Kontrolný diktát pre 9. ročník (ISCED2)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 264 slov
Počet zobrazení: 804
Tlačení: 21
Uložení: 28

Kontrolný diktát pre 9. ročník (ISCED2)

Najmenej obľúbenými činnosťami vo vyučovaní slovenčiny sú diktáty. Asi málokto ich má rád. Nič sa nedá robiť, nevyhneme sa im. Skúsme si aspoň trocha spríjemniť tento posledný. Rozlúčime sa v ňom so základnou školou.

V každodennom živote prichádzame do styku s informáciami v najrozličnejšej podobe. Za viac ako päťsto rokov sa vôbec nezmenil hlavný spôsob ich uchovávania a šírenia. Je ním kniha. Jej formy a podoby sa menili a neustále menia. Od papyrusových zvitkov a hlinených tabuliek cez rukopisné kódexy a tlačenú knihu k tým najmodernejším – elektronickým knihám.

Osobitným druhom knihy je tzv. živá kniha.Živá kniha je človek, ktorý v sebe ukrýva príbeh. Ak sa nám jeho príbeh páči, výpožičku v knižnici si môžeme raz predĺžiť a potom ho vrátiť do regálu na vypožičiavanie. Kniha je prostriedkom poznania, ktoré je na Slovensku dostupné všetkým.

Kontrolný diktát pre 9. ročník (ISCED2)

Najmenej ob__úben__m__ činnosťam__ vo v__učovaní

__lovenčin__ sú d__ktát__. As__ málok__o ich má rád. Nič sa nedá

rob__ť nev__hneme sa im. Skú__me si aspo__ trocha spr__jemniť

tento posledn__. Rozlúč__me sa v ňom __o __ákladnou školou.

V každode_____om živote pr__chádzame do st__ku

__ informáciam__ v najrozličnejšej podobe. Za viac ako p____sto

roko__ sa v__bec nezmenil hlavn__ spôso__ ich uchovávania

a š__renia. Je n__m kniha. Jej form__ a podob__ sa menil__

a neustále menia. Od pap__rusov__ch zv__tkov a hl__nen__ch

tabuliek ce__ rukop__sné kóde__y a tlačenú knihu k t__m

najmodernejším _ elektron__ck__m knihám.

Osob__tn__m druhom knih__ je tzv živá kniha. Živá kniha je

človek ktor__ v sebe ukr__va pr__beh. Ak sa nám jeho pr__beh

páč__ v__požičku v knižnici si môžeme ra__ pred__žiť a potom ho

vrátiť do regálu na v__požičiavanie. Kniha je prostrie__kom poznania

ktoré je na __lovensku dostupné všetk__m.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu