Menová politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 365 slov
Počet zobrazení: 2 003
Tlačení: 107
Uložení: 120
Mena - peňažná sústava platná na území určitej krajiny. Vnímame ju vo význame rozlíšenia peňazí podľa toho o aký druh ide ( kovová, papierová,...) alebo vo význame národnej formy peňazí (SK, USD, EUR,..). Je to súhrny pojem označujúci sústavu prvkov peňažného obehu v štáte.

Menový kurz
 predstavuje výmenný pomer menových jednotiek v medzinárodnom platobnom styku, pričom cena danej menovej jednotky je vyjadrená v cudzích menových jednotkách.
Menové kurzy sa kótujú, teda zaznamenávajú na kurzových listoch, ktoré môžu byť
- priame – predstavujú koľko domácich peňažných jednotiek stojí jedna zahraničná peňažná jednotka alebo jej násobok
- nepriame – predstavujú koľko peňažných jednotiek zahraničnej meny stojí jedna domáca peňažná suma

Menový kurz
sa líši v nasledovných prípadoch:
- nákup, pri ktorom subjekt získava cudziu menu (kupuje) za domácu menu,
- predaj, pri ktorom subjekt cudziu menu poskytuje (predáva) za menu domácu,
- stred, ktorý je priemerom kurzov nákupu a predaja.

Menová politika je súčasťou hospodárskej politiky štátu, ktorá sa zameriava na využívanie funkcií peňazí. Predstavuje súbor opatrení štátu zameraných na využívanie funkcií peňazí, na posilnenie stability meny a regulovanie peňažnej sústavy.

Menová politika
je súbor opatrení štátu zameraných na:
využívanie funkcií peňazí – prejavuje sa v spôsobe vydávania peňazí do obehu a sťahovania peňazí z obehu (peňaž. sústava). Peňaž. sústava upravuje: menovú jednotku, menové vzťahy, nominálny pomer k zlatu, výmenne pomery k iným menám, množstvo peňazí v obehu.stabilita meny – zabezpečuje v každej krajine emisná banka.regulovanie peňažnej sústavy vo vnútri krajiny aj navonok.

Menová politika využíva monetárne nástroje.

Devalvácia
– zníženie oficiálneho kurzu národ. meny voči iným menám, podporuje vývoz a spomaľuje dovoz do ekonomiky. Pôsobí krátkodobo, zvyšuje infláciu, má nepriaznivé sociálno – ekonomické dopady.

Revalvácia
– je opakom D. Je to zvýšenie kúpnej sily menovej jednotky voči iným menám. Má za následok znižovanie vývozu a zvyšovanie dovozu. Je výhodná pre dovoz.
Devalváciu a revalváciu vyhlasuje vláda.

Menová politika na Slovensku

Národná banka Slovenska sa podieľa, ako člen Eurosystému, na príprave a uskutočňovaní menovej politiky eurozóny. Menová politika je vykonávaná s cieľom zabezpečiť cenovú stabilitu, ktorá je dôležitým predpokladom ekonomického rastu a prosperity.

Cenová stabilita sa dosahuje prostredníctvom nástrojov menovej politiky. Hlavným nástrojom sú úrokové sadzby. O výške úrokových sadzieb Eurosystému rozhoduje Rada guvernérov ECB, členom ktorej je i guvernér NBS.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#menova politika


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010