Diktát na cudzie slová pre 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 34 172
Tlačení: 898
Uložení: 770

Diktát na cudzie slová pre 7. ročník

(zameranie: cudzie slová)

Slovenskí reprezentanti v boxe podali gigantický výkon, ktorý vojde do histórie slovenského športu. V lete prekvapili najmä naši mladí cyklisti. Prekonali svoje rýchlostné maximum. Naša favorizovaná gymnastka však sklamala. Titul vicemajsterky sveta neobhájila. Veľmi aktívne vystupoval tím basketbalistiek. Ich hypersnaha bola sympatická aj internacionálnemu kolektívu žurnalistov. V závere však diskvalifikovali našu kapitánku a v družstve nastala disharmónia. Dynamiku vystriedala pasivita. Len o vlások im unikol zisk medailí. Medzi olympijské disciplíny patrí aj hod diskom. V tomto športe sme favorita v Londýne nemali. 

Diktát na cudzie slová pre 7. ročník

(Doplň chýbajúce písmená. Píš písaným písmom.)

(z. cudzie slová)

Slovensk_ reprezentant_ v bo_e podal_ g_gant_ck_ v_kon, ktor_ vojde do h_stórie _lovenského športu. V lete prekvap_l_ najm_ naš_ mlad_ c_kl_st_. Prekonal_ svoje r_chlostné ma___mum. Naša favor_zovaná g_mnastka však sklamala. T_tul v_cemajsterk_ sveta neobháj_la. Ve_mi akt_vne v_stupoval t_m basketbal_stiek. Ich h_persnaha bola s_mpat_cká aj internac_onálnemu kolekt_vu žurnal_st__. V závere však d_skval_f_koval_ našu kap_tánku a v dru_stve nastala d_sharmón_a. D_nam_ku v_striedala pas_v_ta. Len o vlások im un_kol z_sk meda_l_. Medz_ ol_mp___ské d_sc_pl_n_ patr_ aj hod d_skom. V tomto športe sme favor_ta v Londýne nemali.

Pravopisné cvičenie:

  • precvičovať pred diktátom
  • slovné spojenia vyskytujúce sa v kontrolnom diktáte, respektíve veľmi im podobné.

výkony slovenských športovcov, letná olympiáda, lesk olympijských medailí, internacionálne slová, akademický titul, minuloročná vicemiss, aktívny odpočinok, gigantické rozmery, kompaktný disk, autogram od kapitána družstva, história športovej disciplíny, kolektív hostesiek, dynamická hra, národný tím gymnastov, horskí cyklisti, maximálny počet, favorizovaná strelkyňa, basketbal ako hoby, hyperaktívne dieťa, sympatický tréner, diskvalifikovaný hráč, disharmónia vo vzťahoch v družstve, pasivita po zápase, jasný favorit

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.030 s.
Zavrieť reklamu