Diktát – slovné spojenia

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.11.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 6 512
Tlačení: 333
Uložení: 265

Diktát – slovné spojenia

Do našej školy prišla neobyčajná bytosť. Je to známa bylinkárka. Býva v osobitnom príbytku na okraji lesa pri Banskej Bystrici. Porozprávala nám o liečivých bylinách. Zbiera ich na lúke neďaleko bystrého potoka. Pasú sa tam aj kravy, býky, kone a kobyly. Chcem byť lekárkou a poznať účinky mnohých liečivých bylín. Budem pomáhať obyvateľom tohto kraja ako teta bylinkárka.

Do našej školy prišla neob __ čajná b __ tosť. Je to známa b __ l __ nkárka. B __ va v osob __ tnom príb __ tku na okraj __ lesa pri Banskej B __ stric­­ __. Porozprávala nám o lieč __ vých b __ l __ nách. Zbiera ich na lúke neďaleko b __ strého potoka. Pasú sa tam aj kravy, b __ ky, kone a kob __ ly. Chcem b __ ť lekárkou a poznať úč __ nky mnohých lieč __ vých b __ lín. Budem pomáhať ob __ vateľom tohto kraja ako teta b __ l__ nkárka.

Diktát – slovné spojenia

srdce bije, pekný nábytok, liečivá bylina, úbytok snehu, zlaté rybičky, je prebytočný, chlapci bitkári, býva v Bytči, tovar na odbyt, hnedá kobyla, obidve spolužiačky, zlomený gombík, bidielko pre vtáčika, bystrí žiaci, bývalý notár, aby bol šťastný, bylinkový čaj, nové bývanie, požičaný bicykel, zurčiaca bystrina, býk v ohrade, len aby nemrzlo, babka bylinkárka, vynovená bytovka, kožený bič, obyčajná múka, zelená kobylka, stará obyčaj, starobylý hrad, obyvateľ Bystrice, neposlušný dobytok, bystrý Bystrík

srdce b__je, pekný náb__tok, lieč__vá b__l__na, úb__tok snehu, zlaté ryb__čky, je preb__točný, chlapc__ b__tkári, b__va v B__tč__, tovar na odb__t, hnedá kob__la, ob__dve spolužiačky, zlomený gomb__k, b__dielko pre vtáč__ka, b__strí žiac__, b__valý notár, ab__ bol šťastný, b__l__nkový čaj, nové b__vanie, pož__čaný b__c__kel, zurčiaca b__strina, b__k v ohrade, len ab__ nemrzlo, babka b__l __nkárka, vynovená b__tovka, kožený b__č, ob__čajná múka, zelená kob__lka, stará ob__čaj, starob __lý hrad, ob__vateľ B__strice, neposlušný dob__tok, b__strý B__strík

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu