Diktát na cudzie slová

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 182 slov
Počet zobrazení: 5 689
Tlačení: 236
Uložení: 70

Kontrolný diktát na cudzie slová

Včera som bol v kine na psychologickom filme. Režisér vykreslil náročné psychické a fyzické stavy členov expedície na exotickom ostrove. Tím vedcov tam skúmal biologické a geografické podmienky života. Aktívny mykológ sa podujal riskantným spôsobom získať vzorku na mikroskopické bádanie.

Akciu mu však prekazili cyklóny, ktoré v danom období určujú počasie na ostrove. Dehydrovaného a v bezvedomí ho našli domorodci. Svojím správaním vyvrátili mýtus, ktorý ich označoval za nebezpečných kanibalov. Predstavili sa ako civilizovaný národ, ktorý má svoje tradície a rituály. Títo optimistickí ľudia celému tímu venovali vzácnu kožu z krokodíla ako symbol priateľstva.

Kontrolný diktát (cudzie slová) – doplňovačka

Včera som bol v k_ne na ps_cholog_ckom f_lme. Rež_sér v_kreslil náročné ps_ch_cké a f_z_cké stav_ členov exped_cie na exot_ckom ostrove. T_m vedcov tam skúmal biolog_cké a geograf_cké podmienky ž_vota. Akt_vn_ m_kológ sa podujal r_skantným spôsobom z_skať vzorku na m_kroskop_cké bádanie.

Akc_u mu však prekaz_li c_klóny ktoré v danom období určujú počasie na ostrove. Deh_drovaného a v bezvedomí ho našli domorodci. Svoj_m správaním v_vrátili m_tus ktor_ ich označoval za nebezpečn_ch kan_balov. Predstav_li sa ako c_v_l_zovaný národ ktor_ má svoje trad_cie a r_tuály. T_to opt_m_st_ck_ ľudia celému t_mu venovali vzácnu kožu z krokod_la ako s_mbol priateľstva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Diktát 7 rocnik cudzie slová #Cudzie slova diktat


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu