Banková sústava SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 501 slov
Počet zobrazení: 1 311
Tlačení: 70
Uložení: 67

Banková sústava SR

Charakteristika bankovej sústavy

 • v SR funguje dvojstupňový, tzv. duálny bankový systém, čo znamená, že NBS, ktorá tvorí 1. stupeň je bankou nadriadenou ostatným komerčným bankám tvoriacim 2. stupeň
 • po vstupe do EÚ a EMÚ nastali zmeny v kompetenciách NBS – ja súčasťou „Európskeho systému centrálnych bánk“ (spolu s národnými bankami tých štátov, ktoré sú členmi EÚ) a „Eurosystému“ (s národnými bankami tých krajín, ktoré prijali spoločnú menu €)

Národná banka Slovenska

 • ústredná, centrálna, banka bánk, banka štátu aj emisná banka
 • je to právnická osoba so sídlom v Bratislave, pričom sa nezapisuje do OR
 • pri vydávaní noriem a predpisov má rovnaké postavenie ako ministerstvá alebo iné orgány štátnej správy
 • hlavnou úlohou NBS je udržanie cenovej stability
 • funkcie NBS:
  • podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje ECB pre celú eurozónu
  • vydáva eurobankovky a mince – podľa predpisov platných v eurozóne
  • vykonáva dohľad nad komerčnými bankami
  • vydáva povolenia na činnosť KB v súčinnosti s MF
  • udržiava devízové rezervy štátu, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie
  • zastupuje SR v medzinárodných finančných inštitúciách
  • poskytuje služby verejnosti (posúdenie pravosti bankoviek)
 • orgány NBS:
  • riadiacim orgánom je tzv. Banková rada, na ktorej čele je guvernér Jozef Makúch
  • jemu podlieha viceguverér a 2 ďalší členovia
 • nástroje menovej politiky:
  • priame
   • úrokové kontingenty – maximálne úrokové sadzby z úverov a minimálne úrokové sadzby z vkladov
  • nepriame
   • základná úroková sadzba
   • operácie na voľnom trhu (nákup a predaj CP)
   • povinné minimálne rezervy (povinné % z terminovaných a neterminovaných vkladov od komerčných bánk

Komerčné banky a ich činnosti

 • v rámci dohľadu nad KB môže NBS zistiť nedostatky v ich činnosti a hospodárení
 • v takom prípade NBS uvalí na KB tzv. „nútenú správu“
 • nútená správa spočíva:
  • v pozastavení výkonu všetkých orgánov KB
  • pôsobnosť prechádza na správcu, ktorého menuje NBS
  • zapisuje sa do OR
 • pokiaľ nedostatky aj naďalej pretrvávajú musí NBS po dohode s MF odobrať povolenie na výkon bankovej činnosti KB
 • KB sú právnické osoby s právnou formou akciovej spoločnosti a ich základnou úlohou je dosahovanie zisku
 • činnosť KB:
  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov
  • ostatné – napr. zmenárenská činnosť, platobný styk, nákup a predaj CP, prenájom bezpečnostných schránok,...
 • orgány KB:
  • riadiaci orgán – Ústredie banky
   • tvorí stratégiu banky
   • uskutočňuje operácie s NBS
   • stanovuje obchodné podmienky banky
   • určuje organizačnú štruktúru banky
   • obchoduje na finančných trhoch a so zahraničnými bankami
   • na čele je riaditeľ a pod ústredie patria jednotlivé úseky, ktoré zodpovedajú za svoju činnosť (napr. právny úsek)
  • výkonný orgán – tvoria ho:
   • pobočky – miesto, kde sa vykonávajú konkrétne bankové operácie, realizujú sa obchody so zákazníkmi v mene banky, majú viaceré úseky (napr. úsek obchodov, úsek služieb, úsek likvidity, úsek vnútornej ekonomiky,...)
   • expozitúry – podliehajú pobočkám, poskytujú len vybrané služby klientom a zriaďujú sa tam, kde je väčšia koncentrácia obyvateľstva
  • osobitné orgány – tvoria ich:
   • reprezentácie – zastupujú banku a sprostredkúvajú kontakty
   • účelové organizačné útvary – tie, ktoré nevykonávajú bankové činnosti, ale sú zriadené za účelom, ktorým napomáha tejto činnosti
  • moderné služby KB:
   • samoobslužná zóna – bankomaty, pričom je platobná karta
   • home banking – výhodný pre pracovníkov firiem
   • internet banking – výhodný celkovo pre klientov
  • podmienky určujúce charakter KB:
   • veľkosť banky – určená veľkosťou základného imania
   • vlastníci banky – fungujú vo forme a. s. (štát podporuje vývoz – Eximbanka)
   • komplexnosť poskytovaných služieb – banky sa snažia poskytovať čo najväčšie množstvo všeobecných bankových operácií „univerzálne“ alebo sa špecializujú na vybrané druhy operácií, prípadne sú zamerané do určitého odvetvia „špecializované“
   • klientela – môže byť bez obmedzenia (veľké množstvo drobných klientov vyžadujúci jednoduché operácie) alebo ide o skupinu zákazníkov, ktorí vyžadujú málo početné bankové operácie náročného typu, kde je potrebná vysoká kvalifikácia bankových zamestnancov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bankova sustava v sr #bankova sustava #funkcie nbs #devizove operacie #banková sústava sr


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036