Vybrané slová - diktáty

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.12.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 213 slov
Počet zobrazení: 3 545
Tlačení: 242
Uložení: 222

Vybrané slová - diktáty

1. Vysoko nad hradom krúžil výr skalný. V prepychovom starobylom kaštieli bývala kedysi princezná. Z blízkeho údolia sa ozývalo silné hromobitie. Vyry štyri otvory! Videli sme bývalých spolužiakov. Zvyčajne nás privítali s úsmevom. Príroda zíva prázdnotou. Víťazom bytčianskych pretekov sa stal Milanov brat. V tráve sa hmýrilo množstvo mravcov. 

2. Minuli peniaze na rôzne nezmyselné veci. Spadol do pichľavých kríkov. Stoly prikryli novými obrusmi. Myšlienky mu vírili hlavou. Ťažko si zarábali na živobytie. Ryžový nákyp s ovocným sirupom mi veľmi chutil. Ubytovali ich na prízemí. Zvyšky jedla dala do jednej misky. Priemysel je u nás rozvinutý. Vystupovali po krivoľakých schodoch. Rytieri ich vyzývali do boja. 

Doplňovačka – vybrané slová

V__soko nad hradom krúžil v__r skalný. V prep__chovom starob__lom kaštieli b__vala 

kedysi pr__ncezná. Z bl__zkeho údolia sa oz__valo s__lné hromob__tie. V__r__ štyr__ 

otvory! V__deli sme b__valých spolužiakov. Zv__čajne nás pr__v__tali s úsmevom. Príroda 

z__va prázdnotou. V__ťazom b__tčianskych pretekov sa stal M__lanov brat. V tráve sa

hm__r__lo množstvo mravcov. 

Doplňovačka – vybrané slová

M__nuli peniaze na rôzne nezm__selné veci. Spadol do p__chľavých kr__kov. Stoly

pr__kr__li novými obrusmi. M__šlienky mu v__r__li hlavou. Ťažko si zarábali na

živob__tie. R__žový nákyp s ovocným s__rupom m__ veľm__ chutil. Ub__tovali ich na 

prízemí. Zv__šky jedla dala do jednej m__sky. Priem__sel je u nás rozv__nutý. 

V__stupovali po kr__voľakých schodoch. R__tieri ich v__z__vali do boja.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Vybrane slova po s diktaty


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.034 s.
Zavrieť reklamu