Kontrolný diktát – Mäkké spoluhlásky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 85 slov
Počet zobrazení: 373
Tlačení: 10
Uložení: 12

Kontrolný diktát – Mäkké spoluhlásky

Šikovný hokejista Jožino hrá v cudzine .

Ježibaba čítala encyklopédiu o cikáde.

Cyklista Cyril pozná cimbal aj cirkulárku.

Dvojičky zaujíma žirafa v cirkuse.

Džínsy a cylinder džin nenosí.

Do vety v zošite zašifroval šišku aj šípku.

Šimpanz v džípe drží vajíčko v šiltovke.

(40 slov/32 plnovýznamových slov)

Kontrolný diktát – Mäkké spoluhlásky

Š___kovný hokej___sta Jož___no hrá v cudz___ne .

Jež___baba č___tala enc___klopédiu o c___káde.

C___kl___sta C___ril pozná c___mbal aj c___rkulárku.

Dvoj___čky zauj___ma ž___rafa v c___rkuse.

Dž___nsy a c___l___nder dž___n nenosí.

Do vety v zoš___te zaš___froval š___šku aj š___pku.

Š___mpanz v dž___pe drž___ vaj___čko v š___ltovke.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu