Krátky diktát – vybrané slová po p

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 384
Tlačení: 19
Uložení: 21

Krátky diktát – vybrané slová po p

Kapitán pirátov sa nahneval na pyšného pytliaka. Kládol pasce párnokopytníkom. Teraz si odpykáva trest trhaním pýru v záhrade. Popiskuje po ňom pyskatá opica. V špinavej vode zbadala prepychovú podkovu. Jej lesk oslepil aj páva. Ten pije vodu a pýši sa chvostom. Zvieratá z pivnice pozoruje spisovateľ.

Krátky diktát – vybrané slová po p

Kap__tán p__rátov sa nahneval na p__šného p__tliaka. Kládol

pasce párnokop__tníkom. Teraz si odp__káva trest trhaním p__ru

v záhrade. Pop__skuje po ňom p__skatá op__ca. V šp__navej vode

zbadala prep__chovú podkovu. Jej lesk oslep__l aj páva. Ten p__je

vodu a p__ši sa chvostom. Zvieratá z p__vnice pozoruje sp__sovateľ.

Krátky diktát – vybrané slová po p

Vo svete rastie dopyt po pitnej vode. Kôň nepije špinavú vodu. Párnokopytník v pysku prežúva pýr. Smädná pinka zapišťala. Pyšného pytača v prepychovom odeve pichá v boku. Pytliak si odpykal trest v pivnici. Dedo chcel byť pilotom. Zapýrený pirát píli drevo. Pýtaj si pilník aj kopiju.

Krátky diktát – vybrané slová po p

Vo svete rastie dop__t po p__tnej vode. Kôň nep__je šp__navú vodu.

Párnokop__tník v p__sku prežúva p__r. Smädná p__nka zap__šťala.

P__šného p__tača v prep__chovom odeve p__chá v boku. P__tliak si

odp__kal trest v p__vnici. Dedo chcel byť p__lotom. Zap__rený

p__rát p__li drevo. P__taj si p__lník aj kop__ju.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu