Úvod do podnikania, živnosti a družstvá

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 781 slov
Počet zobrazení: 1 263
Tlačení: 59
Uložení: 53

ÚVOD DO PODNIKANIA, ŽIVNOSTI A DRUŽSTVÁ

Legislatíva, ktorá upravuje podnikanie

 • Obchodný zákonník
 • Občiansky zákonník
 • Živnostenský zákon

Podnikanie

 • sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk

Podnikateľ

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, kt. podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia (slobodné povolania –súkromný lekári, veterinári, advokáti, notári, znalci, tlmočníci,...)
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť

Obchodné meno

 • názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti
 • obchodné meno (FO) – meno + priezvisko (+ dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania), napr. Ján Novák, obuvník
 • obchodné meno (PO) – názov, pod ktorým je PO zapísaná v OR vrátane právnej formy podnikania, napr. ABC, s. r. o.

Štatutárny orgán

 • je oprávnený konať v mene podniku vo všetkých veciach
 • môže ho tvoriť jednotlivec alebo kolektív
 • zapisuje sa do obchodného registra

Obchodný register

 • verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikateľoch
 • upravuje ho Zákon o obchodnom registri
 • vedú ho Okresné súdy v sídle Krajského súdu
 • údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra:
  • obchodné meno
  • sídlo
  • IČO – identifikačné číslo organizácie (prideľuje ho OR)
  • deň zápisu
  • predmet podnikateľskej činnosti
  • právna forma
  • štatutárny orgán
  • spoločníci
  • výška základného imania
  • rozsah splatenia ZI

Zastúpenie

 • vzniká na základe zákona alebo plnomocenstva
 • na základe zákona – vyplýva z prac. zaradenia podnik predpisov alebo rozhodnutia štatutárneho orgánu
 • na základe plnomocenstva – rozlišujeme všeobecné plnomocenstvo (oprávňuje na vykonávanie všetkých právnych úkonov) a špeciálne plnomocenstvo (splnomocňuje len na jeden právny úkon)
 • osobitný druhom zastúpenia je prokúra (podnikateľ udeľuje prokuristovi plnú moc na vykonávanie všetkých právnych úkonov, ktoré vznikajú pri prevádzke podniku)
 • nemôže vykonávať tie úkony, ktoré sa netýkajú prevádzky(napr. nemôže uzatvoriť zmluvu o predaji podniku)

Právne formy podnikania

 • základné:
  1. verejné podniky (štátne a samosprávne)
  2. podnik jednotlivca (živnosť, slobodné povolania, roľníci)
  3. obchodné spoločnosti
  4. družstvá
 • ostatné:
  1. tiché spoločenstvo
  2. združenie osôb na spoločné podnikanie

Živnosť

 • sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v Živnostenskom zákone

Podmienky na prevádzkovanie živnosti

 1. všeobecné – musí ich splniť každý, bez ohľadu na druh činnosti
  • vek 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť
   • posudzuje sa v súvislosti s predmetom podnikania
   • osoba, ktorá nebola odsúdená kvôli majetku alebo hospodárskemu trestnému činu
   • dokladá sa výpisom z registra trestov
 1. osobitné
  • predpísaná odborná alebo iná spôsobilosť
  • preukazuje sa dokladmi o vzdelaní a praxi

Živnostenský register

 • verejný zoznam živnostníkov v danom územnom obvode
 • má dve časti – verejnú a neverejnú (osobné údaje)
  1. verejná – meno, miesto podnikania, predmet podnikania, štátna príslušnosť
  2. neverejná – dátum narodenia, rodné číslo
 • zapisujú sa do neho dve skupiny podnikateľov:
  1. fyzické osoby – podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
  2. podnikateľské osoby – zapisujú sa do OR ale potrebujú živnostenské oprávnenie, aby mohli vykonávať určitý predmet podnikania
   • predkladá doklad o založení (napr. spoločenská zmluva)
   • výpis z registrov trestov členov štatutárneho orgánu
   • doklady zodpovedného zástupcu, ak ide o remeselnú alebo viazanú živnosť

Druhy živností

 1. základné
  1. remeselné – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného alebo študijného odboru, napr. obuvníctvo, kamenárstvo, stolárstvo,...
  2. viazané – odborná spôsobilosť je pri každej činnosti stanovená osobitne, napr. masérske služby, očná optika, zlievanie drahých kovov, výroba zbraní,...
  3. voľné – pre prevádzkovanie stačí splnenie všetkých podmienok, preukázanie odbornej a inej spôsobilosti sa nevyžaduje, napr. výcvik psov a mačiek, strihanie oviec, sušenie húb,...
 2. podľa predmetu podnikania
  1. obchodné živnosti – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom
  2. výrobné živnosti – výroba výrobkov, obalov, montáž
  3. živnosti poskytujúce služby – oprava a údržba vecí

Náležitosti oprávnenia živnostenského listu

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, predmet činnosti, dátum vzniku živnostenského oprávnenia (ak je živnostenské poistenie na dobu určitú, tak aj dátum zániku živnostenského oprávnenia)

Družstvo

 • spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov
 • družstvo môže byť poľnohospodárske, stavebné, bytové, výrobné alebo spotrebné

Založenie družstva

 • na založenie družstva sa vyžadujú konania ustanovujúcej schôdze družstva
 • určuje sa zapisované ZI, schvaľuje stanovy a volí orgány družstva
 • priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje zoznam členom a výšku jednotlivých členských vkladov
 • prílohu zápisnice tvoria stanovy družstva

Vznik družstva

 • družstvo vzniká dňom zápisu do OR
 • musí mať minimálne 5 členov, to však neplatí ak sú jeho členovia 2 právnické osoby
 • pred zápisom musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného ZI

Základné imanie družstva

 • musí byť minimálne 1250 €
 • tvorí súhrn členských vkladov na splatenie, ktorým sa zaviazali členovia družstva

Nedeliteľný fond družstva

 • je povinný pri založení vo výške 10 % ZI a dopĺňa sa z čistého zisku do 50 % ZI

Ručenie družstva

 • družstvo ručí za záväzky celým svojím majetkom
 • členovia neručia za záväzky družstva

Orgány družstva

 • najvyšší orgán – Členská schôdza
 • štatutárny orgán – Predstavenstvo
 • kontrolný orgán – Kontrolná komisia

Zánik členstva

 • pri zániku členstva počas trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel

Zrušenie družstva

 • uznesením členskou schôdzou alebo rozhodnutím súdu

Zánik družstva

 • vymazaním z obchodného registra
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016