Výstupný diktát zo SJL v 5. ročníku

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 174 slov
Počet zobrazení: 581
Tlačení: 19
Uložení: 22

Výstupný diktát zo SJL v 5. ročníku

Školský rok sa pomaly končí. Škola je dobrým miestom, kde sme získali nové vedomosti. V piatej triede pribúdali informácie z nových predmetov. Skúsení učitelia nám odkrývali poznatky zo života v prírode i v spoločnosti. Zistili sme, že svet nie je utvorený neustálym skúšaním a známkami. Tvorí ho aj komunikácia s učiteľmi a spolužiakmi. Vytvárajú sa rôzne vzťahy a človek si formuje svoj charakter. Naše krásne Slovensko potrebuje múdrych a vzdelaných ľudí. No tiež potrebuje ľudí slušných a úctivých. Nemali by sme zabúdať ani na prejavy súcitu k blížnym. Dokážeme to?

Výstupný diktát zo SJL v 5. ročníku 

Školsk_ rok sa pomal_ konč_. Škola je dobr_m miestom, kde sme z_skali nové vedomost_. V piatej triede pr_búdal_ informácie z nov_ch predmeto_. Skúsen_ učite_ia nám o_kr_vali poznatk_ zo ž_vota v pr_rode i v spoločnos_i. Z_stili sme, že svet nie je utvoren_ neustál_m skúšaním a známkam_. Tvor_ ho aj komunikácia _ učite_m_ a spolužiakm_. V_tvárajú sa rôzne v_ťahy a človek si formuje svoj charakter. Naše krásn_ _lovensko potrebuje múdr_ch a vzdelan-ch _udí. No tie_ potrebuje ľud_ slušn_ch a úctiv_ch. Nemal_ b_ _me zabúda_ ani na prejav_ súc_tu k bl_žn_m. Dokážeme to_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu