Krátky diktát – vybrané slová po m

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 226 slov
Počet zobrazení: 508
Tlačení: 20
Uložení: 18

Krátky diktát – vybrané slová po m

Malá myška sa prešmykla okolo mamičky. Milan sa zamiloval do zbierania mincí. Zamyslená Milka si pomýlila žmýkačku s umývačkou. Mysľou mi prebehla myšlienka. Zmija sa mykla a v okamihu zmizla. My sme v priesmyku zbadali hmyzožravého ježa. Pomyje je v mise pod umývadlom. Omylom zamykal iné dvere. Kominár sa pošmykol na mydle.

Krátky diktát – vybrané slová po m

Malá m__ška sa prešm__kla okolo mam__čky. M__lan sa zam__loval

do zbierania m__ncí. Zam__slená M__lka si pom__lila žm__kačku

s um__vačkou. M__sľou m__ prebehla m__šlienka. Zm__ja sa

m__kla a v okam__hu zm__zla. M__ sme v priesm__ku zbadali

hm__zožravého ježa. Pom__je je v m__se pod um__vadlom.

Om__lom zam__kal iné dvere. Kom__nár sa pošm__kol na m__dle.

Krátky diktát – vybrané slová po m

Kominár sa pošmykol na šmýkačke. My sme mysleli na jeho ochranu. Poumýval sa v umývadle mydlom. Miško veľmi miluje svoju mamičku. Mince si zamyká do pokladničky. Namyslená Milada má dlhé mihalnice. Omylom mi podala misku pre myšku. Zmija v okamihu zaútočila a zmizla. Hmyz sa hmýri pri kŕmidle. Minister priemyslu reční do mikrofónu.

Krátky diktát – vybrané slová po m

Kom__nár sa pošm__kol na šm__kačke. M__ sme m__sleli na jeho

ochranu. Poum__val sa v um__vadle m__dlom. M__ško veľm__

m__luje svoju mam__čku. M__nce si zam__ká do pokladničky.

Nam__slená M__lada má dlhé m__halnice. Om__lom m__ podala

m__sku pre m__šku. Zm__ja v okam__hu zaútočila a zm__zla. Hm__z

sa hm__ri pri kŕmidle. M__nister priem__slu reční do m__krofónu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.027 s.
Zavrieť reklamu