Daňová sústava SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 185 slov
Počet zobrazení: 3 815
Tlačení: 239
Uložení: 221

DAŇOVÁ SÚSTAVA SR

Podstata fiškálnej politiky ako nástroja hospodárskej politiky štátu

 • fiškálna politika je činnosť štátu spojená so štátnym rozpočtom zameraná na stabilizáciu ekonomiky

Štátny rozpočet

 • centralizovaný fond, ktorý v podobe bilancie porovnáva príjmy a výdavky štátu
 • v SR je 1 štátny rozpočet, ktorý je doplnený o sústavu miestnych rozpočtov a zostavuje sa na 1 rok

Daň

 • povinná zákonom stanovená spravidla opakujúca sa platba, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu

Dane tvoriace daňovú sústavu na Slovensku

 1. priame dane
  1. daň z príjmu
   • daň z príjmov fyzických osôb
   • daň z príjmov právnických osôb
   • daň z emisných kvót
  2. dane z majetku
   • daň z nehnuteľností
   • daň za psa
   • daň za užívanie verejného priestranstva
   • daň za ubytovanie
   • daň za predajné automaty
   • daň za nevýherné hracie prístroje
   • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   • daň za jadrové zariadenie
   • daň z motorových vozidiel
  3. nepriame dane
   1. univerzálna daň
    • daň z pridanej hodnoty
   2. selektívne dane
    • spotrebná daň z liehu
    • spotrebná daň z vína
    • spotrebná daň z medziproduktov
    • spotrebná daň z piva
    • spotrebná daň z tabakových výrobkov
    • spotrebná daň z minerálnych olejov
    • spotrebná daň z elektriny
    • spotrebná daň z uhlia
    • spotrebná daň zo zemného plynu

Rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami

 • priame dane:
  • sa viažu priamo na majetok a príjmy daňovníka
  • daňovník je známy
  • platí daň správcovi dane (daňovému úradu)
 • nepriame dane:
  • viažu sa na tovar a služby
  • daňovník nie je známy
  • dane zaťažujú daňovníka – spotrebiteľa
  • platiteľom dane je dovozca, výrobca alebo predajca
  • nepriamu daň zaplatí v cene výrobku každý, kto si kúpi výrobok alebo službu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021