Vybrané slová – Diktáty a doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.10.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 858 slov
Počet zobrazení: 6 377
Tlačení: 288
Uložení: 193

Vybrané slová – Diktáty a doplňovačky 

Diktát na vybrané slová č. 1

Bola raz jedna princeznička. Volala sa Mirabelka. Bývala na hrade, ktorý stál na

vyvýšenom mieste. Mysleli by ste si o nej, že bola pyšná? Omyl, práve naopak, bola

to len obyčajná dievčina. Rada robila všetko možné i nemožné: kupovala voňavé

mydielka a ukladala ich do skrine, zbierala staré mince, ba dokonca chodila so strýkom

na rybačku.

Diktát vo verzii doplňovačky

Bola raz jedna pr__nceznička. Volala sa M__rabelka. B__vala na hrade, ktorý stál na v__v__šenom mieste. M__sleli b__ ste si o nej, že bola p__šná? Om__l, práve naopak, bola to len ob__čajná dievčina. Rada rob__la všetko možné i nemožné: kupovala voňavé m__dielka a ukladala ich do skr__ne, zbierala staré m__nce, ba dokonca chodila so str__kom na r__bačku.

Diktát na vybrané slová č. 2

Vo svojej tajnej skrýši, ktorá bola vzadu za záhradou, Mirabelka mala: rýle, vidly a iné náradie, lebo často pozorovala hmýriaci sa hmyz. Mala veľmi rada prírodu. Mirabelka pozorovala rada výry na stromoch, ba aj vydry v rybníku. Aj doma mala zvieratká:

s vyžlou chodievala na prechádzky a starala sa o akvárium s korytnačkami a rybičkami.

Diktát vo verzii doplňovačky

Vo svojej tajnej skr__ši, ktorá bola vzadu za záhradou, M__rabelka mala: r__le, v__dly a iné náradie, lebo často pozorovala hm__riaci sa hm__z. Mala veľm__ rada pr__rodu.

Mirabelka pozorovala rada v__ry na stromoch, ba aj v__dry v rybníku. Aj doma mala zvieratká: s v__žlou chodievala na prechádzky a starala sa o akvárium s kor__tnačkami a r__b__čkami.

Diktát na vybrané slová č. 3

Mobil Mirabelke nesmel chýbať, aby mohla byť v kontakte so svojimi

priateľmi. Obyvatelia hradu boli na Mirabelku pyšní, lebo hrala vybíjanú a jej

družstvo už trikrát zvíťazilo na Majstrovstvách Slovenska. Bola to naozaj nezvyčajná princeznička. Keď neboli rodičia doma, rýchlo vybehla von a výskala a kričala od

radosti, že nemusí rysovať tie pre ňu nezmyselné štvorce. Matematika nebola totiž jej silnou stránkou.

Diktát vo verzii doplňovačky

Mob__l M__rabelke nesmel chýbať, ab__ mohla b__ť v kontakte so svojimi

priateľmi. Ob__vatelia hradu boli na M__rabelku p__šní, lebo hrala v__b__janú a jej družstvo už tr__krát zv__ťaz__lo na Majstrovstvách Slovenska. Bola to naozaj nezv__čajná pr__nceznička. Keď neboli rodičia doma, r__chlo vybehla von a v__skala a kr__čala od radosti, že nemusí r__sovať tie pre ňu nezm__selné štvorce. Matematika nebola totiž jej

s__lnou stránkou.

Diktát na vybrané slová č. 4

Ale jazyk mala Mirabelka podrezaný jedna radosť, nebola však vôbec namyslená. Preto ju vždy a všade vítali s radosťou. Na blahobyt si nechcela vôbec privyknúť. A preto ani peniaze zbytočne na nič nemíňala. A zo všetkého najviac nenávidela bitkárov.

Jej obľúbeným nápojom bol ríbezľový sirup riedený minerálkou.

Diktát vo verzii doplňovačky

Ale jaz__k mala M__rabelka podrezaný jedna radosť, nebola však vôbec nam__slená. Preto ju vždy a všade v__tali s radosťou. Na blahob__t si nechcela vôbec pr__v__knúť. A preto ani peniaze zb__točne na nič nem__ňala. A zo všetkého najviac nenávidela b__tkárov.

Jej obľúbeným nápojom bol r__bezľový s__rup riedený m__nerálkou.

Diktát na vybrané slová č. 5

Mirabelka sa veľmi tešila na letné prázdniny. Celú kráľovskú rodinu čakal nádherný

pobyt v Tatrách. Vybavili si ubytovanie na dva týždne. Ubytovňa mala štyri 

apartmány s balkónom. Za ňou tiekla bystrinka. Hneď na druhý deň sa rodinka vybrala na túru. Princeznička ju hravo zvládla, veď každý deň okrem víkendu trénovala vybíjanú, takže mala výbornú kondíciu. Dokonca zrýchlila krok a od rodičov sa vzdialila.

Diktát vo verzii doplňovačky

M__rabelka sa veľm__tešila na letné prázdniny. Celú kráľovskú rodinu čakal nádherný pob__t v Tatrách. V__bav__li si ub__tovanie na dva týždne. Ub__tovňa mala štyr__ apartmány s balkónom. Za ňou tiekla b__str__nka. Hneď na druhý deň sa rodinka v__brala na túru. Pr__nceznička ju hravo zvládla, veď každý deň okrem v__kendu trénovala v__b__janú, takže mala v__bornú kondíciu. Dokonca zr__chlila krok a od rodičov sa vzdialila.

Diktát na vybrané slová č. 6

Mirabelka si myslela si, že rodičia idú za ňou. Ale mýlila sa, zrazu bola sama. Zľakla sa a zahryzla si do pery. Čo teraz? Nevedela, ako sa dostane späť do ubytovne. Nebol tam nikto, koho by sa mohla spýtať. Zrazu začula spoza borovice akési syčanie. To už bolo na ňu priveľa a naskočili jej od strachu zimomriavky. Bola to zmija, ale našťastie rýchlo zmizla v kríkoch.

Diktát vo verzii doplňovačky

M__rabelka si m__slela si, že rodičia idú za ňou. Ale m__lila sa, zrazu bola sama. Zľakla sa

a zahr__zla si do pery. Čo teraz? Nevedela, ako sa dostane späť do ub__tovne. Nebol tam nikto, koho b__ sa mohla sp__tať. Zrazu začula spoza borovice akési s__čanie. To už bolo na ňu pr__veľa a naskočili jej od strachu z__momriavky. Bola to zm__ja, ale našťastie r__chlo zm__zla v kr__koch.

Diktát na vybrané slová č. 7

Mirabelka si vtom spomenula, že má pri sebe mobil. Ihneď zavolala mame. Spolu

s ockom prišli za ňou a zišli popri bystrinke dolu k ubytovni. Rodičom musela sľúbiť, že sa od nich už nikdy nevzdiali. A keď po návrate začuli silné hromobitie, to už boli

všetci šťastní, že sa im nič nestalo. K večeri mali chlebík s rybacou nátierkou a 

bylinkový čaj.

Diktát vo verzii doplňovačky

M__rabelka si vtom spomenula, že má pri sebe mob__l. Ihneď zavolala mame. Spolu s ockom pr__šli za ňou a zišli popri b__str__nke dolu k ub__tovni. Rodičom musela sľúb__ť,  že sa od nich už nikdy nevzdiali. A keď po návrate začuli s__lné hromob__tie, to už boli všetci šťastní, že sa im nič nestalo. K večeri mali chleb__k s r__bacou nátierkou a  b__linkový čaj.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#diktat monitor #doplnovacky #Doplnovačky diktát #diktaty


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu