Spotrebné dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 817 slov
Počet zobrazení: 3 028
Tlačení: 151
Uložení: 181

SPOTREBNÉ DANE

 • dane, ktorými štát zdaňuje dodatočne spotrebu tovarov a služieb, ktorých spotrebu chce obmedziť

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

 1. spotrebná daň z liehu
  • správca dane: colný úrad
  • predmet dane: alkohol, ktorého obsahom je lieh vyrobený na daňovom území – v SR, dodaný z územia EÚ alebo dovezený na daňové územie z tretích krajín
  • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala lieh do spotreby
  • základ dane: základom dane je množstvo liehu vyjadrené v hl 100 % alkoholu pri teplote 20 °C – hovoríme o absolútnom alkohole alebo etylalkohole
  • sadzba dane:
   • základná sadzba: 1080 EUR/hl a.
   • znížená sadzba: 540 EUR/hl. a.(50%) – táto sa uplatňuje na lieh v liehovarníckom závode najviac na 43 l a. a z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť
  • výpočet dane: sadzba dane x množstvo absolútneho alkoholu
  • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  • oslobodenie od dane: na vzorky, lieky, aromatické látky, na výrobu potravín, výskumné účely, na štátne hmotné rezervy,...
  • kontrolná známka:
   • na označenie spotrebiteľského balenia je nevyhnutná kontrolná známky
   • na účely tohto zákona sa považuje za ceninu
   • musí byť nalepená tak, aby sa pri otvorení spotrebiteľského balenia pretrhla
   • rozmery v mm podľa objemu
   • obsahuje znak SR, text „Slovenská republika“, identifikačné číslo spotrebiteľského balenia, označenie tlačiarne, dátum vyhotovenia kontrolnej známky
 1. spotrebná daň z vína
  • správca dane: colný úrad
  • predmet dane:
   • víno vyrobené na daňovom území – v SR, dodané z územia EÚ alebo dovezené na daňové územie z tretích krajín
   • vínom rozumieme tiché víno, šumivé víno, fermentované nápoje a medziprodukty
  • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala víno do spotreby
  • základ dane: množstvo vína v hl
  • sadzba dane: % základnej sadzby dane z liehu x prepočítacie koeficienty podľa členenia:
   • Tiché vína
   • Šumivé vína s obsahom alkoholu do 8.5 %
   • Šumivé vína s obsahom alkoholu nad 8.5 %
   • Fermentované nápoje
   • Medziprodukty
  • výpočet dane: sadzba dane x množstvo vína v hl (daň sa zaokrúhľuje matematicky)
  • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  • oslobodenie od dane: na vzorky, lieky, aromatické látky, na výrobu potravín,...
 2. spotrebná daň z piva
  • správca dane: colný úrad
  • predmet dane: pivo vyrobené na daňovom území – v SR, dodané z územia EÚ alebo dovezené na daňové územie z tretích krajín
  • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala pivo do spotreby
  • základ dane: množstvo piva v hl
  • sadzba dane: stanovená na 1 hl a na % objemu skutočného obsahu alkoholu, kt. sa vypočíta ako % základnej sadzby dane liehu x prepočítací koeficient
   • základná sadzba: pivo vyrobené na základe licencie (7,907 % z 1080 x 0,042)
   • znížená sadzba: pivo vyrobené malým pivovarom (do 200000 hl piva ročne)
  • výpočet dane: sadzba dane x skutočný obsah alkoholu x množstvo piva v hl (zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta matematicky)
  • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  • oslobodenie od dane: na vzorky, lieky, aromatické látky, na výrobu potravín

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

 • správca dane: colný úrad
 • predmet dane: tabak a tabakové výrobky vyrobené na daňovom území – v SR, dodané z územia EÚ alebo dovezené na daňové územie z tretích krajín
 • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala tabakové výrobky do spotreby
 • základ dane: množstvo v 1000 ks alebo kg, okrem cigariet – pri cigaretách je to počet ks v spotrebiteľskom balení a cena cigariet je uvedená na kontrolnej známke
 • sadzba dane:
  • cigary, cigarky – 77,37 EUR/1000ks
  • tabak – 71,11 EUR/1000 kg
  • cigarety – kombinovaná sadzba dane:
   • špecifická časť – 59,50 EUR/1000 ks
   • percentuálna časť – 23% z ceny cigariet (cena cigariet je teda súčet špecifickej a percentuálnej časti a musí byť minimálne 91 EUR/1000 ks)
  • výpočet dane: sadzba dane x počet ks, resp. kg
  • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  • oslobodenie od dane: na vzorky, kvalitatívne skúšky,...
  • kontrolná známka:
   • na označenie spotrebiteľského balenia je nevyhnutná kontrolná známky
   • rozmery sú 20x24 mm
   • musí byť pri otvorení balenia pretrhnutá
   • obsahuje znak SR, text „Slovenská republika“, cena cigariet, počet kusov, dĺžka jednej cigarety (napr. A1 je dĺžka cigarety do 80mm), registračné odberné číslo

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

 • správca dane: colný úrad
 • predmet dane: minerálne oleje vyrobené na daňovom území – v SR, dodané z územia EÚ alebo dovezené na daňové územie z tretích krajín
 • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala minerálny olej do spotreby
 • základ dane: množstvo minerálneho oleja v litroch pri teplote 15°C alebo v kg alebo v množstve energie vyjadrenej v gigajouloch
 • sadzba dane: podľa nomenklatúry
 • výpočet dane: sadzba dane x základ dane
 • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
 • oslobodenie od dane: na iné účely ako pohonná látka a palivo, na lodnú prevádzku na Dunaji, ako letecká pohonná látka na určité účely – hasiči, záchranná služba, na výrobu elektriny,...

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

 • správca dane: colný úrad
 • predmet dane: elektriny, uhlie, zemný plyn
 • daňový dlžník: FO, PO, ktorá vydala elektrinu, uhlie a zemný plyn do spotreby
 • základ dane: množstvo elektriny v MWh, množstvo uhlia v t a množstvo zemného plynu v MWh
 • sadzba dane:
  • elektrina – 1,32 EUR/MWh
  • uhlie – 10,62 EUR/t
  • zemný plyn:
  • na pohonnú látku – 9,36 EUR/MWh
  • na výrobu tepla – 1,32 EUR/MWh
 • výpočet dane: sadzba dane x základ dane
 • zdaňovacie obdobie: jeden kalendárny mesiac, daňové priznanie sa musí podať a daň zaplatiť do 25 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
 • oslobodenie od dane: elektrina, uhlie a zemný plyn, kde koncovým odberateľom sú domácnosti (podmienkou je zdroj vykurovania v dome alebo v byte) alebo elektrická energie vyrobená z obnoviteľného zdroja za určitých okolností
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022