatok. Všetky miesta a pamiatky prijaté medzi Svetové dedičstvo UNESCO môžu  získať potrebné hlavne finančné prostriedky  z  Fondu svetového dedičstva. 
 
2.1 Definícia kultúrnej lokality
Každá lokalita, či už prírodná alebo kultúrna má svoju definíciu.
Definícia kultúrnej lokality obsahuje :
a)  monumenty: architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy.
b) skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov ktoré, kvôli ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
c)  náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.
 
2.2 Kritéria výberu lokality
a)  reprezentuje dielo (výtvor) ľudského tvorivého ducha,
b) predstavuje dôležitú vzájomnú výmenu (prienik) ľudských hodnôt, presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta vo vývoji architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania miest alebo vzhľadu krajiny,
c)  prináša výnimočnosť alebo aspoň výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícií alebo civilizácií, ktorá je živá alebo už zanikla,
d) je výnimočným príkladom typu budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorá predstavuje významnú etapu (významné etapy) ľudskej histórie,
e)  je výnimočným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia pôdy alebo mora, ktorý reprezentuje danú kultúru (alebo kultúry), alebo ľudskú interakciu s prostredím, najmä ak sa lokalita stala zraniteľnou v dôsledku vplyvu nezvratných zmien,
f) je priamo alebo sprostredkovane spojená s udalosťami alebo životnými tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými a literárnymi prácami výnimočného univerzálneho významu.
 
3 . Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku
 
Do zoznamu svetového dedičstva bolo v rámci kultúrnych pamiatok UNESCO  doteraz zapísaných sedem lokalít zo Slovenskej republiky. Najskôr to boli iba tri lokality, ktoré splnili kritéria výberu lokality. Boli to mesto Banská Štiavnica s technickými pamiatkami v jej okolí, Spišský hrad s okolím a Vlkolínec. V roku 2000 sa pridalo historické šarišské mesto Bardejov a v roku 2008 drevené kostoly Karpatského oblúka.
 
3.1  Banská Štiavnica
Nachádza sa v Banskobystrickom kraji, leží v Štiavnických vrchoch. Najstaršie a zároveň najvýznamnejšie banské mesto na Slovensku. Ťažilo sa tu najmä striebro a zlato. V meste sa nachádza niekoľko významných, najmä sakrálnych stavieb.  Medzi najvýznamnejšie pamiatky patria :
1. Rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie - Trojloďová románska bazilika z 30.rokov 13.storočia.. Tento kostol sa nazýva aj nemecký alebo farský. Stavba prešla viacerými stavebnými úpravami. Je hlavným farským kostolom.
2. Neskorogotický Kostol svätej Kataríny -Má jednu loď zaklenutú neskorogotickou hviezdicovou klenbou. Loď lemujú po oboch stranách bočné kaplnky, ktoré sú od nej o polovicu nižšie. V r. 1776 bola ku kostolu pristavaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Pod kostolom sa nachádza krypta, do ktorej pochovávali richtárov a významných mešťanov. Z pôvodného gotického zariadenia kostola sa zachovali kríž z 15. storočia, neskorogotická socha Panny Márie a kamenná krstiteľnica.
3. Evanjelický kostol. Vzhľad kostola bol prispôsobený okolitým domom, ale vonkajšia fasáda a zvýšená kopula svedčia o tom, že ide o sakrálnu stavbu. Zaujímavo je riešený interiér kostola s elipsovitým pôdorysom, ktorý je rozšírený do strán trojetážovými galériami, pripomínajúcimi divadlo. V kostole je cenný barokový orgán od bratislavského majstra.
4. Starý Zámok. Kostol bol postavený ako trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom na konci hlavnej lode. Bol prestavaný na gotický halový chrám. A neskôr bol prestavaný na protitureckú pevnosť. Z pôvodnej románskej stavby sú zachované obvodové múry pôvodného kostola, severný a južný múr presbytéria, sakristie, uhlový pilier, veže, kamenné ostenia na 1. poschodí. Gotickú prestavbu pripomínajú oporné piliere, rímse, točité schodište a konzoly.
5. Nový zámok - Mohutná hranolovitá stavba prestavaná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným vpádom Turkov. Zvláštnosťou Nového zámku boli tzv. „živé hodiny", ktoré spočívali v tom, že sa obyvateľstvu oznamoval čas - trúbením štvrťhodiny, bitím na zvon celé hodiny. Nazýval sa aj panenským zámkom.
6. Kammerhof - je   najväčším stavebným komplexom na území historického mesta. Na tejto pamiatke môžeme obdivovať všetky stavebné slohy, pretože bol mnohokrát prestavaný. Vzácna je bývalá jezuitská kaplnka s renesančným portálom. V zadnej časti budovy stoja dve renesančné bašty. Kammerhof bol sídlom banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu. Dnes je Komorský dvor sídlom riaditeľstva Slovenského banského múzea a zároveň expozície baníctva a baníckeho školstva na Slovensku. Ďalšími významnými pamiatkami sú: Kostol  sv. Alžbety, Kostol Panny Márie Snežnej, kaplnky Panny Márie Snežnej a svätého Jána Nepomuckého z roku, či kalvária.
 
3.2 Spišský hrad s okolitými pamiatkami
1. Spišský hrad – je hradná zrúcanina zaberajúca vrchol travertínovej kopy Spišský hradný vrch, tvoriaca dominantu širokého okolia na hlavnom cestnom ťahu spájajúcom východoslovenské regióny Spiš a Šariš. Je najväčším hradným komplexom na Slovensku a jedným z najväčších v Európe. Spišský hradný vrch je unikátnym územím. Hlavná časť zachovaných budov sa nachádza na hornom hrade, kde zaujme predovšetkým renesančná arkádová chodba pochádzajúca z prelomu 16. a 17. storočia. Mala funkciu spojovacieho článku medzi západnými gotickými palácmi, obrannými časťami a kaplnkou. Dnes slúži ako expozičná miestnosť s výstavou obranných zbraní a archeologických nálezov.
2. Spišské podhradie -  Mesto Spišské Podhradie bolo na počiatku skutočne podhradím, osadou hradných služobníkov. Vznikla v 12. storočí. Príchodom osadníkov z Flandier, po tatárskom vpáde, začal zrod mesta. No kráľ Žigmund ho spolu s ďalšími spišskými mestami v roku 1412 zálohoval Poľsku. Usadili sa tu postupne obyvatelia rôznych národností i náboženstiev. Okrem Slovákov, Nemcov, katolíkov a evanjelikov žila v Podhradí aj početná komunita Židov. Okolo roku 1875 si postavili synagógu, no požiar v júli 1905 zničil nielen ju, ale aj veľkú časť mesta. Nová vyrástla v neskoro-klasicistickom slohu inšpirovanom vtedy módnymi maurským prvkami. V súčasnosti sa rekonštruuje.
3. Spišská Kapitula -  Vrch Svätého Martina. Takto, po latinsky, v stredoveku volali kopec vypínajúci sa zo západnej strany nad podhradím Spišského hradu. Rozsiahla diecéza zaberá územie Spiša, Liptova a Oravy. Predchodcom biskupského sídla bol asi zaniknutý kláštor povyše, ktorý odhalili archeologické vykopávky v 20. storočí. Vedľa kláštora začalo neskôr vyrastať opevnené cirkevné mestečko. Jedinečná románsko-gotická katedrála, pôvodne románsky biskupský palác, kňazský seminár, hodinová veža so vstupom do francúzskeho parku a ulica lemovaná kanóniami. Dnešná Spišská Kapitula. Nenadarmo jej hovoria aj malý slovenský Vatikán.
4. Žehra -   V malej dedinka Žehra, na miernej vyvýšenine, sa nachádza románsko-gotický kostolík Ducha Svätého. Jeho drevenú cibuľovitú strechu veže vidieť už zďaleka. Kostol je takmer od podlahy až po strop posiaty freskami z 13. až 15. storočia. Najznámejšia z nich, freska nazývaná Strom života, predstavuje genialitu stredovekého umenia. Pomocou symbolov rozpráva príbeh Knihy kníh. Nebyť moru v 17. storočí, fresiek by nebolo. Nevedomky ich zachránili Žehrania, keď steny svätyne prekryli vápnom.
5. Levoča (slobodné kráľovské mesto) – V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok - Chrám sv. Jakuba, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia tvoriacich Námestie Majstra Pavla. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú napríklad Thurzov dom, Dom Majstra Pavla, Mariássyho dom,  Barokový kostol. Chrám sv. Jakuba- Je to trojloďový gotický kostol s mohutnou svätyňou.  Roku 1392 pristavili na severnej strane kostola kaplnku sv. Juraja. Nachádza sa v ňom kaplnka Sv. Juraja, bibliotéka, ktorá je jednou z prvých renesančných stavieb Levoče. Ďalej sú to gotické oltáre ako oltár Panny Márie snežnej a hlavne oltár Majstra Pavla z Levoče. Svojimi rozmermi sa radí medzi najväčšie oltáre na svete. Má výšku 18,62 m, celý je z lipového dreva.  Medzi ďalšie významné pamiatky patria: Evanjelický kostol, Bazilika Panny Márie, Barokový kostol sv. Ducha. Bazilika Panny Márie – Tento neogotický kostol, je hlavnou dominantou Levoče. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14.storočia v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným s cieľov návštevy Svätého otca na Slovensku.
 
3.3 Vlkolínec
Pravdepodobne prvá písomná zmienka o obci Vlkolínec je z roku 1376. Vlkolínec bol sedliacko - želiarskou obcou. Ľudová architektúra Vlkolínca je typická pre horské usadlosti, drevené zrubové domy vrchárskeho typu s omietkou pastelových farieb (biela, modrá, svetlo-okrová), strechy pokrýva drevený šindeľ. Obec Vlkolínec predstavuje najzachovalejší a najucelenejší urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb v strednej Európe. Vďaka periférnej polohe zostal zachovaný nielen historický charakter sídla Vlkolínc a okolitej prírody, ale aj vonkajší vzhľad objektov i vnútorné usporiadanie väčšiny domov. V Zozname pamiatkového fondu je zapísaných celkom 73 objektov, podstatnú časť chránených objektov vo Vlkolínci tvoria drevenice, respektíve hospodárske dvory. Vzácnymi stavbami obce Vlkolínec sú dvojpodlažná zrubová zvonica z roku 1770, z vonkajšej strany obitá šindľom, zrubová studňa z roku 1860 s hĺbkou 13m, barokovo - klasicistický kamenný rím.kat. kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875, v tesnej blízkosti kostola je obecný cintorín so zachovalými kamennými a kovovými náhrobnými krížmi.

3.4 Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka
Ide o skupinu deviatich drevených objektov – ôsmich kostolov a jednej oddelenej zvonice – ktoré pochádzajú zo 16. – 18. storočia. Podľa vierovyznania sa delia na rímskokatolícke, evanjelické a gréckokatolícke. Ich základným stavebným materiálom bolo drevo a zvláštnosťou bola technológia výstavby – pri ich stavbe sa nesmeli použiť klince. Unikátna je aj ich stavebná rôznorodosť. Rímskokatolícke, gréckokatolícke a evanjelické stavby sa odlišovali konfesionálnou príslušnosťou, každý z týchto kostolov má inú stavebnú konštrukciu, vybavenie interiéru i samotné situovanie objektu je odlišné. Obvykle sa nachádzajú na vyššie položených, niekedy až ťažko prístupných miestach. Ako krytina sa na týchto kultových stavbách zásadne používal šindeľ.
a)  Evanjelické kostoly
1.  Evanjelický drevený artikulárny kostol v Hronseku
2.  Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku
3. Evanjelický drevený artikulárny kostol v Leštinách
b)  Gréckoko-katolícke kostoly
4. Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej
5. Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Mikuláša v Bodružale
6. Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej
  c)  Rímsko-katolícke kostoly
7. Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove
8. Rímskokatolícky drevený Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne
 
3.5 Bardejov
Mesto Bardejov je jedným z najkrajších slovenských miest. Leží v západnej časti Ondavskej vrchoviny na oboch brehoch rieky Topľa. Mesto Bardejov sa považuje za slobodné kráľovské mesto s mnohými výsadami od roku 1376. Najvzácnejšou časťou mesta je Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami. Bardejov bol založený na nepravidelnom šachovnicovom pôdoryse. Základnú pôdorysnú osnovu mesta tvoria bloky domov rozdelené pravidelnou uličnou sieťou nadväzujúcou na námestie. Stred mesta tvorí obdĺžníkové námestie s rozlohou 260 x 80 metrov, obkolesené z troch strán 46 - timi poschodovými meštianskymi domami, postavenými na typických úzkych stredovekých parcelách, kolmých na námestie. Štvrtá, severná strana, je vymedzená dominante mesta - gotickému farskému kostolu - Bazilika minor sv. Egídia - Gotická trojloďová bazilika s polygonálnou svätyňou, sakristiou, dvoma kaplnkami a vstavanou západnou vežou, ktorá meria 76 metrov a zaraďuje sa medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku. Dve spomínané kaplnky sa nazývajú Kaplnka sv. Ondreja a Kaplnka Panny Márie.  Takisto ako väčšina slovenských pamiatok, tak aj Bardejovská bazilika bola mnohokrát rekonštruovaná, väčšinou kvôli požiarom. Táto Bazilika patrí medzi sedem bazilík na Slovensku, bola povýšená na Baziliku minor v roku 2001 vďaka apoštolského BREVE pápeža Jána Pavla II. Socha Sv. Floriána Pred Bazilikou minor Sv. Egídia stojí socha Sv. Floriána, patróna hasičov. Neskorobaroková kamenná socha bola postavená ako spomienka na požiar, ktorý 27. mája 1774 zničil mestské domy a čiastočne aj baziliku. Ďalšou významnou pamiatkou mesta Bardejov je Mestská radnica. Je to goticko-renesančná stavba, ktorá je dielom staviteľov majstra Alexandra a majstra Alexia, ktorý vyhotovil pre novú radnicu tzv. talianske okná, arkier a kamenné portály. A nakoniec toto neskorogotické dielo dokončil majster Ján z Prešova. V minulosti bola radnica sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. V súčasnosti slúži na prezentáciu najhodnotnejších umeleckých a historických exponátov Šarišského múzea. Je tu umiestnená expozícia s názvom Bardejov - Slobodné kráľovské mesto. Sú tu zastúpené dokumenty k správe mesta, plastiky a tabuľové maľby, epitafy a vzácne pamiatky knižnej kultúry Bardejova. Je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Kalvária - Kostol sv. kríža - Vytvára na kopci východne od mesta nádhernú scenériu. Kostol sv. Kríža je postavený v eklektickom historizujúcom slohu s výraznou kresbou fasády. Celý komplex dopĺňajú kaplnky, symbolizujúce jednotlivé zastavenia Kristovej krížovej cesty. Kostol je jednoloďový. Súčasťou hlavného oltára je obraz Snímanie z kríža, vytvorený v roku 1868. Súčasťou komplexu je cintorín, na ktorom sú pochované významné osobnosti Bardejova. Bardejovská radnica je mimoriadnym dielom nadregionálneho významu, prezentujúcim priame duchovné a umelecké väzby na najpokrokovejšie európske myslenie svojej doby. Medzi ďalšie významné pamiatky tohto mesta patria :  Veľká bašta, Renesančná bašta, Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor Františkánov, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Rodiny – Vinbarg.
 
Záver
Som veľmi rada, že aj Slovensko sa môže popýšiť takýmito nádhernými pamiatkami, kultúrou, historickými mestami, či stavbami. Dokonca si myslím, že naša slovenská kultúra, teda naše najvýznamnejšie pamiatky sú porovnateľné s pamiatkami takých štátov ako je Francúzsko alebo Nemecko. Nie nadarmo sú niektoré naše pamiatky zaradené do programu UNESCO. Mojím cieľom bolo ukázať a zdôrazniť krásu a dôležitosť našich najvýznamnejších kultúrnych pamiatok, dúfam, že sa mi to podarilo. Myslím si, že na naše pamiatky môžeme byť hrdý. Ale hlavne by sme si ich mali vážiť a neničiť si ich. Nie je veľa vecí, ktorými sa Slovensko môže pýšiť, ale naše pamiatky a príroda sú určite prvoradé.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024