Poisťovacia sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča babuska (23)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.06.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 988 slov
Počet zobrazení: 2 235
Tlačení: 95
Uložení: 101

POISŤOVACIA   SÚSTAVA

Riziko –druhy rizík

V podnikaní i v osobnom živote sa stretávame s rôznymi udalosťami , ktoré môžu negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok nášho konania. Tieto udalosti predstavujú pravdepodobné nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť vecné, peňažné i osobné straty. Majú náhodný charakter a označujeme ich riziká. 

Riziko je pravdepodobnosť vzniku náhodnej udalosti.

Pravdepodobnosť vzniku určitej udalosti nie je rovnaká. V praxi sa vyskytujú rôzne druhy rizík.

Druhy rizík

1.Riziká podľa charakteru

 • Živelné riziká – sú to napr. živelné pohromy / povodne, víchrice.../
 • Neživelné riziká –sú to napr. havárie áut, krádeže, úrazy, úmrtia.
 1. Riziká podľa ovplyvniteľnosti :
 • Ovplyvniteľné riziká – preventívnymi opatreniami môžeme zabrániť ich vzniku alebo ich znížiť, napr. riziko krádeže môžeme znížiť namontovaním mreží na okná, zavedením alarmu...
 • Neovplyvniteľné riziká –sú to najma živelné riziká. Ich výskyt a intenzita sa ťažko predvídajú a nemožno ich ovplyvniť, napr. zemetrasenie, krupobitie, prietrž mračien...
 1. Riziká podľa poistiteľnosti :
 • Poistiteľné rizikású to riziká, ktoré sú poisťovne ochotné poistiť. Nazývame ich čisté riziká. Napr. riziko krádeže, úrazu, poškodenia majetku...
 • Nepoistiteľné riziká- sú to riziká, ktoré nie sú poisťovne ochotné poistiť.Patria sem niektoré špekulatívne riziká. Napr., riziko straty pri kúpe žrebov... 

Riziko, ktoré je poisťovňa ochotná poistiť, sa nazýva poistné riziko.

Poistné riziko predstavuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti.

 

Podmienky poistného rizika

Aby sme mohli riziko označiť ako poistné riziko, musia byť splnené určité podmienky  

 • identifikovanosť rizika- t.j. riziko musí byť jednoznačne určené , napr. dožitie sa určitého veku, úder blesku do budovy.
 • možnosť vyčísliť škodu –t.j. škoda, ktorá nastala, sa musí dať vyčísliť napr. rozsah škody je 500 eur
 • náhodnosť udalosti –j. skutočnosť, že nastane poistná udalosť, je neurčitá napr. krádež auta
 • ekonomická únosnosť – znamená, že poisťovňa zvažuje rôzne ekonomické hľadiská, napr. musí byť schopná niesť dané riziko, ktoré poistila a vytvárať zisk

ZÁKLADNÉ POJMY V POISŤOVNÍCTVE

Poistný trh- je miesto, na ktorom sa stretáva dopyt po poistnej ochrane s jej ponukou.

Jeho subjektmi sú:          -na strane dopytu : -fyzické osoby ,právnické osoby

                                      -na strane ponuky: sú to poisťovne

 

Poisťovníctvo je nevýrobné odvetvie národného hospodárstva, ktoré poskytuje poistenie na poistnom trhu.

 Sústreďuje a vytvára poistné fondy, spravuje a využíva ich. Je špeciálnym odvetvím peňažných služieb, ktoré poisťovatelia poskytujú FO i PO.

 

Poistenie je špecifický druh tovaru, ktorý sa predáva  na poistnom trhu.

Je to právny vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana poisťuje, za čo dostáva poistné a je ochotná odškodniť druhú zmluvnú stranu v prípade poistnej udalosti na základe dohodnutých poistných podmienok a druhá strana je povinná platiť poistné v termíne a výške a dodržiavať dohodnuté  poistné podmienky. 

Poistenie je dôležitou ekonomickou kategóriou. Prostredníctvom poistenia sa za účasti poistených občanov a organizácií vytvárajú fin. prostriedky – poistný fond, ktorý slúži na uhrádzanie fin. strát, napr. poškodenie majetku, zdravia občanov a pod. Poistením sa prenáša riziko škôd na poisťovňu.

 

Tieto činnosti vykonávajú poisťovne.

 

Funkcie poistenia 

Primárna- prenos rizika na poisťovateľa t.j.poistenie ochraňuje pred rizikom a presúva ho na poisťovňu.

 

Akumulačno-redistribučná- tvorba rezerv z prijatého poistného a výplata poistných náhrad v prípade poistnej udalosti

Kontrolná- skúmanie rozsahu poistnej udalosti, stanovenie výšky poistnej náhrady, hodnotenie priebehu poistenia

Stimulačná- poisťovňa motivuje, stimuluje poisteného chrániť si svoje záujmy napr. majetok, zdravie

Význam poistenia 

-pre jednotlivcapoistenie zmierňuje negatívne vplyvy na jeho životnú úroveň, napr. pri úraze, liečení sa cudzine, krádeži majetku..

 -pre podnikateľské subjekty- poistenie pomáha znášať podnikom nepredvídané škody, napr.

.pri živelnej udalosti, poškodení majetku,..

-pre hospodárstvopoistenie pomáha zabezpečovať plynulý chod ekonomiky, obmedzuje počet bankrotov podnikov,..  

Princípy v poistných vzťahoch

Solidárnosť- je základným princípom poistenia. Znamená, že poistnú rezervu vytvárajú všetci účastníci poistného vzťahu, avšak nie každému vznikne poistné plnenie

Podmienená návratnosť- poistné plnenie sa uskutoční len vtedy, ak nastane poistná udalosť napr. úraz, havária, živelná pohroma

Neekvivalentnosť- poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného (môžu byť väčšie alebo menšie) závisí  napr .od rozsahu škody, zavinenia, výšky poistnej sumy…

 

Účastníci poistného vzťahu –subjekty poistného vzťahu

Poisťovateľ- je to právnická osoba- poisťovňa (zaisťovňa), ktorá má oprávnenie na výkon poisťovacej (zaisťovacej) činnosti

Poistník- FO alebo PO, ktorá  uzatvorila s poisťovateľom / poisťovňou/ poistnú zmluvu, je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve

Poistený (poistenec)- je  to FO alebo PO ,  ktorej na základe poistnej zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, nemusí byť poistníkom.

Poškodený je to FO alebo PO, ktorej vznikla škoda./ Táto osoba nie je vopred známa./

Oprávnená osoba- je to FO alebo PO, ktorá má nárok na poistné plnenie namiesto poisteného, napr. v prípade jeho smrti.

Výhodou poctená osoba ak je oprávnenou osobou iná osoba ako niekto z pozostalých.

Na vykonávanie poistenia sa vytvárajú organizácie – poisťovne, ktoré sústreďujú peňažné prostriedky – čiže poistné fondy na napĺňanie svojej činnosti.

Ide o činnosti na:

 • poskytovanie poistnej ochrany v oblasti škôd na majetku občanov a organizácií, tzv. poistenie majetku
 • poskytovanie poistnej ochrany v oblasti zodpovednosti za škody spôsobené niekomu inému, tzv. zodpovednostné poistenie
 • poskytovanie poistnej ochrany pre prípad úrazu alebo dožitia sa určitého veku, tzv. poistenie osôb

Poisťovňa – je v podstate peňažný ústav, resp. špecializovaná komerčná inštitúcia, v ktorej sa tvoria rezervy z plateného poistného, ako aj z vlastnej podnikateľskej činnosti poisťovne v iných oblastiach na úhradu poistných záväzkov vznikajúcich z poistných udalostí.

Poistný vzťah medzi poisťovňou a poisteným vzniká na základe poistnej zmluvy.

Poistná zmluva (poistka) – je právna dohoda medzi poisťovateľom - poisťovňou a poistníkom (poisteným), ktorým sa poistník  zaväzuje, že bude platiť poisťovni poistné a naopak, poisťovňa sa zaväzuje, že poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie (t. j. nahradí škodu).

Poisťovňa preberá poistnou zmluvou za poisteného riziko, t. j. následky nebezpečenstva, pri ktorom vzniká poistná udalosť. 

Poistná udalosť – je náhodilá neistá, ale možná udalosť, ktorá podmieňuje právo poisteného na poistné plnenie. Poistnou udalosťou v poistnom majetkovom poistení sú napr. živelné udalosti, požiar...

Poistnou udalosťou pri poistení osôb je napr. úraz poisteného, smrť alebo dožitie určitého veku stanoveného v poistnej zmluve.

Poistné plnenie – je odškodnenie; je to suma, ktorú poisťovňa vyplatí z poistnej zmluvy po poistnej udalosti. 

Poistná suma – je suma, na ktorú bolo napr. životné poistenie dohodnuté. V poistení majetku sa takmer nevyskytuje, lebo poistenie sa dohodne väčšinou bez poistnej sumy.

Poistná doba- doba na ktorú FO alebo PO uzatvorila zmluvu napr. na 15 dní, 30 rokov

Poistné obdobie –obdobie, kedy sa platí poistné napr. ročne, polročne, štvrťročne, mesačne

Poisťovňa plní tieto úlohy:

 • poisťuje majetok občanov i organizácií
 • poisťuje osoby
 • poisťuje zodpovednosť za škody
 • poisťuje zahraničné riziká a vykonáva zaistenie
 • zúčastňuje sa na zábrannej činnosti proti škodám na majetku a proti úrazom 

Z hľadiska spôsobu vykonávania poistenia rozlišujeme:

 1. dobrovoľné (zmluvné) poistenie, ktoré sa dohodne medzi poisteným (občanom, organizáciou) a poisťovňou formou poistnej zmluvy
 2. povinné (zákonné) poistenie, ak príslušný právny predpis ukladá poistenie dohodnúť alebo ak poistenie vzniká priamo z tohto právneho predpisu

 

DRUHY POISTENIA

 

       1.životné poistenie                2.neživotné poistenie

 

Životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pri udalostiach , ktoré sa bezprostredne týkajú človeka a súvisia s jeho životom , zdravím, smrťou alebo dožitím sa určitého veku.

 

Význam životného poistenia

 • zabezpečuje poistenému peňažný príjem do budúcnosti napr. pri dožití sa určitého veku
 • zabezpečuje oprávnené osoby /pozostalých/ v prípade poistnej udalosti napr. smrti poistníka- poisteného/
 • poskytuje poistnú ochranu a umožňuje dohodnúť pripoistenia napr. úrazu
 • zabezpečuje podiel na výnosoch /pri rezervotvornom poistení/

 

Životné poistenie je spravidla dlhodobé a uzatvára sa na určitý počet rokov napr.15, 40.Je kombináciou sporenia a poistenia proti rôznym životným rizikám.

 

Poistné druhy v životnom poistení :

Poistenie osôb –predmetom poistenie osôb je sústreďovanie peňažných prostriedkov od poistených občanov podľa dohodnutých poistných zmlúv vždy v okamihu, keď v ich živote nastane udalosť, ktorá je predmetom poistenia. Poistenie osôb zabezpečuje poistených občanov pre prípad nepredvídaných udalostí, ktoré môžu kedykoľvek rušivo zasiahnuť do ich života a života ich rodín.

 

Druhy poistenia osôb

 a/ životné poistenie- zabezpečuje poistenému občanovi výplatu poistnej sumy pri dožití sa v poistnej zmluve dohodnutého veku alebo výplatu tejto sumy pozostalým pri úmrtí poisteného 

 b/ združené poistenie pracujúcich –je kombináciou životného a úrazového poistenia

 c/ združené poistenie mládeže –zabezpečuje poistenému dieťaťu výplatu v poistnej zmluve dohodnutej sumy pri dožití sa 18 roku veku. Ak v tomto období dieťa ešte študuje, môže sa výplata dohodnutej sumy odložiť až do 25 roku veku. Aj toto poistenie  sa môže spojiť s úrazovým.

 d/ dôchodkové poistenie -zabezpečuje poistenému občanovi výplatu dôchodku pri invalidite alebo starobe to nad rámec sociálneho zabezpečenia ako aj výplatu pozostalým, ak počas poistenia zomrie.

 e/ poistenie vena

 f/ poistenie prostriedkov na výživu detí

 g/pripoistenia  napr. pre prípad choroby, invalidity, úrazu

 

Neživotné poistenie  poskytuje poistnú ochranu v prípade vzniku náhodných udalostí, ktoré súvisia s majetkom, zodpovednosťou za škodu a rôznymi finančnými stratami. V súčasnosti sem patrí aj poistenie úrazu a choroby.

 

Druhy neživotného poistenia

POISTENIE MAJETKU

 

Predmetom tohto poistenia je majetok občanov a organizácií:

 1. poistenie majetku občanov – je dobrovoľné
  • ide najmä o poistenie domov, bytov a ostatných stavieb, poistenie zariadenia domácností, poistenie motorových vozidiel, rekreačných chát, poistenie hosp. zvierat a ďalšieho majetku občanov
  • dohodne sa spravidla vo forme združeného poistenia, v ktorom je v jednej poistnej zmluve zahrnuté poistenie rôzneho majetku a proti rôznym rizikám
  • v združenom poistení stavieb a domácností je poistenie budov proti živelným škodám, ako aj poistenie zariadenia domácností proti živelným vodovodným škodám a odcudzeniu, a poistenie zodpovednosti majiteľa domu a členov poistenej domácnosti za škody spôsobené niekomu inému
 1. poistenie majetku organizácií – je z časti povinné a z časti dobrovoľné
  • povinne sa poisťuje majetok poľnohospodárskych. organizácií, a to na škody spôsobené živelnými udalosťami na stavbách, poľnohospodárskych. plodinách, zásobách a hosp. zvieratách
  • ostatné riziká poľnohospodárskych organizácií, ako aj majetok ostatných organizácií sa poisťuje dobrovoľne

POISTENIE OSOB

Predmetom poistenia osôb je sústreďovanie peň. prostriedkov od poistených občanov a ich rozdeľovanie podľa dohodnutých poistných zmlúv vždy v okamihu, keď v ich živote nastane udalosť, ktorá je predmetom poistenia. Poistenie osôb zabezpečuje poistených občanov pre prípad nepredvídaných udalostí, ktoré môžu kedykoľvek rušivo zasiahnuť do ich života a života ich rodín 

 1. úrazové poistenie – zabezpečuje poistenému občanovi fin. prostriedky ak utrpí úraz, ktorý si vyžiada liečenie dlhšie ako 14 dní, príp. ak sa následkom úrazu stane čiastočne alebo úplne invalidným, príp. zabezpečuje rodine poisteného občana výplatu v poistnej zmluve dohodnutej sumy, ak následkom úrazu zomrie
 1. všeobecné poistenie – je jednorázové poistenie

 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY

Pri tomto poistení sa poisťovňa zaväzuje, že za poisteného (občana alebo organizáciu) uhradí škodu na majetku alebo ujmu na živote a zdraví, ktorú poistený neúmyselne spôsobí niekomu inému, a za ktorú podľa zákona zodpovedá. Týmto poistením vlastne poistený prenáša svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú inému na poisťovňu.

Toto poistenie sa najčastejšie dohodne spolu s inými rizikami v 1 poistnej zmluve ako súčasť združeného poistenia, príp. sa dohodne samostatne.

 

Medzi najčastejšie druhy tohto poistenia patrí:

 1. poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel, ktoré je u nás povinné
 2. –“- za škody z výkonu povolania
 3. –“- za škody spôsobené inému v ostatnom občianskom živote
 4. –“-                                     niektorých mimoriadne nebezpečných zdrojov (napr. poľovníckej činnosti)

 

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené inému má dvojakú ekonomickú funkciu, a to:

 • chráni poisteného proti mimoriadnemu a dlhodobému fin. zaťaženiu, ktoré by ho mohlo postihnúť najmä pri spôsobení škody väčšieho rozsahu
 • zabezpečuje uspokojenie nárokov poškodených, napr. aj v prípade, ak osoba, ktorá za škodu zodpovedá, nemá dosť fin. prostriedkov na odčinenie ujmy vzniknutej poškodenému

POISTENIE ZAHRANIČNÝCH ZÁUJMOV A ZAISTENIE

 1. poistenie zahraničných záujmov
  • zabezpečuje nášmu zahr. obchodu náhradu škôd, ktoré vznikajú poškodením alebo zničením dovážaného alebo vyvážaného T, do tohto poistenia sa zahrňuje:
   • poistenie zahr. dopravy (dovážaný i vyvážaný T)
   • poistenie námorných a riečnych lodí a lietadiel
   • poistenie zahr. úverov (fin. strata, ktorá vznikne nezaplatením pohľ. za predaj T do zahr. na úver)
   • poistenie priemyselných celkov a investičnej výstavby (poistenie rizík spojených s vývozom komplexných priemys. celkov, s výstavbou objektov a montážou)
   • poistenie výstav a veľtrhov (riziká spojené s dopravou, inštaláciou a samotnou účasťou na výstave a veľtrhu)

 

Poistenie zahr. záujmov má veľký význam pre naše devízové hospodárstvo, lebo zabezpečuje nášmu zahr. obchodu náhradu devízových strát bez toho, že by muselo platiť poistenie v devízach u niektorej zahraničnej poisťovne

 

 1. zaistenie
  • zakladá sa na tom, že časť dohodnutých zahr. záujmov kryjúcich obzvlášť veľké riziká devízovej povahy naša poisťovňa predáva zahr. poisťovniam (časť prevzatého rizika u nich zaisťuje) a naopak od nich preberá do zaistenia časť nimi dohodnutých poistení
  • ide prakticky o rozdelenie veľkých rizík medzi viaceré poisťovne (napr. poistenie námornej lode aj s nákladom)

 

ZÁBRANNÁ STAROSTLIVOSŤ

Poisťovňa má vo svojej kompetencii aj zábrannú starostlivosť, ktorá je zameraná na predchádzanie škodám, a to najmä v oblasti:

 • požiarnej ochrany
 • bezpečnosti v cestnej premávke
 • bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.

Túto činnosť vykonávajú poisťovne v spolupráci s príslušnými orgánmi, ako napr. s orgánmi požiarnej ochrany, s orgánmi dopr. polície, s odborovými orgánmi, ktoré majú v náplni bezpečnosť z ochranu zdravia pri práci, tiež spolupracujú s Červeným krížom. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podstata a význam poistenia #poistné plnenie #poistny vztah #životné poistenie


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012