Vybrané slová po M – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 766 slov
Počet zobrazení: 8 092
Tlačení: 515
Uložení: 350

Vybrané slová po M – doplňovačky

Doplň i/í alebo y/ý

Aj m__ sme veselé deti. Požičiaš m__ pero? Dom__nika sa skoro nikdy nem__li. M__lka je m__lé dievča. Malá m__šička sa chytila do pasce. Moja kamarátka sa volá M__ška. Slovo m__lka vzniklo od slova m__liť sa. Chcem b__ť zdravý. Nechcem sa s nikým b__ť. Baníci dob__vajú uhlie. Baterku treba niekedy dob__ť. Búda je dobré b__dlo pre psa. Kanárik rád sedí na b__dle. M__chceme spievať. Pred jedlom si musím um__ť ruky. Mam__čka m__ kupuje m__láčik. Pri počítaní m__ncí som sa pom__lil.

Doplň i/í alebo y/ý

keb__ daj m__ ab__ ob__lie om__l

m__sa b__č m__ši hm__z m__seľ,

B__strica kob__la zm__ ja m__lý b__t

m__kať b__liny b __strina b__ť palicou ob__čaj

zb__tok úm__sel nem__kaj sa m__ sme m__liť sa

Doplň i/í alebo y/ý 

um__vadlo ab__ m__hať pom__ je odb__t ob__čaj m__dlo hm__z žm__kačka šm__k b__dlo pre sliepky zm__ ja úm__selne m__ska om__l mam__čka m__núta ob__vateľ Lom__drevo keb__ osob__tne pom__lená m__halnica hm__riť sa m__š

Doplň i/í alebo y/ý .

m__sa ob__vateľ nezm__sly ob__ jali orechy b__ľ

m__šlienka slab__ka chcem b__ť b__tkár zm__zni

nam__dliť sa okam__h úm__sel hromob__tie um__l

dob__vať m__kroskop žm__kať m__nister akob__

pošm__knúť priem__sel m__lostivá um__váreň m__ľnik

Doplň i/í alebo y/ý

hm__z m__núta pom__kov m__na m__dlár

m__zerný zm__znúť m__nulé pošm__knúť sa daj m__

M__lan kom__nár osob__tne zm__ť b__čovať

priem__selný m__lá žm__kačka bab__čka náb__tok

ob__vateľ zam__kať zlom__l zm__ ja m__nul sa

Doplň i/í alebo y/ý

Včely sú užitočný hm__z. Vypratú bielizeň vždy vyžm__kaj! M__lka m__ pomohla vypočítať príklady. Čo m__slíte, mal strýko dobrý úm__sel? Pomôž m__ um__ť riad!

Nebezpečná zm__ ja sa skryla pod kríkom. Výr vychytal všetky m__ši. Loď zm__zla vo vodnom víre. Sedela zam__slená a zívala. V zime sa chodíme šm__kať. M__ sa učíme.

Kľúčom sa zam__ká aj odom__ká. M__dlo m__ padlo z ruky. M__š tenko zapišťala. M__rko vyskočil a rýchlo si poum__val ruky. Motýle sú hm__z. To m__ sme urobili šm__kačku. Na stene sú obrázky hm__zožravcov. 

Doplň i/í alebo y/ý

Mam__čke vypadla z ruky m__ska a rozb__la sa. Zajac v okam__hu zm__zol v ob__lí. Zm__ ja chytá m__ši. Pri písaní sa nem__kaj! Musíš si to len dom__slieť. 

V lete sa sýkorky živia hm__zom. M__ máme deravé sito. To bol om__l . Nemôžeme m__slieť vždy len na seba. Ľudm__la sa učí veľm__ dobre. Bab__čka poslala B__stríka, ab__ jej priniesol m__dlo. Poriadne sa zam__sli! Mrznúci dážď urobil z chodníkov šm__kačky. Vym__sli niečo, ab__ sme sa zbavili toho hm__zu.

Doplň i/í alebo y/ý

M__ do roboty a vy už z roboty? Dcéra m__ vyšije obrus. Sýkorky sú m__lé a b__stré. Každý sa môže pom__liť. Nem__ňaj m__ m__nce zb__točne! Rozprávka o m__šacej bundičke. Ruky si nam__dlím a rob__m m__dlové bubliny. Zbytočne m__ňaš veľa vody. Vetu si najprv prem__sli. V potoku sa m__hol pstruh. Príklady vyriešila v okam__hu. Naše oči chránia m__halnice. Nem__kaj sa stále. B__t vždy dobre pozam__kaj! Hodina má 60 m__nút. Nem__ľ si slab__ky! Postavili priem__selný park.

VYBRANÉ SLOVÁ PO M

3.R:

MY UMYŤ MYDLO

MÝLIŤ SA ŠMÝKAŤ SA PRIEMYSEL

HMÝRIŤ SA MYKAŤ ŽMÝKAŤ

MYSLIEŤ MYŠ HMYZ

4.R:

SMYK MÝTO MYS

PRIESMYK MYJAVA

MYKAŤ – myknúť sa, pomykov,

ZAMYKAŤ – odmykať, vymykať sa,

MÝLIŤ SA – mýlka, omyl, mylný, pomýliť sa, pomýlený, zmýliť,

MYSLIEŤ, MYSEĽ – myšlienka, vymyslieť, výmysel, zmysel, nezmysel,

dômysel, úmysel, dobromyseľný, zlomyseľný, premýšľať,

rozmýšľať,

ŠMÝKAŤ – šmyknúť sa, šmykľavý, šmýkačka, prešmyknúť sa, prešmyknutie,

prešmyčka,

ŽMÝKAŤ – vyžmýkať, žmýkačka,

UMÝVAŤ – umývadlo, umyváreň, vymyť, pomyje,

MYDLO – mydlový, mydlina, mydliť,

MYŠ – myšací, myška, myšiak, myšička,

HMYZ – hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyziť,

PRIEMYSEL – priemyselný, priemyselník,

MÝTO – mýtnik, mýtne,

SMYK – smykový, priesmyk,

MYJAVA – Myjavčan, Myjavčanka, myjavský,

Slová s –y/-ý

Slová s i/í

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka,

myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, odomykať, pomykov, hmýriť sa, smyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje,

mi (mne), Mila, milá, Emil, Michal, mixér, minúta, minerálka, milión, mihnúť sa, míňať, minule, mihať, mikrób, mikroskop, domino, miláčik, mína, milosrdný, mimika, miska, mínus, miss, zmiznúť, zmija, Milan, mamička, kominár, okamih, veľmi, krmivo, Milada, minca, milimeter,

my – zámeno označujúce skupinu ľudí, v ktorej je aj hovoriaci

My sme na vás nezabudli.

mi – (mne) zámeno, ktoré vyjadruje na koho sa činnosť vzťahuje

Zatelefonuj mi večer.

mýli sa – robí chyby

Ferko sa pri písaní často mýli.

milý – ten, kto je milovaný, obľúbený, pekný, príjemný

Bol taký milý a pomohol mi.

mykať – prudko a krátko ťahať alebo šklbať

Mykol plecami a odišiel.

mihať – robiť rýchle pohyby, rýchlo sa pohybovať (mihať-mihalnice)

Mihať prútom nad hlavou je nebezpečné.

mys – výbežok pevniny do mora

Z mysu sa dalo dobre pozorovať more i pobrežie.

miss – žena, ktorá vyhrala v súťaži krásy

Katka by mohla byť miss školy.

myška – malý hlodavec

Myška utiekla pred mačkou.

miska – plytká nádoba

Nasypali sme oriešky do misky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu