Vstupný diktát – 9. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 214 slov
Počet zobrazení: 768
Tlačení: 26
Uložení: 21

Vstupný diktát pre 9. ročník

Dnešný človek si pomaly nevie predstaviť život bez mobilného telefónu. Tento prístroj prešiel svoju vývojovú cestu ako každá vec tejto planéty. Mobil sa začal vyvíjať od roku 1906. Vtedy sa prvýkrát realizoval prenos hlasu prostredníctvom rádiových vĺn. Išlo vlastne o prvý pokus bezdrôtovej komunikácie.

O päťdesiat rokov neskôr bol v Štokholme inštalovaný 1. automatický systém pre mobilné telefonovanie s dvomi kanálmi a piatimi mobilnými stanicami. Prvý mobil mal rozmery cestovného kufra a hmotnosť 40 kilogramov.

Celá sieť pokrývala oblasť 25 – 30 km. Každým dňom sa zlepšovala technika a tento vývoj pokračuje dodnes. Mobilní operátori dnes poskytujú rôzne služby. Môžeme posielať SMS, MMS, melódie a pod.

Vstupný diktát pre 9. ročník

Dnešn__ človek si pomal__ nevie pre__stav__ť ž__vot be__

mob__lného telefónu. Tento pr__stroj prešiel svoju v__vojovú cestu ako

každá vec tejto __lanét__. Mob__l sa začal v__v__jať od roku 1906.

Vted__ sa prv__krát realizoval prenos hlasu prostredníctvom

rád__ov__ch v__n. Išlo vlastne o prv__ pokus bezdr__tovej

komun__kácie. O p__ __desiat roko__ nesk__r bol v __tokholme

in__talovan__ ___ automat__ck__ s__stém pre mob__lné

telefonovanie __ dvom__ kanálm__ a piat__m__ mob__ln__m__

stanicam__. Prv__ mob__l mal rozmer__ cestovného kufra a

hmotnosť ___ k__logramo__. Celá sieť pokr__vala oblasť 25__30 ___.

Každ__m dňom sa zlepšovala techn__ka a tento v__voj pokračuje

dodnes. Mob__ln__ operátor__ dnes posk__tujú r__zne služb__.

M__žeme posielať _________, ________, melódie a pod.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu