DPH – Daň z pridanej hodnoty

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 736 slov
Počet zobrazení: 1 914
Tlačení: 63
Uložení: 58

DPH – DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

 • DPH upravuje Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších zákonov
 • všetky krajiny EÚ vrátane Slovenska majú zavedenú DPH, aby sa zabezpečil jednotný spôsob vyberania DPH v rámci EÚ
 • každý členský štát musí mať svoju národnú legislatívu v súlade so smernicou Rady o spoločnom systéme DPH
 • DPH je nepriama daň, ktorá zaťažuje príjem daňovníka (spotrebiteľa) nepriamo prostredníctvom tovaru a služieb
 • daňovník = konečný spotrebiteľ
 • daňovník ¹ platiteľ dane
 • platiteľ dane (zdaniteľná osoba) môže byť každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť ® každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem (podnikateľ = platiteľ dane)
 • nie každý podnikateľ musí byť platiteľom DPH, niektorí môžu byť a niektorí musia byť

Povinná registrácia DPH (môže byť aj dobrovoľná)

 1. zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v tuzemsku, dosiahla obrat 49790 € a viac za 12 po sebe idúcich mesiacov je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu DPH, daňový úrad ju zaregistruje, vydá osvedčenie o registrácii a pridelí IČ DPH do 21 dní od doručenia žiadosti
 2. zdaniteľná osoba (PO/FO), ktorá nemá sídlo ani miesto pre podnikanie v tuzemsku (zahraničná osoba) a chce podnikať na Slovensku musí sa zaregistrovať ako platiteľ DPH
 3. zahraničná osoba, ktorá dodáva tovar na Slovensko formou zásielkového predaja a celková hodnota tovaru presiahne v kalendárnom roku 35000 € sa musí zaregistrovať
 • registráciou za platiteľa DPH získa právo odpočítať si DPH z prijatých zdaniteľných plnení (nákupov) a povinnosť poskytovať svoje zdaniteľné plnenia (predávať) a následne podať daňové priznanie a daň odviesť, čiže zaplatiť

Subjekty pri DPH

 • daňovník:
  • konečný spotrebiteľ
 • platiteľ DPH:
  • zdaniteľná osoba (firma, podnikateľ – osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ DPH)
 • nadobúdateľ:
  • ak neplatiteľ DPH nadobúda z EÚ tovar a hodnota tohto tovaru by presiahla za kalendárny rok 14000 € musí sa zaregistrovať ako nadobúdateľ
  • ak neplatiteľ DPH prijíma alebo dodáva služby z alebo do iného členského štátu EÚ musí sa zaregistrovať za nadobúdateľa
  • registráciou sa nadobúdateľ stáva platiteľom DPH
  • výsledkom je, že nadobúdateľ získa povinnosť platiť DPH ale nemá právo na odpočet DPH
 • správca DPH:
  • daňový úrad alebo mestský/obecný úrad
 • zdaňovacie obdobie:
  • mesiac alebo štvrťrok, záleží od obratu
  • keď sa zaregistruje, musí byť mesačný platiteľ DPH aspoň 1 rok od zaregistrovania:
   1. ak je obrat menší ako 100000 € môže byť štvrťročný platiteľ DPH
   2. ak je obrat väčší ako 100000 € ostáva mesačný platiteľ DPH
  • podať daňové priznanie DPH a daň zaplatiť sa musí do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
  • platiteľ DPH je povinný podať aj kontrolný výkaz, ktorý musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a o prijatých a vydaných faktúrach
  • platiteľ DPH musí podať aj kontrolný výkaz ak dodáva tovar a služby do EÚ
  • všetky tieto výkazy sa musia odovzdať elektronicky do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia

Predmet DPH

 • predmetom DPH sú zdaniteľné obchody, pri ktorých sa vyrubuje DPH:
  1. dodanie tovarov a služieb v rámci SR
  2. dodanie tovarov a služieb do EÚ neplatiteľovi DPH
  3. na nadobudnutie tovarov a služieb v tuzemsku z iného členského štátu EÚ – v rámci obchodu medzi 2 subjektami, ktoré majú pridelené IČ DPH 2 rôznych krajín, ide o tzv. intrakomunitárny obchod
  4. dovoz tovarov a služieb z 3. krajín

Oslobodenie od DPH

 1. absolútne oslobodenie:
  • nikto nevyrubí DPH (ani predávajúci ani kupujúci)
  • patria sem:
   • poštové služby
   • zdravotná starostlivosť
   • služby sociálnej pomoci
   • výchovné a vzdelávacie služby
   • športové a kultúrne služby
   • poisťovacie a finančné služby
 1. oslobodenie len pre predávajúceho, pričom jeho povinnosť (vyrubiť DPH) sa prenáša na kupujúceho:
  • oslobodené je dodanie tovarov a služieb (v rámci intrakomunitárneho obchodu), pričom jeho daňová povinnosť sa prenáša na nadobúdateľa
  • vývoz tovarov a služieb (do 3. krajín), pričom daňová povinnosť je prenesená na dovozcu
  • dodanie dopravného prostriedku v rámci EÚ komukoľvek (aj keď nemá IČ DPH, ale s tým, že jeho daňová povinnosť je prenesená na nadobúdateľa)

Miesto zdaniteľného plnenia (obchodu)

 • je miesto (štát), kde vznikne povinnosť vyrubiť DPH
  1. pri dodaní tovarov a služieb v rámci 1 krajiny je miesto zdaniteľného plnenia krajina dodávateľa
  2. pri dodaní služieb do EÚ neplatiteľom DPH je krajina dodávateľa
  3. pri intrakomunitárnych obchodoch je miesto zdaniteľného plnenia krajina nadobúdateľa
  4. pri obchodoch s 3. krajinami je krajina dovozcu

Dátum daňovej povinnosti

 • dátum, kedy vzniká povinnosť vyrubiť DPH
  1. ak predáva v rámci 1 krajiny, daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo služby (táto povinnosť musí byť splnená do 14 dní), napr. tovar dodaný/ služba poskytnutá 02.11., faktúra musí byť vystavená a DPH vyrubená do 14 dní (16.11.)

®ak bola platba prijatá vopred, dátumom daňovej povinnosti dátum prijatia platby

 1. pri samozdanení (nadobudnutie v rámci intrakomunitárneho obchodu alebo dovoz):
  1. pri službe ® je dátumom daňovej povinnosti dátum vystavenia faktúry, napr. ak bola faktúra vystavená 14.11. aj daňová povinnosť je 14.11. (dodávateľ v Čechách vystaví faktúru 14.12. s 0% DPH t. j., že 14.12. sa prenesie na kupujúceho a on sa musí týmto dátumom samozdaniť)
  2. pri tovare ® je dňom vzniku daňovej povinnosti:
   1. deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená do 15. dňa v mesiaci (platí to čo v A.)
   2. ak bola faktúra vystavená až po 15. dni v mesiaci, tak sa samozdanenie prenáša na 15. deň nasledujúceho mesiaca

Základ dane

 • základom dane je všetko čo tvorí protihodnotu
 • do základu dane sa zahŕňajú náklady, zisk, clo, dane

Sadzba dane

 • 20% - na všetko
 • 10% - na niektoré základné potraviny, knihy, lieky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033