Výstupné diktáty pre 2. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ursula (22)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 2 392
Tlačení: 149
Uložení: 162

Výstupný diktát pre 2. ročník

Pred týždňom sa skončili majstrovstvá sveta v hokeji. Hráči sa postavili k širokému mantinelu. Nechýbala hymna a kytice kvetov. Diváci tlieskali. Zapísalo sa to do histórie. Na budúci rok sa opäť stretneme na svetovom turnaji.

Doplň chýbajúce písmená:

Pred t__ždňom sa skonč___li majstrovstvá sveta

v hokej___. Hráč__ sa postavili k š___rokému

mant___nelu. Nech__bala h__mna a k__t__ce

kvetov. D__váci tl___skali. Zapísalo sa to do

h___stórie. Na budúc__ rok sa op___ť stretneme

na sv___tovom turnaj___.

Výstupný diktát pre 2. ročník

K narodeninám mi dedo priniesol košík plný dobrôt: kompóty, jahody, maliny a čerešne, kysnuté koláče, ba aj srdiečko a motýlika z marcipánu. Nechýbal veniec z poľných kvetov a štyri knihy.

Doplňovačka

K naroden___nám mi dedo prin___sol koš___k 

pln___ dobr___t: kompót___, jahod___,

mal___n___ a čereš___e, k___snuté koláče, ba 

aj srd___čko a mot___lika z marc___pánu.

Nech____bal ven___c z po___n____ch kvetov

a št___ri kn___h___ .

Výstupný diktát pre 2. ročník

Navždy som si to zapamätal. Môj ocko mi dal divný darček. V živote som s motykou nepracoval. Naučil som sa to šikovne. Zodral som si aj nové tenisky. Vtáčiky a motýle poletovali. Z kuchyne mama priniesla koláčiky a tyčinky.

Doplňovačka

Navžd___ som si to zapam___tal. M__j ocko mi 

dal d___vný darček. V ž__vote som s mot__kou

nepracoval. Nauč__l som sa to š__kovne. Zodral 

som si aj nové ten__sk___. Vtáč__k__ a mot__le 

poletovali. Z kuch__ne mama prin___sla št__ri

koláč__k__ a t__č__nk__.

Výstupný diktát pre 2. ročník

Pred týždňom som bol v divadle na rozprávke o kýchajúcom mačiatku s jemnou kožušinkou. Ono sa vždy rado hralo s motýľom a chrobáčikmi. Nechýbali tam rôzne zvieratká z cirkusu. Bol tam aj lietajúci kôň.

Doplňovačka

Pred t__ždňom som bol v d__vadle na rozprávke 

O k__chajúcom mač___tku s m__kkou

kožuš__nkou. Ono sa vžd__ rado hralo s mot__ľom 

a chrobáč__kmi. Nech__bali tam r__zne

zv___ratká z c__rkusu. Bol tam aj l___tajúc__ k__ň.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Diktáty pre 2. ročník #diktaty pre 2 rocnik #diktaty pre 2rocnik #2 ročník ZS vstupný test


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu