Vybrané slová po B – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 795 slov
Počet zobrazení: 3 283
Tlačení: 215
Uložení: 109

Vybrané slová po B – doplňovačky

Doplň správne i/í alebo y/ý.

b__k,                        

náb__tok,               

b__č,                        

b__ť   sa,                 

násob__lka,  b__vať,                   

slab__ka,                 

b__dlisko,               

príb__tok,               

b__,

báb__ka,                 

b__tosť,                   

b__fľoš,                   

ob__lie,                   

b__tkár,         

osob__tne,            

b__ľ,                         

bab__čka,               

Sib__r,                      

prib__ť,  b__strina,                      

b__linkárka,           

ob__čaj,                   

akob__,        

b__dlo pre sliepky,

Doplň do viet správne i/í alebo y/ý.

B__vame v novom  b__te. Moje b__dlisko je na dedine. B__tkou sa nič nevyrieši.

Chcem b__ť dobrým žiakom. Vieš b__ť dobrým kamarátom? Máme nový náb__tok. 

Na lúke sa pasie hovädzí dob__tok. Má kob__la malé žriebätko?. Apríl b__va ob__čajne sychravý. V zdravom b__te sa dobre b__va. Živob__tie je ukryté v skrýši.  Násob__lka má štyri slab__ky. Žiaci zbierali liečivé b__liny. Ako  b__  si ty prispel  k víťazstvu? Naša suseda ob__va malú izb__čku. Miško  b__  sa chcel b__ť s mečom. Ob__lie na poli zničili kob__lky.  Kováč prib__l   podkovu na kopyto.

Doplň do viet správne i/í alebo y/ý

srdce b__je,                        pekný náb__tok,                liečivá b__lina,      

rozzúrený b__k,                 b__dlo pre vtáčika,           jazdecký b__čík,               

b__va  v  B__strom,          vydob__ť slobodu,            veľkonočné ob__čaje,     

vyzdob__ť   triedu,           neposlušní b__tkári,         odtrhnutý gomb__k,       

ab__     boli spokojní,       b__cykel na ceste,            neob__čajná krása,        

zrelé ob__lie,                      moje živob__tie,               b__linožravé živočíchy,

akob__   skamenel,           skromný príb__tok,          kob__lie mláďa,

horská  b__strina,             gomb__ková dierka,         neb__   sa,

Doplň do viet správne i/í alebo y/ý.

b__stré deti,                       vyb__té  zuby,                    b__k   a   kob__la, 

dedina B__stré,                 nový príb__tok,                  smädný  dob__tok,          

ob__dve  žiačky,                b__valý sused,                   zlaté ryb__čky,

b__linkový čaj,                   odlomená b__ľ,                 plieskať  b__čom,

ob__sť prekážku,               kab__net  prírodovedy,   ľúb__ť   mamičku,

zab__jať komáre,              dob__ť  hrad,                      ob__lninová kaša,

prib__ť klinec,                    b__ť   zdravý,                      hodiny odb__li  polnoc,

rozdeľ na slab__ky,           malá násob__lka,              horská b__strina,

Doplň do viet správne i/í alebo y/ý.

starob__lý hrad,                mimozemské  b__tosti,               akob__   im z oka vypadli,

mäkká slab__ka,                b__valý riaditeľ,                            hovoria  mu  b__fľoš,

b__ť sladký,                        b__strá reakcia,                             vysoká b__tovka,

plieskať b__čom,               dob__ť batériu,                             ob__tné priestory,

v teplom ob__dlí,              na dob__tčej farme,                     nab__ť kredit,

moderný náb__tok,          lúčna kob__lka,                              b__jú hodiny,

čítať    b__bliu,                   dob__ť jej srdce ,                          posadať na b__dlo,

b__ť vo forme,                   ob__čajný lístok,                           prídeme osob__tne,

ab__    si nespadol,

Doplň do viet správne i/í alebo y/ý.

B__strík je ob__čajný chlapec.  B__va v novom b__te.  Nemá rád b__tkárov.

Jeho bab__čka je ob__vateľkou dedinky B__stré. Chová dob__tok. Má b__ka a kob__lu.

Zbiera liečivé b__linky a pestuje ob__lie.  Ráno  mu varí ob__lninovú kašu. Má starožitný náb__tok.  My sme b__vali na sídlisku. Páčili sa mi ob__tné priestory našeho domu. Teraz máme aj my nové b__dlisko. Stali sme sa ob__vateľmi Oravy. Hodiny na veži odb__li siedmu hodinu. Ponáhľam sa na dob__tčiu farmu. Nastúpil som na miesto b__valého zverolekára.  Neďaleko b__strého potoka sa radi pasú naše kob__ly so žriebätami.

Večer b__ som sa chcel ísť poprechádzať do lesa. 

Doplň do viet chýbajúce slovo biť alebo byť.

Mladších a slabších žiakov nesmieme ___________.         O druhej hodine musím  ___________  doma zo školy.  Dievčatá chcú  ___________ často speváčkami. 

Môj brat chce ___________ všade.     Kde chceš ___________ ty?       Srdce mu začalo prudko ___________.          Čím  chceš ___________?        Najprv musíš ___________ dobrý.      Nesmieš  ___________ zvieratká!        Na veži budú ___________ hodiny. Pri kúpaní musíš ___________ opatrný.

VYBRANÉ SLOVÁ PO B

3.R:

BY ABY KEBY

BYLINA BYSTRÝ BYŤ

OBYČAJ DOBYTOK KOBYLA

BÝK BÝVAŤ

4.R:

BYVOL ZBYTOČNÝ DOBYŤ BÝVALÝ BYTČA BYSTRICA

BY, ABY – keby, akoby

BYŤ  - bývalý, živobytie, starobylý

BYĽ – byľka

BYLINA – bylinky, bylinkárka, bylinkový, bylinkárstvo, bylinožravec

BYSTRÝ – bystrina, bystro, Bystrík, Bystré, bystrozraký, bystrosť, Bystrohlav

BYSTRICA – bystrický, Bystričan

OBYČAJ – obyčajný, obyčajne, neobyčajný

DOBYTOK – dobytkárstvo, dobytčí

KOBYLA – kobylka, kobylí

BÝK – býček, býčí

BYT, BÝVAŤ, BYDLISKO – bytový, odbyt, bývanie, obývať, obyvateľ, obývačka,

obydlie, bydlo, prebývať

BYTČA – bytčiansky, Bytčianka

BYVOL – byvolí, byvolček

ZBYTOČNÝ – prebytočný, nadbytočný

Slová s –y/-ý

Slová s i/í

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča,

byť (jestvovať), nábytok, bydlisko, bývať, bytovka, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk, bylina, bydlo (bývanie), byt,

dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný, Byzancia

bitka, biť, bitkár, bíjavať, bič, bičovať, biskup, slabika, násobilka, osobitne, obľúbiť, bicykel, robiť, bizón, bifľovať sa, biblia, bidlo (palička pre vtáčika)

bydlo – bydlisko, bývanie

(Vybrali sme si nové bydlo na dedine)

bidlo – tyč, palička, na ktorej sedávajú vtáky vo svojich príbytkoch

(Sliepky si večer posadali na bidlo.)

byť – jestvovať, nachádzať sa

biť - udierať

dobyť – ovládnuť silou, zmocniť sa

(dobyť hrad)

dobiť – 1. veľmi zbiť

2. dopĺňať energiu (dobiť mobil)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020