Vstupný diktát zo SJL v 7. ročníku

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 209 slov
Počet zobrazení: 1 909
Tlačení: 46
Uložení: 55

Vstupný diktát zo SJL v 7. ročníku

Pomaly v nás doznievajú zážitky z letných prázdnin. Tie boli výnimočne plné horúcich a slnečných dní. Trávili sme ich najmä na kúpaliskách a 

v príjemných horských tôňach. Užívali sme si v tichu lesných zátiší zvuk zurčiacich potôčikov i pestrý vtáčí spev. Nejeden z nás si s rodičmi vychutnával slanosť morských vĺn a tešil sa z vodných športov na mori.

No skončil sa čas bezstarostných radovánok a nový školský rok nás opäť privítal vo svojom náručí. Starí známi sme sa zvítali v siedmackých laviciach. Milými slovami a láskavým úsmevom nešetrili ani naši učitelia. Aj oni si iste oddýchli a načerpali mnoho čerstvých síl. Byť opäť v škole je fajn. Nemyslíš?

Vstupný diktát zo SJL v 7. ročníku

Pomal_ v nás doznievajú zážitk_ z letn_ch prázdnin. Tie boli

v_nimočne plné horúc_ch a slnečn_ch dn_. Tráv_li sme ich najmä na

kúpaliskách a v pr_jemn_ch horsk_ch t_ňach. Už_val_ sme si

v _ichu lesn_ch zát_š_ zvuk zurčiac-ch potôč_ko_ i pestr_

vtáč_ spev. Nejeden z nás si _ rodičm_ v_chutnával slanosť

morsk_ch v_n a teš_l sa z vodn_ch športo_ na mor_.

No skončil sa čas be_starostn_ch radovánok a _ový školsk_ rok

nás opäť pr_v_tal vo svojom náruč_. Star_ znám_ sme sa zv_tal_

v siedmack_ch laviciach. M_lými slovam_ a láskav_m úsmevom

nešetril_ ani naši učite_ia. Aj on_ si iste odd_chli a načerpali

 mnoho čerstv_ch s_l. B_ť opäť v škole je fajn. Nem_slíš?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu