Vstupný diktát zo SJL pre 9. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 1 751
Tlačení: 62
Uložení: 54

Vstupný diktát zo SJL pre 9. ročník

Hlavne na jeseň a začiatkom zimného obdobia sa slovo imunita skloňuje takmer všade. Najčastejšie sa toto slovíčko skloňuje v médiách. Dostatočne včas nás upozorňujú na našu oslabenú imunitu .Imunitný systém ľudského tela predstavuje obranný štít proti chorobám.

Chráni človeka pred baktériami, vírusmi a inými organizmami. Udržiavanie imunity si vyžaduje stály príjem všetkých minerálnych látok a vitamínov potrebných pre organizmus. To sa dá zabezpečiť vyváženou stravou, ktorá obsahuje dostatok ovocia, zeleniny aj mliečnych výrobkov.

Zníženie množstva tuku v strave zrejme ovplyvňuje aj správnu funkciu imunitného systému. Výživa s vysokým podielom tuku pravdepodobne potláča imunitné reakcie, a tak zvyšuje riziko ochorení. Dôležité je množstvo prijatého tuku, ale i jeho pôvod. Preto treba zahrnúť do stravy tučné ryby, orechy, sójový alebo ľanový olej.

Vstupný diktát zo SJL pre 9. ročník

Hlavne na _eseň a začiatkom z_mného obdobia sa slovo imun_ta skloňuje takmer _šade. Najčastejšie sa toto slovíčko skloňuje v médi_ch. Dostatočne _čas nás upozorňujú na našu oslabenú imun_tu . Imun_tn_ s_stém _udského tela pre_stavuje obrann_ št_t proti chorobám. Chráni človeka pre_ bakt_riam_ v_rusm_ a in_m_ organ_zmam_.

Udržiavanie imun_t_ si v_žaduje stál_ pr_jem všetk_ch m_neráln_ch látok a v_tam_no_ potrebn_ch pre organ_zmus. To sa dá zabe_pečiť v_váženou stravo_, ktorá o_sahuje dostatok ovocia zelenin_ aj mliečn_ch vý_o_ko_ . Zníženie mno_stva tuku v strave zrejme ovpl_vňuje aj správnu funkciu imun_tného s_stému.

V_ž_va _ v_sok_m podielom tuku pra_depodobne potláča imun_tné reakcie a tak zv_ šuje r_z_ko ochorení. D_ležité je mno_stvo pr_jatého tuku ale i jeho p_vo_. Preto treba zahrnúť do strav_ tučné r_b_ orech_ s_jov_ alebo _anový olej.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu