Gotika - umelecký štýl

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 975 slov
Počet zobrazení: 3 292
Tlačení: 248
Uložení: 232
Gotika - umelecký štýl
 
Úvod
Veľmi sa zaujímam o umenie,chcela by som sa mu aj v budúcnosti venovať a preto som sa rozhodla,že si zvolím túto tému.Gotika je pre mňa nádherný umelecký štýl.I keď v minulosti bol pre ľudí skôr niečím barbarským,dnes môžme obdivovať jeho prekrásne maľby, sochy  či architektonické budovy po celom svete ale aj na Slovensku.Mala som veľa informácií o rôznych druhoch umenia a týmto som si ich ucelila a dozvedela som sa aj mnoho nového.Ľudia používali a stále aj používajú umenie na sebavyjadrenie.Keď im je smutno aj na maľbe nájdeme prevažne čiernu farbu,preto sa niektoré druhy umenia považujú za temné.Picasso vyjadroval to čo cítil geometrickými tvarmi.I keď jeho tvorbe väčšinou nerozumieme považuje sa za niečo veľmi cenné.Každý potrebuje nejakým spôsobom dostať zo seba zlosť,radosť ale hlavne smútok a keďže práve o smútku sa veľmi ťažko hovorí môžme o ňom napísať alebo namaľovať. Ja si píšem o svojich starostiach do denníka alebo sa zatvorím v izbe a maľujem.Používam väčšinou čierny uhlík,takže aj z mojich obrazov je cítíť smútok. Umenie má rôzne formy,tak napríklad literatúra je asi najvýznamnejším z nich.Ďalej sem zaraďujeme maľovanie,sochárstvo,architektúru ale aj mnoho iného.Niekto môže považovať aj kuchárstvo za umenie.Uvariť chutné jedlo to predsa nie je ľahké! No a späť ku gotike.Mojou snahou a cieľom je podať vám aspoň nejaký obraz o tom čo gotické umenie vyjadruje ako ho charakterizujeme,čo všetko nádherné obsahuje a prináša.Dúfam,že vás zaujme aspoň tak ako mňa a rozšíri vaše vedomosti v tejto oblasti.

1 Gotika ako sloh
Časové fázy gotiky:

- Skorá fáza sa kladie medzi roky 1144 až 1194
- Vrcholná fáza 1194 až do 1250 (niekedy sa uvažuje až o roku 1270)
- neskoré obdobie je od roku 1250 (1270) až do roku 1500
 
Gotika je umelecký štýl,ktorý vznikol v polovici 12.storočia vo Francúzsku,  neďaleko na území Ile-de France,rozšíril sa do celej Európy,kde pretrvával až do polovice 16.storočia.Popri románskom slohu  je druhým najvýraznejším umeleckým smerom stredoveku.Vyvíjal sa v troch fázach:raná,vrcholná a neskorá gotika.Na Slovensku sa gotické umenie začalo udomácňovať v 2. polovici 13.storočia.
 
1.1 Architektúra
Charakteristickými znakmi gotickej architektúry je štíhlosť tvarov smerujúcich nahor.Vo svojom vrcholnom období je epochou technicky obdivuhodných a esteticky veľmi pôsobivých kamenných rebier.Váha klenby nespočíva na stenách,ale na samotných nosných pilieroch veľkej výšky,čo umožnilo vytvort vysoký vnútorný chrámový priestor.Tlak klenby sa prenášal opornými oblúkmi na vonkajšie oporné piliere zdobené krabmi a zakončené ozdobným hrotivým ihlanom-fiálou.Charakteristickým znakom je lomený oblúk,ktorý sa uplatnil na oknáck,portáloch a klenbách.Okná sú štíhle,úzke,zakončené lomeným oblúkom.V pričelnej časti chrámu sú okrúhle okná-ružice.Najvýraznejším znakom gotickej architektúry je uplatnenie čistej geometrie.Preto si aj jednotlivé architektonické články-oblúky a profilácie vyžadovali veľké nároky na kamenárske práce.Geometria sa aplikovala ja pri zhotovovaní lomených obúkov,ktoré sa v gotickej architektúre najbežnejšie používali.Gotický sloh sa z Francúzska rozšíril najsôr do Anglicka a Nemecka,potom do celej Európy.Jeho vznik sa viaže na prestavbu kráľovského Chrámu Saint Denis pri Paríži,na ktorú sa podujal opát Suger,tusa po prvýkrát uplatnili základné znaky gotickej architektúry.

K najnýznamnejším pamiatkam gotického staviteľstva vo Francúzsku patria katedrály Notre-dame a Sainte Chapelle v Paríži,v Chartres,Amiens,Remeši,Beauvais,Rouene.Sú príkladnými stavbami gotickej architektúry.Za najkrajšiu gotickú stavbu sa považuje Kaplnka Saint Chapelle.Z iných stavie vo Francúzsku sú to napríklad kláštor na ostrove Mont-Saint-Michel zvaný Div,opevnenie mesta Carcassone a pápežský palác v Avignone.Pozoruhodnou pamiatkou na území Nemecka je katedrála v Kolíne nad Rýnom,dómy v Erfurte,Bambergu,Freiburgu,mestský chrám v Ulme,v Rakúsku je to chrám sv.Štefana vo Viedni a kostol v Salzburgu,v Taliansku zase katedrály v Miláne,Siene,Florencii,Dóžov palác v Benátkach.Svojrázny dobový štýl dosiahla gotická architektúra v Anglicku,jej typickým znako je kruhová ornamentika a vejárovité rebrá.Najznámejšie sú katedrály v Salisbury,Exeteri,Wellse,Yorku,Oforde,budovy londýnskeho parlamentu westminsterského opátstva.

Do Čiech gotika prichádza už v polovici 13.storočia,ovplyvnená dobovými-francúzskymi a anglickými-vplyvmi.Udržala sa tu takmer tri storočia,ale už za vlády Karola štvrtého si našla svoj vlastný výrazný štýl a preslávila sa ako česká gotika,zachovávajúc si popredné miesto vo vývine európskeho výtvarného umenia.Karol 4. si pozval do Čiech fryncúzskych staviteľov,z ktorých Matiáš z Arrasu roku 1344 začal stavať Katedrálu sv.Víta v Prahe na Hradčanoch.Jeho pokračovateľom bol nemecký staviteľ Petr Parléř-zakladateľ slávnej stavebnej huty,ktorá podnietila rozvoj gotického umenie na celom území Čiech.Bol i staviteľom Karlovho mosta a Staromestskej veže v Prahe.K ďalším významným osobnostiam českej gotiky patrí Matěj Reisek-staviteľ kostola sv.Barbory v Kutnej Hore a dokončovateľ Prašnej brány v Prahe a Benedikt Rejt-staviteľ Chrámu sv.Mikuláša v Lounoch a Vladislavskej sály na Pražskom hrade.

Na Slovensku sa prvky gotického slohu začínajúnprejavovať už v 13. storočí,ale naplno sa rozvíjajú až v polovici 15. storočia. Najstarší gotický kostol postavili v roku 1244 v Kaplnej pri Trnave. V čistej gotike sa stavali jednoloďové kláštorné kostoly v Bratislave,Trnave,Košiciach, Kláštore pod Znievom, viacloďové kostoly v Košiciach,Trnave, banskej Bystrici, ako aj halové kostoly v Bratislave, Levoči, Bardejove, Spišskej Novej Vsi. Najväčšími stavbami, v ktorých gotika na Slovensku dosiahla svoj vrchol, je Dóm sv. Alžbety v Košiciach a Dóm sv. Martina v Bratislave. Pozoruhodná je Zápoľského kaplnka v Spišskom Štvrtku. Svetská architektúra sa zamerala predovšetkým na stavbu hradov. Výraz tejto tendencie je viditeľný v zušľachťovaní stavieb a v účelnejšom riešení obytného priestoru s dokonalejšou výzdobou. V gotickom slohu sa stavali radnice, paláce, meštianske domy, mosty a podobne. Z významnejších českých pamiatok svetskej architektúry sú hrady Zvíkov, Bezděz, Karlštejn, Mikulov, Křivoklát, pražské Karolínum a staromestská radnica v Prahe. Na Slovensku napríklad Trenčín, Oravský podzámok, Spišský hrad a Zvolenský hrad.

1.2 Sochárstvo
Malo významnú úlohu pri výzdobe chrámov. Priečelie chrámu, portál s tympanónom boli bohato zdobené figurálnou a ornamentálnou plastikou. V začiatočom štádiu mali figurálne plastiky pretiahnuté telo v strnulom postoji, s končatinami tesne primknutými k telu. Neskoršie sa uvoľnením končatín od tela pohyb sôch oživuje. Drapéria zahaľuje takmer calé telo, prechádza z prvotnej plošnej formy do plastickej a vo vrcholnom období vytvára s pohybom tela harmonický celok. V neskoršom období sa v gotickom sochárstve často nahrádza realistické zobrazenie postv naturalistickým.
Námety tvorili scény zo života Krista, Ukrižovanie, Zmŕtvychvstanie, Posledný súd atď., postavy Panny Márie s dieťaťom-Madony, stojace pevne, os tela bola prehnutá do tvaru písmena S. Sochami sa vyzdobovali oltáre vyrezané do dreva a polychrómované zlatom a živými farbami. Z raného obdobia gotického sochárstva k významnejším pamiatkam patrí figurálna sochárska výzdoba západného priečelia katedrály v Chartres. Sochy tvoriace architektonickú výzdobu, majú vo svojom usporiadaní prísnu vyváženosť, zachovávajú symetriu a prehľadné členenie. Nie sú vzájomne spojené, každá stojí samostatne, čo vyvolalo znovuobjavovanie monumentálnej voľnej plastiky, ktorá sa akoby vytratila od čias antického sochárstva v plastickom výtvarnom prejave. Vrcholom gotického sochárstva sú sochy katedrály v Remeši i bohatá sochárska výzdoba priečelia a portálu Chrámu Notre-Dame v Paríži a v Amiens. Pre anglické gotické sochárstvo je príznačné uplatnenie expresívneho pohybu, kým v nemeckom sochárstve sa zase prejavuje dramatický pátos. Vrchol dosiahla sochárska tvorba N. Gerhaerta z Leidenu v oblasti monumentálnej plastiky v Anglicku, Wita Stwosza-učiteľa Majstra Pavla z Levoče v Poľsku a na našom území, Riemenschneidera a Pachera v Nemecku.

Gotika na Slovensku dpsiahla svoj vrchol v drevorezbe. Uplatnila sa najmä pri výzdobe interiérov a oltárov kostolov. K najstaršej figurálnej tvorbe tohto druhu patrí Socha Panny Márie z Mariánky pri Bratislave, telo Ukrižovaného z Lendaku a Soška Panny Márie z Malých Košarísk. Mariánsky kult vyvolal v drevorezbe vznik madon. K najcennejším patria Madony zo Strážok, z Ružbách a Lomničky.Vyvrcholením gotického rezbárstva na Slovensku boli diela Majstra Pavla z Levoče. Vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči vytvoril svetoznámy hlavný krídlový drevený oltár, ktorý bol najvyšším oltárom v Európe ﴾vyše 18 metrov﴿. Jeho vplyv badať aj na oltároch v kostoloch v Košiciach, Banskej Štiavnici, v Prešove, sabinove, Bardejove a iných spišských mestách.

1.3 Maliarstvo
Odľahčenie stien gotickej architektúry presklením spôsobilo, že nástenné maliarstvo sa začínalo uplatňovať v menšom meradle. Preto sa gotické maliarstvo viac sústredilo na farebnú výzdobu okien. Obľúbené boli najmä maľby na skle s figurálnymi i ornamentálnymi motívmi. Témy farebných výplní veľkých okien sa zhodujú s námetmi reliéfov a miniatúr. Sú to predovšetkým výjavy zo stredovekej mystiky a epizódy zo Starého i Nového zákona. Farebnú nádheru zvýrazňuje kontrast olovených pásov, ktoré spájajú farebné sklá okien. Nástenné maliarstvo vo svojich začiatkoch uplatňovalo ešte románsku techniku v okrových, sivých a bielych farbách. Až neskôr sa k nim priraďujú modrá, purpurová, rumelka a ružová. Štýl nástenných malieb bol spočiatku ovplyvnený ilumináciami a maľbou na skle, až neskôr sa priblížil k tvarosloviu závesného obrazu. Maľby sa realizovali temperovým alebo olejovými farbami na kriedovom podklade. Obľúbenými námetmi nástenných malieb bolo zobrazovanie Panny Márie, ako napríklad Zvestovanie, Korunovanie, Požehnanie, ale aj bolestné výjavy z náboženského života ako Apokalypsa. Nástenná maľba sa uplatnila aj pri výzdobe domov, zámkov a palácov. Svetská architektúra, ktorá nemala plošne rozsiahlejšie okná, využívala veľké plochy stien ako priestor na maliarsku výzdobu. Námetom týchto malieb boli portréty kráľovskej rodiny, rytierov, erby a rozličné deloratívne prvky. Gotickí maliari vytvotili veľké množstvo dokonalých malieb, ktoré našli svoje uplatnenie na krídlových oltároch.

Námety k obrazom tvorili-podobne ako pri sochárskej výzdobe-rozličné výjavy zo života Krista, portréty svätcov, svätíc, mučeníkov a výjavy z legiend, spomedzi ktorých najplnšie vyznieva oslava bolesti. Postavy sa zachytávali plošne na zlatom pozadí. Pozoruhodnú umeleckú úroveň dosiahla knižná maľba, ktorá obohacovala a ozvláštňovala texty ilumináciami – ilustráciami. Mnohí panovníci a šľachtici podporovali umenie, budovali si honosné knižnice, preto sa veľká pozornot venovala aj rukopisom. Tematikou boli náboženské scény a motívy zo svetského, každodenného života šľachty a rytierov dopĺňané rodovými erbami a dekoratívnymi prvkami prevzatými z architektúry.
Medzi najznámejších gotických maliarov patril Giotto di Bondone, zvaný Džoto, veľký florentský maliar, ktorý obrátil pozornosť umelcov na pozorovanie krásy prírody. Postavy zobrazuje plasticky, vdychuje im život, cit a prirodzený pohyb. Najznámejší je jeho cyklus fresiek zo života Panny Márie, Krista a obraz Posledný súd v Kaplnke del Arena v Padove.Veľkú umeleckú aj historickú cenu má portrétna maľba v Kplnke sv. Václava pri Chráme sv. Víta v Prahe. N Slovensku sa gotika najsôr ujala v nástennom maliarstve – fresky v kostoloch a meštianskych domoch. Rozvíjalo sa aj knižné maliarstvo. Na Slovensku amlo stredisko v Bratislavskej Kapitule, kde ako iluminátor vynikol Ján Han. Ilustrovali sa misály, evanjeliáre ale i mestské knihy a listiny.

2 Najvýznamnejšie gotické stavby na Slovensku:

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Stojí na najširšom mieste vretena námestia. Je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. S jeho výstavbou začali okolo roku 1380 na mieste, kde už predtým stál starší kostol. Ako posledné bolo roku 1508 postavené presbytérium. Dóm je päťloďovou bazilikou, jej stavitelia sa inšpirovali architektúrou Kostola sv. Viktora v Xantene nad Rýnom. Severná loď má impozantnú výšku 59 m. Pri stavbe kostola vznikla významná kamenárska huta. Ich vrcholným dielom je honosný severný portál pre svoju krásu nazývaný Zlatá brána. Časť pôvodného interiéru kostola zničil požiar roku 1556. Zachovali sa však vzácne gotické nástenné maľby z 15. storočia a oltáre. Veľkoleposťou vyniká najmä dvojkrídlový hlavný oltár sv. Alžbety z 15. storočia, ktorý je jeden z najväčších v Európe.

Dóm sv. Martina v Bratislave
Je trojloďový gotický kostol, postavený na mieste románskeho Kostola sv. Spasiteľa. Ďalšia stavebná činnosť románskeho kostola sa neskôr prispôsobila módnejšej gotike. Gotický kostol zasvätený novému patrónovi sv. Martinovi bol zhruba hotový až na začiatku 16. storočia. V 18. storočí ho barokovo prestavali, ale po požiari v roku 1833 sa pri jeho obnove vrátili k predchádzajúcej gotickej podobe. Významný rakúsky sochár Georg Rapfael Donner vytvoril hlavný oltár a barokovú Kaplnku sv. Jána Almužníka. Veža kostola bola postavená spolu s trojlodím a plnila aj funkciu obrannej bašty, pretože bola súčasťou mestského opevnenia. Na 85 metrov vysokej veži je pozlátený vankúš (2 x 2 m), na ktorom je napodobenina uhorskej kráľovskej koruny na znak toho, že v 16. storočí sa Dóm sv. Martina stal korunovačným kostolom uhorských kráľov. Od roku 1563 až do roku 1830 tu korunovali 11 uhorských panovníkov a 8 kráľovských manželiek.

Kostol sv. Jakuba v Levoči
Patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Je trojnásobnou národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou sú diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho. Kostol je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu, Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov pútnikov a robotníkov. Najobdivovanejší je hlavný oltár, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete. Jeho výška je 18,62 metrov. Zapĺňa priestor svätyne od podlahy až po klenbu. Vznikol v dielni Majstra Pavla z Levoče okolo rokov 1508 – 1510. Dokončený bol v roku 1517. Vidieť na ňom, že Majster Pavol dokonale ovládal geometrickú harmóniu gotickej architektúry. Celý je komponovaný podľa sústavy kružníc a trojuholníkov, a preto pôsobí neobyčajne vyvážene. Oltár, hoci je zasvätený patrónovi mesta a kostola sv. Jakubovi Apoštolovi, je v podstate oltárom apoštolov. Oni sú základom jeho ikonografie, vytvárajúcej uzavretý ikonografický program. Po prvý raz sa s nimi stretávame na predele, predstavujúcej Poslednú večeru v okamihu, keď Kristus prednáša tragické slová: „Jeden z Vás ma zradí“. Keďže scéna je podaná už v renesančnom duchu, tieto tragické slová vnímajú iba dvaja apoštoli: Peter, sediaci vedľa Krista a Judáš, ktorému boli slová adresované. Ostatní apoštoli sa navzájom bavia, jedia a pijú, akoby sa nič nedialo. Intímnosť tejto inak verejnej scény ešte zvýrazňuje ornamentika viniča, visiaceho zhora ako záclona. Z technického hľadiska je zaujímavé, že skupiny dvoch alebo troch apoštolov vyrezal Majster Pavol z jedného kusa dreva. Hlavné sochy v oltárnej skrini sú Madona s dieťaťom v náručí, stojaca na polmesiaci s hlavou démona, sv. Jakub a sv. Ján, už v nebi. Vážnosť postavenia sôch zdôrazňujú aj ich rozmery. Madona je vysoká 2,47 m, sv. Jakub 2,32 m a sv. Ján 2,30 m.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia v Bardejove
Je trojloďovou bazilikou zo začiatku 15. storočia. Najcennejšou časťou interiéru chrámu je unikátny súbor jedenástich krídlových oltárov z rokov 1460 – 1520. Hlavný oltár sv. Egídia je novogotický skriňový a štvorkrídlový z roku 1878. Interiér doplňujú viaceré oltárne obrazy, gotické pastofórium a krstiteľnica, gotické súsošie z roku 1479. Exteriér kostola má zachované gotické maľby zo 16. storočia znázorňujúce postavy sv. Krištofa a troch uhorských patrónov – sv. Štefana, Ladislava a Imricha.

Františkánsky kostol Zvestovania Panny Márie v Bratislave
Pôvodná budova Františkánov, ktorí sa v Bratislave usadili už v 13. storočí sa nezachovala. Kostol začali stavať v prechodnom románsko-gotickom slohu okolo polovice 13. storočia a kostol dostavali v roku 1297 v gotickom slohu. Najvzácnejšia z troch pristavaných kaplniek je gotická Pohrebná kaplnka sv. Jána. Františkánsky kostol patril medzi významné miesta bratislavských korunovačných slávností. Novokorunovaný kráľ peši prešiel z korunovačného Kostola sv. Martina do Františkánskeho kotola, kde pasoval nových rytierov Zlatej ostrohy. Išlo o starobylý obrad, ktorý do Bratislavy preniesli zo stoličného Belehradu.

Kostol sv. Mikuláša v Prešove
Je gotický kostol z rokov 1330 – 1340 postavený na románskych základoch. Bol dostavaný v 16. storočí. Hlavný oltár je barokový s gotickými sochami. Nachádza sa v ňom vzácna gotická a ranobaroková výzdoba, maľby a plastiky. Kostol má 66 metrov vysokú neogotickú vežu.

Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
Neskorogotický kostol postavený v rokoch 1488 – 1491, bol vysvätený v roku 1500. Dispozícia kostola je zaujímavá tým, že jeho staviteľ upustil od triumfálneho oblúka a presbitórium spojil s loďou do jedného celku so spoločnou sieťovou klenbou. Zruční kamenári vyhotovili členité portály a pôsobivé figurálne konzoly.

Drevené kostolíky
Drevená sakrálna architektúra na Slovensku je zvlášť výnimočná. Konštrukciou a hodnotným interiérom sa drevené kostoly stali stredoeurópskou raritou. Na týchto drevených stavbách sú jasne viditeľné a poznateľné jednotlivé slohové prvky odvodené z gotických kamenných článkov a výtvarnej podoby.

Drevený kostol sv. Františka Asisského v Hervartove
Je to najstarší drevený kostolík na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v Hervartove, asi 10 km od Bardejova. Bol postavený v gotickom štýle okolo roku 1500. Je to zrubová stavba z tisového dreva obitá doskovaním a šindľom, s polygonálnou svätyňou, obdĺžnikovou loďou a štvorhrannou vežou. Interiér je zdobený maľbami. V kostole sa nachádzajú gotické oltárne tabule, obraz Posledná večera, drevorez Kristus na kríži a sv. Juraj, rokokový bohostánok, rokokové svietniky, kalich, figurálny betlehem a zvon z roku 1753.
 
3 Kráľovské hry v slobodnom kráľovskom meste
GOTIKA - obdobie kráľov, križiackych výprav, rytierskych súbojov, tvrdého boja o prežitie... Čím sú strasti života a existenčný zápas ťažšie, tým spontánnejšie bývajú striedané uvoľnením, zábavou, rozptýlením a rôznymi hrami...

ŠACHY – kráľovská hra... Na obrovskej šachovnici stoja živé ľudské figúry. Už od ranného stredoveku sa mnohé z figúr dostali zo šachovnice priamo na popravisko. V stredoveku sa mnohé z nich (zvyčajne to boli väzni, alebo odsúdenci) vstupom na hracie pole stali odsúdencami na smrť. Taktika hry pána, na ktorého strane stoja, ich môže urobiť víťazmi tohto dňa, alebo jedna z posledných vecí čo zažijú, je úškľabok víťaziaceho a radostný krik ostatných, pokým opustia tento skazený svet a zastihne ich posledný katov úder. Zábava však nekončí. Vo vzduchu sa šíri vôňa pečeného mäsa, hluk veseliacich sa vojakov, sedliakov a mládencov, ktorý sa mieša s výskaním rozšafných dievčat a s veselým prekrikovaním sa remeselníkov predávajúcich na trhu. Aj to bola gotika...
 
Diskusia
Podľa môjho názoru museli byť ľudia v tej dobe veľmi inteligentní a šikovní, keď dokázali postaviť tak honosné a prekrásne budovy, hrady, zámky či kaštiele, ktoré my teraz môžme obdivovať. Je skvelé, že sa ešte tak veľa pamiatok zachovalo a môžme sa tak lepšie priblížiť dávnym dobám, keď ešte vládli králi a panovníci. Je to niečo úžasné dozvedať sa o našej minulosti, ako sa postupne menil životný štýl ľudí, až sme dospeli do súčasnosti a sme tu my. S našim uponáhľaným životom, nemáme čas ani na chvíľu zastaviť,stále sa niekam ponáhľame a pomaly zabúdame na umenie. Nielen na krásne stavby, maľby, ale aj na knihy, v ktorých sa ukrýva toľko prekrásnych príbehov. Myslím si, že kažký z nás by si mal nájsť čas prečítať si nejakˇu dobrú knižku, prípadne navstíviť galériu či múzeum, pretože sa tým rozširujú naše vedomosti a rozvíjame aj duševnú stránku nášho ja.Na minulosť nesmieme zabudnúť, pretože bez nej neexistujeme.
 
Záver
Dúfam , že každý kto má rád umenie si tu našiel niečo čo ho zaujalo.To bolo cieľom môjho snaženia. Ja osobne som sa dozvedela ako veľa gotických stavieb sa nachádza na Slovensku a aj v blízkych Čechách.Neviem čo sa najviac páčilo vám, ale mne sa zdajú hádam najzaujímavejšie živé šachy. Hoci v tej dobe to pre hráčov nebola veľmi zábavná hra, keďže sa jednalo o to či prežijú, dnes sú šachy celkom zábavnou hrou hlavne pre tých inteligentnejších. Na internete som našla aj jednu zaujímavosť, ktorú som do projektu nezahrnula. Dnes si ľudia stredoveké umenie vykladajú po svojom a tak si niekto na Slovensku otvoril piváreň pod názvom GOTIKA v modernom gotickom štýle. Celým projektom som sa snažila priblížiť umenie aj tým, čo sa oň až tak nezaujímajú.Aby ste si vedeli predstaviť ako vyzerali budovy v 12. storočí, ako ľudia vnímali umenie vtedy a ako sa za tie roky zmenilo.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018