Cvičné diktáty na prídavné mená

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ursula (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 708
Tlačení: 46
Uložení: 29

Cvičné diktáty na prídavné mená 

Cvičný diktát č. 1

Začíname nov[ý] level vzdelávania! Od pondelka sa [z] nás stanú d[i]štančn[í] žiaci. Ver[í]m, že to bude o[b]dobie s vesel[ý]m[i] zážitkam[i], na ktoré budem rá[d] spom[í]nať. Čaká nás aj p[y]žamová párty aj hallowensk[ý] v[í]kend. Ra[d]šej by sme bral[i] v[ý]let do [V]ysokých [T]atier či [T]atralandie, ale nič sa nedá rob[i]ť. Na konc[i] novembra chceme byť zdrav[í]. Nezabúdame na v[i]tamín[y], poh[y]b a rod[i]nnú pohodu. Bu[ď]me optimist[i]! Odmeníme rodičo[v] aj učite[ľ]ov e[x]celentn[ý]m[i] v[ý]sledkam[i]! Budú o nás ro[z]právať samé superlat[í]v[y]! Začína sa mag[i]cký pr[í]beh jednej tried[y] na [T]ilgnerovej [u]lici. V[i]tajte!

Prídavné mená č. 2

prv[ý] polrok, nov[ý] rok, šikovn[ý] žiak, s múdr[y]m[i] žiakm[i], matk[i]n[i] kamarát[i], susedov[o] auto, tie otcov[e] vysvedčenia, s učiteľk[i]n[ý]m psom, s výborn[ý]m v[ý]letom, statočn[ý] kováč, múdr[i] radcovia, sviež[i] vzduch, falošn[ý] poplach, o smutn[ý]ch príbehoch, so šťastn[ý]m koncom, Jank[i]n[i] súrodenci, o Marušk[i]n[ý]ch knihách, slávn[i] trubadúri

Prídavné mená č. 3

s leniv[ý]m[i], Jurajov[o] ob[y]dlie, hrôzostrašn[í] draci, krásn[y] zvuk, druh[ý] polrok, nov[ý] rok, šikovn[ý] ujo, s múdr[y]m[i] žiakm[i], matk[i]n[i] kamarát[i], susedov[o] auto, tie otcov[e] kufre, s učiteľk[i]n[ý]m kocúrom, s výborn[ý]m v[ý]letom, statočn[ý] kováč, múdr[i] králi, sviež[i] vzduch, falošn[ý] poplach, o smutn[ý]ch koncoch, so šťastn[ý]m koncom, Jank[i]n[i] súrodenci, o Marušk[i]n[ý]ch knihách, slávn[i] trubadúri, sysl[í] brloh, so smutn[ý]m[i] odpoveďam[i]

Cvičný diktát č. 4

Ked[y]si dávno žil[i] v mnoh[ý]ch [s]lovensk[ý]ch horách mal[í] škriatkovia, naz[ý]van[í] raráškovia. Spoločnosť im robil[i] lesné víl[y] v lese i pri vodn[ý]ch tokoch. Zl[í] obr[i] sa schovával[i] najm[ä] v jask[y]niach, lebo na našu [Z]em dohliadal mocný [P]erún. Koniec zim[y] a začiatok jar[i] patril [M]orene, jej vy]nášaniu a páleniu.Hlavne v [N]ízk[y]ch [T]atrách nech[ý]bali povest[i] o zakopan[ý]ch pokladoch a tajomn[ý]ch b[y]tostiach. Nezahub[í] ich ani zu[b] času. Vraj dodnes sú mnoh[í] skr[y]t[í] pod skaln[ý]mi moh[y]lam[i]. Ak sa v[y]dáte turist[i]ck[ý]mi chodníčkam[i], iste mnohé [z] nich objavíte a nielen za siedm[i]mi horami a ôsm[i]mi dolam[i]. Okrem toho si pos[i]lníte imun[i]tu čerstv[ý]m vzduchom, akt[í]vn[y]m poh[y]bom a krásn[y]mi zážitkam[i].

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#výsledky komparo 2016-2017


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022