Výstupný diktát (8. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 285 slov
Počet zobrazení: 617
Tlačení: 25
Uložení: 24

Výstupný diktát pre 8. ročník

Máj je čas, keď sa na pultoch po zime objaví prvá čerstvá bryndza. Na Slovensku sa začala bryndza po domácky vyrábať asi od pätnásteho storočia. V 18. storočí vznikli vo viacerých mestách bryndziarske manufaktúry. Istý bryndziar zo Zvolena upravil výrobný postup bryndze tak, že namiesto soli pridal do bryndze špeciálne pripravený soľný roztok.

Keď pomlel syr s týmto roztokom, podarilo sa mu vyrobiť bryndzu. Patrí medzi probiotické potraviny. Je bohatým zdrojom kvalitných bielkovín, minerálov, vitamínov a užitočných mikroorganizmov.

Bryndzi často vyčítajú, že obsahuje veľa tuku. Treba však povedať, že ovčí tuk má v sebe mastné kyseliny, ktoré nie sú rizikové. Slúžia ako rýchly zdroj energie pre rôzne telesné orgány. Ak ste fanúšikmi bryndze, môžete máj s čistým svedomím nazvať aj mesiacom zdravých bryndzových halušiek.

Výstupný diktát pre 8. ročník

Máj je čas_ keď sa na pultoch po zime objav_ prvá čerstvá br_ ndza. Na

_lovensku sa začala br_ ndza po domáck_ v_rábať asi od p_ tnásteho

storočia. V 18_ storočí vznikli vo viacer_ ch mestách br_ ndziarsk_ 

 manufaktúr_ . Ist_ br_ ndziar zo _ volena uprav_ l v_ robn_ postup

br_ ndze tak_ že namiesto sol_ pr_dal do br_ ndze špeci_ lne pripraven_

so_ n_ ro_ tok. Keď pomlel s_r s t_ mto ro_ tokom, podar_lo sa mu

 v_ rob_ť br_ndzu . Patr_ medzi prob_ ot_ cké potrav_ n_ . Je bohat_ m

zdrojom kvalitn_ ch bielkov_n, m_ nerálov, v_tamíno_ a užitočn_ ch

mikroorganizmov. Br_ ndz_ často v_ čítajú_ že obsahuje veľa tuku. Treba však

povedať_ že o_čí_ tuk má v sebe mastné k_ selin_ , ktoré nie sú r_zikové.

Slúžia ako r_ chl_ zdroj energie pre r_ zne telesné orgán_ . Ak ste fanúšikm_

 br_ ndze, môžete máj _ čist_ m svedom_m nazvať aj mesiacom zdrav_ ch

br_ ndzov_ ch halušiek.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu