Manažment

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 772 slov
Počet zobrazení: 1 094
Tlačení: 52
Uložení: 52

MANAŽMENT

Podstata manažmentu

 • manažment je teória zaoberajúca sa riadením podniku
 • dnes má 2 podoby:
  1. ako proces riadenia
  2. ako riadiaci aparát

Základné teórie manažmentu

 1. americký manažment
  • založený na vnútornej súťaživosti, individuálnej zodpovednosti, autoritatívnom rozhodovaní vedúcich zamestnancov, nezasahovaní štátu do riadenia a krátkodobom zamestnaní
  • hlavným cieľom podniku je maximalizácia zisku
 2. japonský manažment
  • založený na harmónii v kolektíve, odovzdávaní skúseností a poznatkov, celoživotnom zamestnaní, kolektívnom rozhodovaní, mzdovom systéme založenom na veku
  • hlavným cieľom podniku je vysoká kvalita výrobkov a služieb a znižovanie nákladov
 3. európsky manažment
  • spoločné črty s americkým manažmentom
  • snaží sa zachovať európske tradičné prvky, napríklad sociálne cítenie a sociálne istoty

Manažérske funkcie

 • základné činnosti, ktoré vykonávajú manažéri v procese manažmentu
 • základné manažérske funkcie:
  1. plánovanie
   • stanovenie cieľov, ktoré chce podnik dosiahnuť a stanovenie zdrojov, postupov a prostriedkov, ako tieto ciele dosiahnuť
   • hlavné ciele podniku:
    • dosahovanie zisku
    • prežitie (platobná schopnosť)
    • efektívnosť
    • presadenie a postavenie na trhu
   • ciele môžu byť:
    • krátkodobé – do 1 roka
    • strednodobé – 1-5 rokov
    • dlhodobé – nad 5 rokov
 1. organizovanie
  • kombinovanie faktorov tak, aby sa dosiahol želateľný výsledok (zamedzuje chaosu)
  • vytvára v riadiacom procese:
   1. hierarchické vzťahy
   2. organizáciu – organizované subjekty vedia čo robiť a kedy
   3. synergické efekty – celok je viac ako jednotlivé časti
   4. stabilitu
 1. vedenie + regulovanie
  • regulovanie – odstraňovanie odchýlok od plánu
  • vedenie ľudí – spôsob práce s ľuďmi, aby sa dosiahol želateľný výsledok
 2. kontrola
  • ide o sledovanie a hodnotenie javov, ktoré majú nastať alebo už nastali
  • druhy kontroly:
   • predbežná
   • priebežná
   • výsledná
  • funkcie kontroly:
   • poznávacia – získavanie informácií
   • ovplyvňovacia – pôsobí na ďalšiu činnosť
   • výchovná – preventívny charakter
  • typy kontroly:
   1. podľa rozsahu
    1. čiastočná
    2. úplná
   2. podľa vzťahu k podniku
    1. interná
    2. externá

Podstata rozhodovanie

 • výber najvhodnejšieho riešenia z viacerých možností (variantov)
 • znaky rozhodovania:
  • možnosť výberu
  • výber riešenia je vedomý, cieľavedomý a premyslený
  • rozhodovanie musí byť podľa určitých kritérií
 • po rozhodnutí nasleduje realizácia
 • druhy rozhodovacích procesov:
  1. rozhodovanie v podmienkach istoty
   • sú splnení 3 základné podmienky:
    • manažér pozná stav okolia (napr. na trhu)
    • manažér má možnosť poznať účinky
    • manažér má možnosť výberu
 1. rozhodovanie v podmienkach rizika
  • niektoré podmienky nie sú známe, preto sa rozhoduje na základe pravdepodobnosti požadovaného výsledku
 2. rozhodovanie v podmienkach neurčitosti
  • manažér nemá informácie, nepozná podmienky a preto postupuje dvomi spôsobmi:
   • stanoví si pravdepodobnosť a postupuje ako v podmienkach rizika
   • vyžiada si posudky expertov

Podnikateľský plán

 • nástroj riadenia podniku pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov jeho rozvoja
 • stanovuje konkrétne ciele na určité časové obdobie a zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov
 • slúži ako podklad, ktorý podnik predkladá banke v rámci požadovania úveru ako dôkaz schopnosti a pripravenosti podnikateľských zámerov a svojej budúcej podnikateľskej aktivity
 • zložky podnikateľského plánu:
  1. prehľad – základná charakteristika o predmete podnikania, t. j. informácie o výrobkoch a službách, ktoré podnik chce realizovať na trhu, ako aj očakávané prínosy z realizácie tohto zámeru a možné riziká podnikania
  2. charakteristika podniku – obsahuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie jeho súčasného postavenia na trhu, opisuje umiestnenie a organizačné usporiadanie podniku a definuje právnu formu podnikania
  3. ciele podniku – stanovené ciele by mali vychádzať z dlhodobej stratégie rozvoja podniku a vyjadrovať jasne a zrozumiteľne:
   • objem výroby alebo služieb, ktoré chce podnik zabezpečiť na trhu
   • prednosti, ktoré chce dosiahnuť v porovnaní s konkurenciou
   • prednosti z pohľadu zákazníka
   • ďalší vývoj
   • možné ťažkosti a tiež patenty alebo ochranné značky
  4. trhy a konkurencia – táto časť je zameraná na analýzu trhu a konkurencie a poskytuje informácie o vývoji daného trhu doma i v zahraničí, a to z pohľadu súčasného stavu, ako aj predpokladaného vývoja
  5. marketingový plán – poskytuje detailnejšie informácie o trhu a možnostiach umiestniť na tomto trhu produkciu, marketingová analýza by mala byť zameraná na prieskum trhu, cieľové trhy, zákazníkov, odbytové kanály, organizáciu trhu, reklamu , cenu výrobkov a služieb
  6. výrobný plán – opis výrobného plánu podniku, ako aj spôsob jeho zabezpečenia, a to nie len z vecného hľadiska, ale aj z hľadiska riadenia výroby
  7. organizácia a manažment – úspech podnikateľského zámeru vo veľkej miere determinuje ľudský činiteľ, kvalita riadenia, organizácia podniku, ako aj štýl riadiacej práce
  8. finančný plán – prehľad o finančnom zabezpečení podnikateľského zámeru, ako aj očakávané výsledky z jeho realizácie
  9. dodatky a prílohy – obsahuje doplňujúce informácie, napr. prospechy, opis výrobkov a služieb, schéma organizačnej štruktúry, údaje o manažérskom tíme, ostatné dôležité údaje a informácie

Štýly vedenia ľudí

 1. autoritatívny štýl – manažér trvá na svojich rozhodnutiach a príkazoch za všetkých okolností, svoje názory presadzuje aj proti mienke a názorom svojich podriadených, uznáva iba prísny organizačný postup, hierarchiu funkcií postup zhora, podriadenie na základe moci
 2. participatívny štýl – aktívna účasť všetkých pracovníkov na riadení a rozhodovaní, medzi manažérom a pracovníkmi prevláda atmosféra vzájomnej dôvery na základe vymedzenej kompetencie, čo podnecuje aktivitu a iniciatívu pracovníkov, ktorí sa zapájajú do rozhodovania podľa ich odbornosti
 3. demokratický štýl – vedúci pracovník sa pri rozhodovaní radí s podriadenými, vie vypočuť ich mienku a názory, podriadení majú priestor na uplatnenie svojich názorov a iniciatívy, vedenie je založené na dobrovoľnej podriadenosti a sebadisciplíne podriadených
 4. liberálny štýl – vedúci pracovník má nízku autoritu, je chaotický, neuplatňuje moc a zodpovednosť presúva na iných, je zvyčajne tolerantný k chybám a nedostatkom podriadených, „lezefér“ štýl

Vlastnosti top manažéra

 • iniciatívnosť
 • samostatnosť
 • rozvážnosť
 • systematickosť
 • rozhodnosť
 • zodpovednosť
 • disciplinovanosť
 • sebakontrola
 • vytrvalosť
 • optimizmus
 • pozitivizmus
 • fantázia
 • zásadovosť
 • emocionálnosť
 • citová vyrovnanosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021