Nácvičný diktát – vybrané slová po M

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.12.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 200 slov
Počet zobrazení: 1 922
Tlačení: 155
Uložení: 150

Nácvičný diktát – vybrané slová po M 

tekuté mydlo, zmija na chodníku, chceli zmiznúť, mykol plecom, my sme mali šmyk, hmyz sa hmýri, minútu na šmykľavke, nezmyselná myšlienka, okamih pri mikrofóne, umytá miska v umývačke, myš pod mikroskopom, mydlina na umývadle, omyl s mixérom, pomýlená Milka, zamyslený mydlár, má to zmysel, poumývaná umyváreň, vymyslený kominár Emil, smykovanie

bystrá myš, mydlová bublina, zamykať byt, kobylka sa mykla, neobyčajné okamihy, hmyzožravé byliny, osobitné myšlienky, hrdzavý smyk, zamykať bicykel, my bývame v bytovke, myšací príbytok, bystrozraký myšiak, dobytkárov úmysel, bič za mincu, pomýlil si byvola s bizónom, vyžmýkané byliny, zbytočný omyl, umyl mi misku, príbytok pre hmyzožravce a myši

Nácvičný diktát – vybrané slová po M  

tekuté m__dlo, zm__ja na chodn__ku, chcel__ zm__znúť, m__kol plecom, m__ sme mal__ šm__k, hm__z sa hm__ri, m__nútu na šm__kľavke, nezm__selná m__šlienka, okam__h pri m__krofóne, um__tá m__ska v um__vačke, m__š pod m__kroskopom, m__dl__na na um__vadle, om__l s m__xérom, pom__lená M__lka, zam__slený m__dlár, má to zm__sel, poum__vaná um__váreň, vym__slený kom__nár Em__l, sm__kovanie

b­­__strá m__š, m__dlová bubl__na, zam__kať b__t, kob__lka sa m__kla, neob__čajné okam__hy, hm__zožravé b__l__ny, osob__tné m__šlienky, hrdzavý sm__k, zam__kať b__c__kel, m__ b__vame v b__tovke, m__šac__ príb__tok, b__strozraký m__šiak, dob__tkárov úm__sel, b__č za m__ncu, pom__l__l si b__vola s b__zónom, vyžm__kané b__l__ny, zb__točný om__l, um__l m__ m__sku, príb__tok pre hm__zožravce a m__š__

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.013 s.
Zavrieť reklamu