Pravopisná doplňovačka (diktát)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 488 slov
Počet zobrazení: 14 341
Tlačení: 856
Uložení: 442

Pravopisná doplňovačka 

Doplň i/í, y/ý do slovných spojení

l__kožrút je škodl__vý, ml__nárova l__sina sa bl__sla, na l__žiarskom m__ naraz__li do l__tka, kto to sl__chal vziať pl__tkú l__žicu, čo vpl__va na v__hrevnosť pl__nu, vzl__ká nad ml__nom, pl__nie čas, v__l__sovať do dreva vl__s, zl__há i moja bl__zka priateľka, l__zať zmrzl__nu, k__nož__ť a n__čiť hm__z, k__dať zlé-nedobré, k__jakom zak__val nad hlavou, k__t__čka fialiek, k__sl__k z vod__, k__lo jabĺk, k__chať s vreckovkou na tvár__, k__prá zem, K__bl__k má najradšej Snehulienku, burg__ňa na pol__, G__zela má na ruke g__ps, na g__mnáziu hral__ na g__tare, v__g__tovať okno, hod__na sa poh__buje, h__ľ s červen__m per__m na brušku, h__riť pren__kav__mi farbam__, jurské d__nosaur__ vyh__nul__,h__drant h__zd__ ulicu, zauj__mavá h__storka, h__mnus je chválospev, h__drosféra je vodn__ obal, h__dra so št__rm__ hlavam__, poch__bovať o dobrom ch__re, ch__tro sa skr__, sch__ľuje sa, ch__bala jej ch__žka, ch__chotať sa na ch__be, ch__tráka pr__ch__t__ť na hruškách – pr__ ch__be alebo podvádzan__       

Doplň správne i/í, y/ý: 

Veslár__ prudko zabral__ š__rok__m__ veslam__. B__strá rieka Biely potok vchádzala do úzkej úžľab__n__. Obrovské útes__ sa p__šne v__p__nal__ a čoraz väčšm__ sa pribl__žoval__. Kor__to riek__  pr__pom__nalo  svoj__m tvarom trojuholn__k, ktorého vrchol zm__zol v oh__be úžľab__n__.  V__sok__ val pri základn__ trojuholn__ka prezrádzal, že je tam cel__ rad ostr__ch kameňov, podobn__ch zakr__ven__m zub__skám, okolo ktor__ch zúr__vo v__r__la voda. Ďalej v úžľab__ne sa krút__l__  rozpenené vln__, ako keby sa celé stádo vzp__najúc__ch biel__ch kon__  t__slo medz__ tmavé múr__. Vľavo sa do kamenného múru vr__val polkruhov__t__  zál__v.  Div__ prúd riek__ sem zúr__vo b__l, striekal do v__šk__ stĺp__  l__gotav__ch kvapiek.

Riešenie:

lykožrút je škodlivý, mlynárova lysina sa blysla, na lyžiarskom mi narazili do lýtka, kto to slýchal vziať plytkú lyžicu, čo vplýva na výhrevnosť plynu, vzlyká nad mlynom, plynie čas, vylisovať do dreva vlys, zlyhá i moja blízka priateľka, lízať zmrzlinu, kynožiť a ničiť hmyz, kydať zlé-nedobré, kyjakom zakýval nad hlavou, kytička fialiek, kyslík z vody, kilo jabĺk, kýchať s vreckovkou na tvári, kyprá zem, Kýblik má najradšej Snehulienku, burgyňa na poli, Gizela má na ruke gyps, na gymnáziu hrali na gitare, vygitovat okno, hodina sa pohybuje, hýľ s červeným perím na brušku, hýriť prenikavými farbami, jurské dinosaury vyhynuli, hydrant hyzdí ulicu, zaujímavá historka, hymnus je chválospev, hydrosféra je vodný obal, hydra so štyrmi hlavami, pochybovať o dobrom chýre, chytro sa skry, schyľuje sa, chýbala jej chyžka, chichotať sa na chybe, chytráka prichytiť na hruškách – pri chybe alebo podvádzaní

Riešenie:

Veslári prudko zabrali širokými veslami. Bystrá rieka Biely potok vchádzala do úzkej úžľabiny. Obrovské útesy sa pyšne vypínali a čoraz väčšmi sa približovali. Koryto rieky  pripomínalo  svojím tvarom trojuholník, ktorého vrchol zmizol v ohybe úžľabiny.  Vysoký val pri základni trojuholníka prezrádzal, že je tam celý rad ostrých kameňov, podobných zakriveným zubiskám, okolo ktorých zúrivo vírila voda. Ďalej v úžľabine sa krútili rozpenené vlny, ako keby sa celé stádo vzpínajúcich bielych koní  tislo medzi tmavé múry. Vľavo sa do kamenného múru vrýval polkruhovitý  záliv.  Divý prúd rieky sem zúrivo bil, striekal do výšky stĺpy ligotavých kvapiek. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu