Vznik SR a jej medzinárodné postavenie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 420 slov
Počet zobrazení: 4 720
Tlačení: 334
Uložení: 325
Vznik SR a jej medzinárodné postavenie
 
VZNIK SR V ROKU 1939
-  21.júl 1939- bola prijatá Ústava SR (nadväzovala na česko – slovenskú ústavu z roku 1920 + pápežské sociálne encykliky + ústava Rakúska; hlavne stavovské usporiadanie) a nový názov Slovenská republika
ÚSTAVA SR 21.7.1939
-  zakotvila autoritatívny režim
-  stanovila, aby sa občania podľa povolania zoskupili do 6 stavov :
1.poľnohospodárstvo, 2.priemysel, 3.obchod a živnosť, 4.peňažníctvo a poisťovníctvo
5.,slobodné povolania, 6.verejní zamestnanci a osvetoví pracovníci
 
-  SR bola uznaná 27 štátmi, v BA otvorené konzuláty napr. : USA, VB, ZSSR
-  Rozloha 38 00 km, 2,6 mil. obyvateľov, 85 % slovenská národnosť, zvyšných 15% Nemci, Maďari, Rusíni a Židia
-  SR sa členila na 6 žúp a tie sa členili na 61 okresov na čele s okresnými náčelníkmi, kt. boli menovaní vládou
-  SR sa členila na tieto župy :
1.bratislavskú, 2.nitriansku, 3.trenčiansku, 4.pohronskú, 5.podtatranskú, 6.šarišsko – zemplínsku
 
MALÁ VOJNA 15.3.1939 – maďarská vláda obsadila Podkarpatskú Rus
-  23.-24. marec 1939 zaútočili maďarské vojská na východné Slovensko z Podkarpatskej Rusi
-  24.marec 1939 bola bombardovaná Spišská Nová Ves, pretože tu bolo letisko armády SR
-  27. marec-4.apríl 1939 rokovala zmiešaná maďarsko – slovenská komisia o určení nových hraníc medzi SR a Podkarpatskou Rusou resp. Maďarskom
-  nová demarkačná čiara prechádzala týmito obcami : Zvala – Starina – Stakčín – Kolonica – Remetské Hámre – Jasenov – Vyšná Rybnica – Bunkovce – Blatné Remety – Blatná Polianka – Bežovce – Pinkovce = celý okres Sobrance + časť okresu Snina
 
ÚČASŤ SR VO VOJNE
1.  účasť armády SR vo vojne proti Poľsku
- územia, kt. v r. 1920 a 1938 boli pričlenené Poľsku sa vrátili Slovensku
2.  vojnové ťaženie proti  ZSSR
- 2 slovenské divízie : 1. RÝCHLA – zasahovala priamo do bojov (generál Jozef Turanec)
  2. ZAISŤOVACIA – gen. Augustín Malár
-  v r. 1943 sa Rýchla divízia dostala k predhoriu Kaukazu
-  koncom októbra 1943 sa značná jej časť dostala do zajatia alebo vojaci prešli k červenej armáde – pri – 3000 slovenských vojakov 
-  zvyšok slovenskej armády bol presunutý do Talianska a Rumunska (technické a opevňovacie práce)
-  dec. 1941 – z vlastnej iniciatívy vyhlásil vojnu VB a USA
 
POLITICKÝ SYSTÉM
-  23. marec1939 – podpísaná OCHRANNÁ ZMLUVA (Schutzvertrag; mala platnosť 25 rokov) medzi Slovenským štátom a Nemeckou ríšou
-  bratislavská vláda sa zaviazala viesť zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou a armáda sa mala budovať pod vedením nemeckej vojenskej misii
-  na zabezpečenie nemeckého vplyvu bola pozdĺž hraníc s Moravou vytvorená tzv. NEMECKÁ OCHRANNÁ ZÓNA
-  rozhodujúcu úlohu  na vplyve Nemecka na Slovensko malo nemecké veľvyslanectvo v BA, na čele ktorého stáli * BERNARD * KILLLINGER * LUDIN
-  na Slovensku pôsobili nemeckí poradcovia BERATÉRI kt pôsobili na ministerstvách a dôležitých inštitúciách
-  tiež pôsobila bezpečnostná služba SS, dôverníci gestapa, po celom území Slovenska pôsobila nemecká strna DEUTSCHE PARTEI (bývala KdP 1939 ) na čele s F. Karmasinom
-  politický systém sa odvíjal od ústavy, v ktorej bolo zakotvené vedúce postavenie HSĽS (paragraf 58 – slovenský národ sa podieľa na moci pomocou HSĽS)
-  najvyššie stranícke a štátne funkcie boli v rukách tých istých ľudí / iba  8 ministrov/
-  HSĽS bola jedinou politickou stranou Slovenska
-  SNS + Agrárnici sa pripojili k HSĽA a vznikla tak STRANA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ JEDNOTY
-  HSĽS mala monopolné organizácie budované podľa nemeckého vzoru :
v oblasti mládeže – HLINKOVÁ MLÁDEŽ
v oblasti ochrany verejného poriadku – HLINKOVA GARDA
-  Október 1939 predsedom HSĽS sa stal Jozef Tiso
-  Okrem HSĽS 2 strany národných menšín :
1.Deutsche Partei
2.Maďarská strana na Slovensku – predseda : gróf Esterházy
-  nepriateľov režimu, špiónov a podobné osoby sledovalo ÚSTREDIE ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI /ÚŠB/
-  Politicky nepohodlný ľudia – ILAVA väzenie
-  Za celých 5 rokov nebol v SR vynesený trest smrti
A : ZÁKONODÁRNÁ MOC
-  mal ju SNEM SR, tvorilo ho 80 poslancov, kt boli volení na 5 rokov
-  predseda M.SOKOL
-  najdôležitejšie politické rozhodnutia uskutočňovala vláda
B : VÝKONNÁ MOC
-  mal ju prezident a vláda
1.PREZIDENT
-  bol volený snemom na 7 rokov
-  1. slovenský prezident – JOZEF TISO – 26.október 1939 / dovtedy predseda vlády /
-  od r. 1942 používal titul VODCA SLOVENSKÉHO NÁRODA
-  mohol vydávať dekréty, ktoré mali povahu ústnych zákonov
-  riadil vládu
-  určoval politiku HSĽS a politiku štátu
-  formálne podliehal iba štátnej rade – nebola výkonný orgán ale kontrolno – poradný orgán s právomocou trestne stíhať prezidenta
-  predkladal snemu návrhy zákonov a vyslovil k nim pripomienky
-  rada pozostávala z 10 členov, ktorí boli menovaní prezidentom
2.VLÁDA
-  mala predsedu a 8 ministrov
-  obsadenie rezortov – relatívne stabilné
-  od októbra 1939 predseda vlády TUKA 
-  minister hospodárstva – MEDRICKÝ
-  minister financií – PRUŽINSKÝ
-  MINISTER NÁRODNEJ OBRANY – FERDINAND ČATLOŠ
-  minister spravodlivosti – FRITZ
-  minister školstva – SIVÁK
-  minister dopravy – STANO
-  minister zahr. vecí – do júla1940 F.DURČANSKÝ, od júla 1940 V.TUKA
-  minister vnútra – do júla 1940 – F.DURČANSKÝ, od júla 1940 A.MACH
-  k podstatnej rekonštrukcii vlády došlo v septembri 1944
-  predsedom vlády sa stal ŠTEFAN TISZO, zároveň aj minister zahr. vecí a spravodlivosti
-  vláda pri udržiavaní poriadku na Slovensku sa opierala o TEÓRIU MENŠIEHO ZLA
 
ETAPY ĽUDÁCKEHO REŽIMU
1.etapa . október 1938 – júl 1940
- HSĽS : konzervatívne krídlo – TISO /väčšia samospráva/ - J.Sivák, G.Medrický, J.Stano, G.Fritz
radikálne krídlo /kopírovanie nemeckého režimu/ - Mach, Tuka, K.Murgaš
-  vedúcu úlohu malo konzervatívne krídlo v tejto etape
-  usilovalo sa o vytvorenie liberálno – autoritatívneho režimu, ktorý bude vyhovovať väčšine občanov Slovenska a bude ho akceptovať aj nacistické Nemecko
-  jar 1940 dokonca na ministerstve zahraničných vecí vznikla ilúzia o liberačnom trende v zahraničnej politike, keď minister zahr.vecí Ďurčanský koketoval s myšlienkou neutrality Slovenska
-  toto obdobie sa nazýva USMIEVAVÉ SLOVENSKO – moc sa koncetrovala viditeľne v rukách vlády
-  27.-28.júl 1940 – SALZBURSKÉ ROKOVANIA medzi Nemeckom a SR = Hitler nadiktoval Tisovi nové zloženie slovenskej vlády :
-  1.MACH – minister vnútra
-  2.TUKA – minister zahr.vecí
 2.etapa august 1940 – august 1944
-  do popredia sa dostáva radikálne krídlo HSĽS
-  obdobie DÉMONA SÚHLASU
-  dochádza ku kopírovaniu nemeckého režimu na Slovensku a postupnej totalizácii a fašizácii slovenského režimu ; vyhlásená nová éra SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO SOCIALIZMU
-  konzervatívne krídlo sa postupne konsolidovalo a neskôr sa na jeho stranu postavilo aj Nemecko
-  Tisovo konzervatívne krídlo sa opieralo o schopnejšie a kvalifikovanejšie sily ako radikály a v roku 1942 bol prijatý VODCOVSKÝ PRINCÍP zákonom z 22.10.1942
-  Od r 1943 prežíval režim SR stále sa prehlbujúcu krízu
 
3.etapa september 1944 – apríl 1945
-  nemecké jednotky obsadili Slovensko
-  slovenský režim sa opäť posunul k fašisticko – totalitným metódam

HOSPODÁRSTVO V SR 1939 – 1945
-  významní národohospodári : guvernér SNB – Imrich Karvaš; riaditeľ najvyššieho hosp.úradu – P.Zaťko; min.hosp. – G.Medrický; predseda slovenskej obilnej spoločnosti – Ján Klinovský;
-  1939 – 1944 – vzniklo 205 nových priemyselných podnikov a 30 podnikov rozšírilo svoju výrobu
-  množstvo nových miest v inštitúciách a úradoch
-  nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
-  rast zamestnanosti
-  priemysel – zbrojná konjunktúra
-  1939 – 1940 : prudký rast výroby; výstavba ciest a železníc /100 km nových železníc/; budovanie vodných priehrad; vývoz dreva, rudy, priem. výrobkov, papieru a cukru; najviac vývozu do Nemecka, Švédska, Španielska, Švajčiarska; zbrojovky Dubnica nad Váhom, Martin, Považská Bystrica; nemecké firmyy ovládali viac ako 50 % slovenského kapitálu / firma Hermann Goring Werke, I.G.Farben, Siemens A.G., AEG = prevzali všetky podniky zbrojárskeho, chem., banského a hutníckeho priemyslu, kt. sa hneď stali súčasťou veľkého nemeckého kolosu
-  v celku životné pomery na Slovensku boli oveľa lepšie ako v okolitých krajinaćh
 
SOCIÁLNE POMERY
-  slov. koruna – tatranský dolár
-  SR – agrárna krajina
-  zavádzanie el.prúdu do domácností
-  1941 – boli zavedené prídavky na deti robotníkov
 
KULTÚRNY VÝVOJ NA SLOVENSKU
-  rozvoj vedy, školstva, vzdelanosti
-  1939 – SVŠT / technická/ v BA
-  1940 – SVŠO / obchodná/ v BA
-  1940 – Univerzita Komenského sa premenovala na Slovenskú Univerzitu a rozšírená o prírodovedeckú fakultu
-  1941 – vznikla Slovenská Národná knižnica v Martine; SNM v BA;  Štátny archeol.ústav v Martine; Štátna hvezdáreň – Skalnaté pleso, Štátny ústav pre ľudovú pieseň; štátny geolog.ústav; Slovenská galéria
-  1942 – vznikla Slovenská akadémia vied a umení
-  založené divadla : Prešov, Turčiansky Svätý Martin
-  hudba : A.Moyzes, Ján Cikker, E.Suchoň, G.Dusík
-  výtvarné umenie : M.Benka, Ľ.Fulla, V.Horník, J.Mudroch / sochár/
-  literatúra : Jesenský, M.Figuli, D.Chrobák, F. Švantner, J.C.Hronský
-  speváci : F.K.Veselý, M.Kišoňová-Hubová
-  filmové umenie – režiséri : I.J.Kovačevič, P.Bielik, E.Mateička
-  1943 – V.Kubal vytvoril prvý slov. kreslený film – ÚNOS
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024