Diktáty na 1. stupni ZŠ – hodnotenie, metodika

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.10.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 560 slov
Počet zobrazení: 7 360
Tlačení: 205
Uložení: 186

Diktáty na 1. stupni ZŠ – hodnotenie, metodika

Cvičné diktáty:

Cvičné diktáty neklasifikujeme, píšu sa podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

Kontrolné diktáty:

Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety.

Kontrolný diktát slúži na kontrolu, na overovanie pravopisných zručností žiakov. Žiak pri jeho písaní koná samostatne, neposkytne sa mu bezprostredná príprava na správne písanie. Kontrolný diktát sa píše, keď sa preberie pravopisná téma. Kontrolnému diktátu predchádza potrebné množstvo nácvičných diktátov alebo pravopisných cvičení. Počet diktátov je v súlade s iŠVP z roku 2015 v príslušnom ročníku ZŠ.

Technika diktovania:

Pred diktátom žiakov motivujeme, na pravopisné javy už ale neupozorňujeme. Žiaci by mali byť sústredení a pripravení na písanie. Učiteľ prečíta jasne, výrazne a prirodzene celý text diktátu. Pri písaní sa žiaci učiteľa na nič nepýtajú. Ak učiteľ zbadá, že niektorí žiaci zaostávajú, zníži tempo diktovania, ale diktovanie nepreruší. Text diktátu sa diktuje po vetách, dlhšie vety po častiach. Po skončení diktovania učiteľ prečíta text ešte raz, a to takým tempom, aby si ho žiaci stačili skontrolovať. Po prečítaní žiaci majú potrebný čas na individuálnu opravu zistených chýb. Na pokyn učiteľa všetci žiaci položia perá a zatvoria zošity.

Pravidlá hodnotenia:

 1. Za chybu v práci žiaka sa počíta akákoľvek chyba z učiva, ktoré sa preberalo. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu, nerozlišujeme tzv. malé a veľké chyby.
 2. Za akúkoľvek jednu chybu dostáva žiak známku 1.
 3. Za jednu chybu sa pokladá tá istá chyba, v tom istom tvare slova, aj keď sa daný tvar slova vyskytne v diktáte viackrát (riba, s ribou).
 4. Chyba rovnakého významu v rôznych slovách sa počíta ako chyba v ďalšom slove (napr. chlapmy, murármy, ...).
 5. Za chybu sa počíta: nesprávne rozdelené slovo na konci riadka, nečitateľné písmeno, vynechané alebo navyše napísané písmeno, nenapísané alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko, nenapísané alebo nesprávne napísané diakritické znamienko, priestupok voči pravidlám pravopisu v každej novej situácii.
 6. Kontrolné diktáty opravuje výlučne učiteľ a hodnotí ich známkou.
 7. Známka za zlú úpravu sa nesmie zarátať do známky z diktátu, úprava sa môže zhodnotiť osobitne.

Počet, zameranie a rozsah kontrolných diktátov

 1. ročník počet: 1 rozsah: 10 – 15 plnovýznamových slov

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

 1. ročník počet: 10 rozsah: 20 – 30 plnovýznamových slov

Zameranie:

 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ
 2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)
 3. Samohláska ä
 4. Dvojhlásky
 5. Tvrdé spoluhlásky
 6. Opakovanie učiva za 1. polrok
 7. Mäkké spoluhlásky
 8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le
 9. Vety
 10. Opakovanie učiva z 2. ročníka
 1. ročník počet: 10 rozsah: 30 – 40 plnovýznamových slov

Zameranie:

 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ
 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ
 3. Vybrané slová po b
 4. Vybrané slová po m
 5. Vybrané slová po p
 6. Opakovanie učiva za 1. polrok
 7. Vybrané slová po r, s
 8. Vybrané slová po v, z
 9. Slovné druhy
 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ
 1. ročník počet: 10 rozsah: 40 – 50 plnovýznamových slov

Zameranie:

 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ
 2. Vybrané slová po b, m
 3. Vybrané slová po p, r
 4. Vybrané slová po s, v, z
 5. Spodobovanie
 6. Opakovanie učiva za 1. polrok
 7. Vlastné podstatné mená
 8. Ohybné slovné druhy
 9. Neohybné slovné druhy
 10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

0 – 1 chyba = 1

2 – 4 chyby = 2

5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

11 a viac chýb = 5

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042