Kontrolný diktát na vybrané slová po B, M

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.11.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 142 slov
Počet zobrazení: 169
Tlačení: 8
Uložení: 5

Kontrolný diktát na vybrané slová po B, M

Náš bývalý spolužiak Bystrík býva v Bytči. Kamarát Michal má bydlisko na Myjave. Obidvaja už bystro zvládajú násobilku. Emil by chcel byť námorníkom. Plavil by sa okolo mysu a obdivoval by starobylé hradby. Gabika vyniesla pomyje pre dobytok. Zostala v pomykove a uvedomila si svoj omyl. Kobyla so žriebätkom zmizla v príbytku býka. Podaj mi bič! Môj strach bol zbytočný. Býk dnes spásal bylinky pri bystrine.

Kontrolný diktát na vybrané slová po B, M

Náš b__valý spolužiak B__strík b__va v B__tči. Kamarát M__chal má b__dlisko na M__jave. Ob__dvaja už b__stro zvládajú násob__lku. Em__l b__ chcel b__ť námorníkom. Plavil b__ sa okolo m__su a obdivoval b_ starob__lé hradby. Gab__ka vyniesla pom__je pre dob__tok. Zostala v pom__kove a uvedom__la si svoj om__l. Kob__la so žriebätkom zm__zla v príb__tku b__ka. Podaj m__ b__č! Môj strach bol zb__točný. B__k dnes spásal b__linky pri b__strine.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014