Dane z nehnuteľností

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 1 175
Tlačení: 59
Uložení: 57

Dane z nehnuteľností

 1. daň z pozemkov
  • správca dane – príslušná obec (podáva sa tam daňové priznanie a daň ide do rozpočtu obce)
  • oznamovacia povinnosť – k 31.01. bežného roka, úhrada po vyrubení správcom dane
  • daňovník – vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, nájomca pozemkov spravovaných Slovenským pozemkovým fondom
  • predmet dane – pozemky na území SR v členení:
   • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
   • záhrady
   • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
   • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
   • stavebné pozemky
  • základ dane – súčin výmery pozemkov a hodnoty pôdy na 1 m² podľa prílohy alebo osobitných predpisov
  • sadzba dane – ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %, správca dane si ju môže upravovať
  • výpočet dane – súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov
 2. daň zo stavieb
  • správca dane – príslušná obec (podáva sa tam daňové priznanie a daň ide do rozpočtu obce)
  • oznamovacia povinnosť – k 31.01. bežného roka, úhrada po vyrubení správcom dane
  • daňovník – vlastník stavby, správca stavby vo vlastníctve štátu alebo nájomca stavby v správe Slovenského pozemkového fondu
  • predmet dane – stavby v súlade zo zákonom
  • základ dane – výmera zastavanej plochy, teda pôdorys stavby v m² na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby
  • sadzba dane – 0,033 EUR za každý začatý m², správca dane si ju môže upraviť a môže sa určiť poplatok za podlažie
 1. daň z bytov
  • správca dane – príslušná obec (podáva sa tam daňové priznanie a daň ide do rozpočtu obce)
  • oznamovacia povinnosť – k 31.01. bežného roka, úhrada po vyrubení správcom dane
  • daňovník – vlastník bytu alebo správca bytu v o vlastníctve štátu
  • predmet dane – byty a nebytové priestory v obytnom dome
  • základ dane – výmera podlahovej plochy v m² a upravuje ju správca dane
  • sadzba dane – 0,033 EUR za každý začatý m²
  • výpočet dane – súčin základu dane a ročnej sadzby dane
 • oslobodenie dani z nehnuteľnosti:
  • pozemky, stavby, byty, nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane
  • pozemky a stavby užívané osobami s výsadami imunity a ktoré sú vo vlastníctve štátu
  • pozemky a stavby vo vlastníctve cirkvi, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, slúžiace stredným školám,...
  • oslobodenia podľa rozhodnutia správcu dane (užívané školami, pozemky národných parkov,..)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022