Výstupný diktát pre 2. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: babuska (25)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 158 slov
Počet zobrazení: 645
Tlačení: 38
Uložení: 35

Výstupný diktát pre 2. ročník

Navždy som si to zapamätal. Môj ocko mi dal divný darček. V živote som s motykou nepracoval. Naučil som sa to šikovne. Zodral som si aj nové tenisky. Vtáčiky a motýle poletovali. Z kuchyne mama priniesla koláčiky a tyčinky.

Navžd___ som si to zapam___tal. M__j ocko mi dal d___vný darček. V ž__vote som s mot__kou nepracoval. Nauč__l som sa to š__kovne. Zodral somsi aj nové ten__sk___. Vtáč__k__ a mot__le poletovali. Z kuch__ne mama prin___sla št__ri koláč__k__ a t__č__nk__.

Výstupný diktát pre 2. ročník

Pred týždňom som bol v divadle na rozprávke o kýchajúcom mačiatku s mäkkou kožušinkou. Rado sa vždy hralo s motýľom a chrobáčikmi. Nechýbali tam rôzne zvieratká z cirkusu. Bol tam aj lietajúci kôň.

Pred t.....ždňom som bol v d....vadle na rozprávke o k....chajúcom mač.....tku s m.....kkou kožuš....nkou. Rado sa vžd.... hralo s mot....ľom a chrobáč.....kmi.  Nech....bali tam r.....zne zv....ratká z c.....rkusu. Bol tam aj l.....tajúc..... k....ň.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Diktáty pre 2. ročník #2 rocnik diktaty #španielske frazy #diktaty pre 2rocnik


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013