Akcie, cenný papier, akciové riziko

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 2 822
Tlačení: 159
Uložení: 183

Akcie, cenný papier, akciové riziko

 

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, má podiel na zisku (dividendu) a má podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu.

Akcia oprávňuje vlastníka (akcionára) vykonávať práva spoločníka akciovej spoločnosti (napr. zúčastniť sa valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, hlasovať) a podieľať sa na majetkových právach (mať podiel na zisku v podobe tzv. dividendy). Podiel na zisku (dividenda) závisí od hospodárenia akciovej spoločnosti, t.j. nie je pevne stanovený.

Existuje viacero typov akcií:

kmeňové – nemajú zvláštne práva a obmedzenia;

prioritné – majú zaručenú výšku dividend, ale obmedzené právo hlasovať;

zamestnanecké – sú určené pre zamestnancov a. s. a nemožno ich bežne predávať.  

Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.Rovnako aj náležitosti akcie sú uvedené v Zákone o cenných papieroch.

Akcia musí obsahovať nasledovné:

• obchodné meno a sídlo spoločnosti,

• menovitá hodnota akcie (určuje podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a mieru podieľania sa na riadení spoločnosti),

• označenie, či je to akcia na meno alebo na doručiteľa,

• výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,

• dátum vydania emisie akcií.

Stanovy danej spoločnosti môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Akcie na doručiteľa môžu mať podobu len zaknihovaných akcií, ich prevod sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Akcia na meno môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva s akciou spojené môže potom vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.

Existuje aj akciové riziko, ktoré predstavuje riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako napríklad investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších – začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cenný papier #akcie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031