Náboženské vojny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 909 slov
Počet zobrazení: 11 715
Tlačení: 679
Uložení: 642
· reformácia sa šírila – cirkev nebola schopná ju zastaviť → čoskoro vojna
 
Cesta k augsburskému mieru
 
· Šmalkaldský spolok – založili protestanti na obranu proti katolíkom (na čele hessenské a saské kniežatá)
· cisár Karol V. Habsburský snaha obnoviť cirkevnú jednotu v Nemecku
· 1546 začala šmalkaldská vojna – ako prvá náboženská vojna:
§ netrvala dlho
§ 1547 – Karol V. zvíťazil (boli zajatí aj vodcovia šmalkaldského spolku)
§ Karol V. poveril svojho brata Ferdinanda I. zvolaním ríšskeho snemu
· 1555 – snem v Augsburgu – augsburský náboženský mier týkal sa len katolíkov a luteránov: „Čie panstvo, toho náboženstvo“
 
Náboženské vojny vo Francúzsku
 
· vo Francúzsku sa ujali hlavne myšlienky Jána Kalvína – jeho prívrženci hugenoti:
§ na čele hugenotskej šľachtyBourbonovci
§ došlo k trom vojnám medzi katolíkmi a protestantmi
· Karol IX. maloletý, vládla za neho jeho matka Katarína Medicejská:
§ na znak zmierenia medzi katolíkmi a hugenotmi – sobáš kráľovej sestry MargarétyHenrichom Navarrským (predstaviteľ hugenotov)
§ na svadbu prišlo do Paríža veľa hugenotovBartolomejská noc 23. augusta 1572v Paríži bolo zavraždených 3000 hugenotov a v celom Francúzsku 10 000
· po Bartolomejskej noci – ďalšie vojny medzi katolíkmi a hugenotmi:
§ hugenoti si vybojovali náboženskú slobodu a prístup do úradov, katolíci proti → ďalšie vojny (vojna troch Henrichov)
· zomiera Henrich III. z rodu Valois (nemal deti) – kto bude kráľom?
· za kráľa bol zvolený Henrich Navarrský ako Henrich IV. (ako hugenot) → zase vojny
§ prestúpil na katolícku vieru, aby ho uznali aj katolíci
§ vydal Nantský tolerančný edikt – priznal luteránom náboženskú slobodu s výnimkou Paríža („Paríž stojí za jednu omšu.“)
 
Vojny v Nizozemsku

· dnešné Belgicko, Luxembursko a Holandsko
· delilo sa na 17 provincií, každá mala vlastný snem a ústavu
· Nizozemsko patrilo španielskym Habsburgovcom
· hospodársky bolo oveľa vyspelejšie ako Španielsko:
§ najvyspelejšie bolo Flámsko (súkno), Brabantsko (Antverpy)
§ Holland, Zeeland, Utrecht – rybolov, obchod s ruským obilím
§ manufaktúry, peňažníctvo
· šírila sa tu reformácia – hlavne kalvinizmus
· Španielsko – chudobné, k moci Filip II.:
§ zvýšil v Nizozemsku dane
§ zavádzal inkvizíciu
§ zriaďoval nové arcibiskupstvá a biskupstvá
§ snažil sa vládnuť v Nizozemsku absolutisticky
· proti: opozícia šľachticov – Viliam Oranžský → dochádza k povstaniam – ničili kostoly a obrazy v nich
· Filip II. posiela do Nizozemska vojvodu z Alby, na čele 10 000 vojska nastolil teror:
§ popravy, konfiškácie majetkov, prenasledovanie nekatolíkov, nové danebieda, hlad
§ vznikajú nové povstania – lesní gézi a morskí gézi
- Španielsko vyčerpané vojnou – kráľ nemal peniaze na vyplatenie vojska - 1579 – Španielsku sa podarilo rozdeliť Nizozemsko: § južné provincie uznali španielsku nadvládu (dnešné Belgicko)
§ 7 severných provincií utvorilo Utrechtskú úniu (dnešné Holandsko), na čele Viliam Oranžský – 1581 sa definitívne osamostatnili
 
Tridsaťročná vojna 1618 – 1648

- príčiny: § náboženské: vzniká Katolícka ligaprotestantská Únia
§ hospodárske a politické
· hospodárske rozdiely medzi: Anglickom, Nizozemskom a Francúzskom na jednej strane a Talianskom, Španielskom, Nemeckom, Portugalskom na druhej strane
· hlavne išlo o bohaté Nizozemsko (Angl., Fran., Špan.)
· išlo o obchod v Baltskom mori – Švédsko, Dánsko, nemecké mestá na severe
· tridsaťročná vojna začala v českom kráľovstve:
§ za Rudolfa II. (1576 – 1612) protestanti získali náboženskú slobodu, mohli voliť aj tzv. defenzorov, ktorí dozerali na to, aby sa protestantom v Čechách nekrivdilo
§ Ferdinand II. zavádza rekatolizáciu
§ pražský arcibiskup nariadil zbúrať dva protestantské kostoly v severných Čecháchodpor
§ v máji 1618 bol zvolaný do Prahy snem českej šľachtyprotestantskí šľachtici ostro vystúpili proti habsburským miestodržiteľom a vyhodili ich z okna do hradnej priekopy (pražská defenestrácia)
§ šľachta vypovedala poslušnosť kráľovi
§ bola zvolená dočasná vláda 30 direktorov
§ vypovedali z krajiny jezuitov, zhabali im majetky, verbovali vojsko (poddaným nedávali zbrane – báli sa povstania), toto povstanie bolo stavovské (šľachtické)
§ za kráľa bol zvolený Fridrich Falcký (na čele protestantskej Únie), ale venoval sa viacej zábave ako vojne
§ protestantská Únia neposlala pomoc
§ prišli len vojská sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena
§ 8. novembra 1620 bitka na Bielej hore: české stavy boli po dvoch hodinách porazené
§ následky porážky:
· prenasledovanie – 27. júna 1621 popravili v Prahe na Staromestskom námestí 27 šľachticov a mešťanov (medzi nimi aj slávneho lekára a vedca Jána Jeseniusa, rodáka z Turca)
· zhabanie majetkov¾ pôdy sa dostali do rúk cudzincov a úžerníkovvzrástli ceny (obilie o 4000 %)
· ponemčovanie nemčina bola vyhlásená za rovnoprávnu s češtinou
· rekatolizáciaaj násilím; šľachta a mešťania sa museli do troch mesiacov dostaviť pred reformačnú komisiu a prihlásiť sa ku katolíckej cirkvi, kto tak nespravil, musel odpredať majetok a vysťahovať sa
· vysťahovalectvoČechy opustilo asi 36 000 rodín (medzi nimi aj J. A. Komenský)
· strata českej samostatnostičeskému snemu bola odobratá zákonodarná mocprávo voliť kráľa; šľachta musela uznať dedičné právo Habsburgovcov na český trón
- tridsaťročná vojna pokračovala falckoudánskou vojnou: § vedenia vojny sa ujal dánsky kráľjeho vojská sa dostali až na Moravu
§ Ferdinandovi II. pomohol český šľachtic Albrecht z Valdštejna, naverboval vojsko – prinútil dánskeho kráľa uzavrieť mier
· švédska vojna:
§ vojská švédskeho kráľa Gustáva Adolfa sa vylodili na severonemeckom pobreží (podpora z Fran., Nizozemska, Ruska)
§ obsadili časť Čiech s Prahou
§ Ferdinand II.povolal znova Albrechta z Valdštejnaten tajne rokoval so Švédmi (chcel sa stať českým kráľom) → 1634 Ferdinand ho dal v Chebe zavraždiť
§ zomiera aj švédsky kráľ Gustáv Adolfobrat vo vojne
- 1648 Vestfálsky mier: § Francúzsko sa stáva hlavnou európskou veľmocou
§ Švédsko ovládlo Baltské more
§ Španielsko je oslabené a vyčerpané
§ vojna bola hlavne v Čechách, Nemecku – spustošené → oslabené → prehlbuje sa nerovnomernosť v Európe
§ ubudla ½  obyvateľstva
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052