Diktát na slabikotvorné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.10.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 172 slov
Počet zobrazení: 7 150
Tlačení: 385
Uložení: 302

Diktát na slabikotvorné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ

Pod vŕškami začalo popŕchať. Slniečko už nehreje. Kŕdeľ vrán vyletel z tŕnia. Srny sa vrhli na seno v kŕmidle. Hlboko v lese je celá hŕba vlkov. Na vrcholci stromu strnulo sedí krkavec. Začalo mrznúť. Bude tvrdá a dlhá zima. Syseľ má plnú komôrku zrna. Plchy a krty trčia pod zemou. Pod vŕbou sa krčí chrček. Trnky majú trpké plody. Jablká vydržali až do Vianoc. Pozdĺž potoka rastú žlté púpavy. Vlčí kožuch bol plný bĺch. Natrhal som za hrsť malín. Červené jabĺčka sú sladké.

Doplň do slov l – ĺ, r – ŕ.

Pod v­­­___škami zača___o pop___chať.

S___niečko už neh___eje.

K___deľ v___án vy___etel z t___nia.

S___ny sa v___h___i na seno v k___mid___e.

H___boko v ___ese je ce___á h___ba v___kov.

Na v___cho___ci st___omu st___nulo sedí k___kavec.

Zača___o m___znúť. Bude tv___dá a d___há zima.

Syseľ má p___nú komô___ku z___na.

P___chy a k___ty t___čia pod zemou.

Pod v___bou sa k___čí ch___ček.

T___nky majú t___pké p___ody.

Jab___ká vyd___žali až do Vianoc.

Pozd___ž potoka rastú ž___té púpavy.

V___čí kožuch bol p___ný b___ch.

Nat___hal som za h___sť ma___ín.

Če___vené jab___čka sú s___adké.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.046