Vstupný diktát pre 9. ročník (opakovanie pravopisných javov z učiva 8. ročníka)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.10.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 786
Tlačení: 18
Uložení: 16

Vstupný diktát pre 9. ročník (opakovanie pravopisných javov z učiva 8. ročníka)

Vatikán, najmenší štát sveta, sa nachádza v Ríme. Je to sídlo pápeža, hlavy katolíckej cirkvi. Pápež František poctil v septembri Slovenskú republiku svojou návštevou. Po stretnutí s najvyššími predstaviteľmi štátu ho čakal ďalší bohatý sprievodný program. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice i Šaštín.

Masové podujatia sa riadili prísnymi opatreniami. Všetky stretnutia boli precízne zorganizované. Podarilo sa ich uskutočniť aj vďaka mnohým dobrovoľníkom, ktorí boli k dispozícii na rôznych miestach. Niektorí pomáhali na parkoviskách, iní organizovali ľudí pri vstupe do jednotlivých sektorov.

O historicky štvrtej návšteve pápeža bolo odvysielaných mnoho reportáží. Diskutovalo sa o myšlienkach, ktoré zazneli v príhovoroch pápeža. Pri stretnutí s mladými povedal aj to, že každý človek je darom a môže urobiť dar zo svojho života. Pesimizmus nás podľa neho nakazí horkosťou a staneme sa starými, aj keď sme mladí. Pápež František sa stretol aj so židovskou a rómskou komunitou. V mnohých veriacich i neveriacich zanechal hlboké dojmy.

Vstupný diktát pre 9. ročník (opakovanie pravopisných javov z učiva 8. ročníka)

Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka.

Vat_kán, najmenší štát sveta, sa nachádza v R_me. Je to s_dlo pápeža, hlav_ katolíckej cirkv_. Pápež František poctil v septembr_ _lovenskú republiku svojou ná_števou. Po stretnutí s najv_ššími predstaviteľm_ štátu ho čakal ďalš_ bohat_ sprievodn_ program. Navštívil _ratislavu_ Prešov_ Košice i Šaštín.

Masové podujatia sa riadil_ prísn_mi opatreniami. Všetk_ stretnutia bol_ prec_zne zorganizované. Podar_lo sa ich uskutočniť aj vďaka mnoh_m dobrovo_níkom, ktor_ boli k d_spozícii na rôzn_ch miestach. Niektor_ pomáhal_ na parkoviskách, in_ organizoval_ ľudí pr_ vstupe do jednotliv_ch sektoro_.

O h_storick_ štvrtej ná_števe pápeža bolo odv_sielan_ch mnoho reportáž_. D_skutovalo sa o m_šlienkach, ktoré zaznel_ v pr_hovoroch pápeža. Pri stretnut_ s mlad_mi povedal aj to, že každ_ človek je darom a môže urob_ť dar zo svojho života. Pes_m_zmus nás pod_a neho nakaz_ horkosťou a staneme sa star_mi, aj keď sme mlad_. Pápež František sa stretol aj _o _idovskou a _ómsko_ komunitou. V mnoh_ch veriaci_h i neveriac_ch zanechal hlboké dojm_.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Vstupný diktát pre 9. ročník (opakovanie pravopisných javov z učiva 8. ročníka)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023