Diktát na 60 slov (5. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 134 slov
Počet zobrazení: 1 353
Tlačení: 49
Uložení: 41

Diktát na 60 slov (5. ročník)

Čas oddychu je minulosťou a my si pomaly zvykáme na školské povinnosti. Škola nás víta už piaty rok. Na slovenčine si precvičujeme vybrané slová. Zamyslenú spolužiačku Oľgu očaril úryvok z príbehu o starobylej Nitre. V rýmovačkách určujeme rým. Občas sa pomýlime a zapýrime. Myseľ si výborne precvičíme v prešmyčkách i krížovkách. Aj ty sa chceš nabiť vedomosťami a zvíťaziť nad lenivosťou? (61 slov)

Diktát na 60 slov (5. ročník)

Čas odd_chu je m_nulosťou a m_ si pomal_ zv_káme na školské

pov_nnost_. Škola nás ví_a už p__ty rok. Na slovenč_ne si

precv_čujeme v_brané slová. Zam_slenú spoluž_ačku _ľgu očar_l

úr_vok z príbehu o starob_lej _itre.V r_movačkách určujeme r _m.

O_čas sa pom_l_me a zap_r_me. M_se_ si v_borne

precv_č_me v prešm_čkách i kr_žo_kách. Aj t_ sa chceš nab_ť

vedomos_ami a zv_ťaziť nad lenivosťou_ 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu