Reformácia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 797 slov
Počet zobrazení: 11 057
Tlačení: 595
Uložení: 633
· reformácia ide o nápravu západnej kresťanskej cirkvi, mala dva hlavné ciele:
§ prísne dodržiavanie etických zásad kresťanstva podľa Biblie
§ odstránenie svetskej moci cirkvi
· reformácia začala v Nemecku:
§ bolo rozdelené (politicky aj hospodársky)
§ obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu
§ vznikali manufaktúry (baníctvo, hutníctvo)
§ po zámorských objavoch:
· klesá význam hanzy
· prehlbuje sa nerovnomernosť vývoja (najdôležitejšie obchodné a výrobné strediská boli na okrajových územiach – stred zaostalý)
· vznikajú veľké bankové domy: Fuggerovci – hlavní finančníci Habsburgovcov
· katolíckej cirkvi patrila v Nemecku 1/3 pôdy:
§ zvyšovala cirkevné desiatky, vyberala vysoké sumy za krsty, sobáše, pohreby...
§ predávala odpustky
§ pápež potreboval peniaze na dostavbu chrámu sv. Petra a z Anglicka, Francúzska a Čiech prestali prúdiť poplatky
 
Martin Luther

· augustiánsky mních, pochádzal zo sedliacko-baníckej rodiny, prednášal teológiu a filozofiu na univerzite vo Wittenbergu
· roku 1517 (31. októbra) pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz:
§ žiadal zrušiť predaj odpustkov
§ návrat cirkvi k pôvodnej jednoduchosti a čistote
§ odňať cirkevným hodnostárom majetky
§ zaviesť prijímanie pod obidvoma spôsobmi
§ odstrániť z kostolov prebytočnú nádheru
§ dovoliť kňazom ženiť sa
§ zrušiť ušnú spoveď
§ zjednodušiť cirkevné obrady
§ namiesto latinčiny zaviesť národnú reč ako bohoslužobný jazyk
§ neuznával pápeža ako hlavu cirkvi
· cirkev zorganizovala dišputy (debaty) o Lutherových tézach → Lutherove názory sú v rozpore s PísmomLuther dostal 60 dní, aby svoje učenie odvolal, neurobil tak → roku 1521 bol exkomunikovaný
 
Ríšsky snem vo Wormse (1521)
 
· Karol V. Habsburský pozval Luthera, aby obhájil svoje názory – Luther na sneme ale tú možnosť nedostal a svoje učenie neodvolal
· uchýlil sa pod ochranu saského kurfirsta na hrad Wartburg, tu prekladal do nemčiny Nový zákon (dovtedy len po latinsky)
 
Nemecká sedliacka vojna (1524 – 1526)
 
· v lete 1524 vypuklo povstanie v juhozápadnom Nemecku a postupne sa rozšírilo do celého Nemecka
· príčiny:
§ veľké feudálne povinnosti
§ vplyv reformácie – proti odpustkom + poplatky za cirkevné úkony
· hlavný vodca: Tomáš Münzer
§ vrátenie starobylých práv (slobodné užívanie lesov, lúk a vody)
§ kňazov voliť
§ ľudia sa majú dať krstiť v dospelom veku, keď sa už vedia samostatne rozhodovať – mnohí sa dali znova pokrstiť (novokrstenci)
· Luther bol najprv na strane vzbúrencov, no po prvých násilnostiach sa postavil proti
· 1526porážka sedliakov
· dôsledok povstania: druhé nevoľníctvo spomalenie hospodárskeho a sociálneho vývoja Nemecka v porovnaní so západnou Európou
· Münzera po strašnom mučení popravili
· zahynulo 100 000 sedliakov
 
Snem v Speyeri (1529)
 
· katolícka strana (vedená Karolom V.) dala hlasovať, či sú reformačné názory správne alebo nie
· prívrženci reformácie protestovali (odtiaľ pomenovanie protestanti), že o pravdivosti teologických otázok nemožno rozhodnúť hlasovaním
 
Snem v Augsburgu
 
· protestantov viedol Filip Melanchton (Luther bol v kliatbe):
§ vypracoval Augsburské vierovyznanie teologický základ luteránskej viery
· na ďalšom sneme v Augsburgu roku 1555 protestanti a katolíci uzavreli náboženský mier podľa zásady: Čie panstvo, toho náboženstvo
 
Reformácia vo Švajčiarsku
 
· stredisko Zürich – hlavný predstaviteľ Ulrich Zwingli:
§ podľa zásady: netrpieť nič, čo nepožaduje Písmo
§ chcel cirkev bez odpustkov, pútí, cirkevných obetí, pôstov, sviatkov, sviec, svätenej vody, spovede, celibátu, modlitebného mrmľania, strachu pred očistcom, bez pápeža
§ ostatné katolícke mestá vo Švajčiarsku: vojna proti ZürichuZwingli padol, ale jeho učenie pretrvalo
· stredisko Ženeva – hlavný predstaviteľ: Ján Kalvín (pôvodom z Francúzska)
§ jeho učenieprísnejšie ako Lutherovo a Zwingliho (zakázal tanec, cudzoložstvo trestal smrťou)
§ viera v predurčenie (predestináciu) – Boh od začiatku rozdelil ľudí na tých, ktorí budú a ktorí nebudú spasení, nikto z ľudí však dopredu nevie kam patrí; človeka vyvoleného na spásu poznať podľa toho, že sa mu darí, je úspešný a žije bohabojný životom; ten, komu sa nedarí, kto je neúspešný, je predurčený na zatratenie, takýto človek môže druhým škodiť, preto ho aj násilím treba prinútiť, aby žil podľa Božích prikázaní
§ jeho učenie najviac vyhovovaloranokapitalistickým podmienkam
§ uprednostňoval striedmosť, usilovnosť, statočnosť, vieru ľudí vo vlastné sily
§ presadilo sa jeho učenie pri osídľovaní Ameriky
· reformovaná (kalvínska) cirkev kompromisné vierovyznanie medzi Zwingliho a Kalvínovými prívržencami
 
Šírenie reformácie
 
· 1530 bola lutheránska reformácia uzákonená ako štátne náboženstvo vo Švédsku, 1536 v Dánsku
§ šírila sa aj v Uhorsku, Poľsku a východnom Pobaltí
· kalvinizmus v západnej Európe, vo švajčiarskych kantónoch, severnom Nizozemsku, vo Francúzsku (hugenoti), v Anglicku (puritáni)
 
Reformácia v Anglicku
 
· Henrich VIII. – snažil sa vládnuť absolutisticky:
§ manželka Katarína Aragónska (nedala mu syna) → požiadal pápeža o rozvod, pápež odmietol
§ prinútil anglické duchovenstvo odriecť poslušnosť pápežovi, kto neposlúchol – poprava
§ rozchod anglickej cirkvi s katolíckou sa uskutočnil supremačným aktom:
· všetci úradníci a duchovní museli naň prisahať – kto neprisahal bol obvinený z vlastizrady a bol popravený
· najväčší odpor kládli kláštory – zrušil ich
§ prenasledoval katolíkov, luteránov, kalvínov
· Mária Katolícka (dcéra Henricha VIII. a Katarína Aragónskej):
§ chcela Anglicko prinavrátiť ku katolicizmu
· Alžbetaprenasledovanie katolíkov:
§ upevnenie anglickej cirkvi
§ rozmach Anglicka
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021