Platobný styk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 001 slov
Počet zobrazení: 1 543
Tlačení: 86
Uložení: 72

PLATOBNÝ STYK

Čo je to platobný styk

 • prevod peňazí od platiteľa k príjemcovi prostredníctvom rôznych nástrojov
 • všetky platby, ktoré sa uskutočnia medzi ekonomickými subjektami bez ohľadu na dôvod platenia

Členenie platobného styku

 • podľa územia:
  • tuzemský – účastníci majú sídla na území SR
  • medzinárodný – niektorý z účastníkov má sídlo v zahraničí a niektorý v SR
 • podľa organizácie platby:
  • hotovostný – platenie prostredníctvom bankoviek a mincí
  • bezhotovostný – prevody na účtoch v banke bez použitia hotovosti
  • kombinovaný – časť hotovostne a časť bezhotovostne, napr. platobná karta
 • podľa technológie spracovania údajov:
  • tradične – poštová peňažná poukážka
  • elektronicky – internet, telefón

Doklady používané pri HPS:

 • bloky z registračnej pokladne
 • príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 • cestovné šeky
 • poštové peňažné poukazy
 • vstupenky
 • poštové dobierkové poukážky
 • cenné listy

Bezhotovostný platobný styk

Úhradové operácie

 • platobný nástroj = prevodný príkaz na úhradu
 • môže byť písomný alebo elektronický (každá banka má rôzne tlačivo)
 • prevodným príkazom dáva platiteľ príkaz banke, aby z jeho účtu odpísala určitú sumu peňazí a pripísala ju na účet príjemcu platby

Inkasné operácie

 • platobný nástroj = prevodný príkaz na inkaso
 • príjemca platby dáva príkaz banke, aby odpísala určitú sumu peňazí, z účtu platiteľa a pripísala ju na jeho účet (musí súhlasiť)

Druhy prevodných príkazov

 • jednorazový príkaz na úhradu alebo na inkaso – len na 1 platbu
 • hromadný príkaz na úhradu – na 1 tlačive viac prevodov
 • trvalý príkaz na úhradu – pravidelne sa opakujúce platby, platí až do odvolania

Kombinovaný platobný styk

 • spojenie hotovostného a bezhotovostného platenie v jednej hospodárskej operácii

Doklady kombinovaného platobného styku

 • poštové peňažné poukazy typu V – používajú sa na posielanie peňazí v hotovosti na bankové účty, peniaze sa platia v hotovosti na pošte a príjemcovi sa pripíšu na účet v banke
 • poštové peňažné poukazy typu E – používajú sa na posielanie peňazí z účtu platiteľa na výplatu v hotovosti príjemcovi platby
 • vklad a výber na účet – robí sa v banke
 • platobná karta – prostriedkom KPS vtedy, keď ju používame na výber hotovosti z bankomatu
 • pokladničný šek – banka vyplatí sumu uvedenú na šeku majiteľovi šeku v hotovosti a odpíše sumu z účtu banky majiteľa

Platobná karta

 • platobný prostriedok, s ktorým môžeme platiť alebo vyberať hotovosť
 • vydáva ju banka a je to majetok banky
 • má ochranné prvky (PIN kód a podpis držiteľa)
 • platobné karty môžu byť:
  • kreditné (úverové) karty – majiteľ si môže vybrať z účtu viac peňazí, ako má na účte čiže čerpá úver
  • debetné karty – klient môže vyberať len peniaze, ktoré má na účte, môže sa však dohodnúť s bankou, že za určitý poplatok môže vyberať aj viac peňazí

Šek a zmenka

Náležitosti zmenky

 • označenie „zmenka“ v texte, bezpodmienečný príkaz alebo prísľub, suma (slovom aj číslom), meno dlžníka a veriteľa, údaj splatnosti, dátum a miesto vystavenia zmenky, podpis vystaviteľa

Druhy zmeniek

 • podľa toho, kto zaplatí:
  • vlastná zmenka – vystaviteľ zmenky sa zaväzuje, že zaplatí veriteľovi v určitom čase stanovenú sumu, do zmenkového vzťahu vstupujú dlžník a veriteľ, pričom zmenka obsahuje formulu: „Zaplatím za túto zmenku...“, t. j. PRÍSĽUB
  • cudzia zmenka – obsahuje formulu: „Zaplaťte za túto zmenku...“, t. j. PRÍKAZ vystaviteľa zmenky 3. osobe (zmenkovníkovi), aby zaplatila sumu uvedenú na zmenke veriteľovi, do zmenkového vzťahu vstupujú dlžník(vystaviteľ), veriteľ a zmenkovník
 • podľa splatnosti:
  • vistazmenka – splatnosť pri predložení zmenky
  • fixná – splatná na presný dátum
  • terminovaná vistazmenka – splatná určitý čas po predložení
  • dátozmenka – splatná určitý čas po vystavení

Operácie zo zmenkou

 • akcept – akceptáciou zmenky prechádza záväzok z vystaviteľa na zmenkovníka, zmenkovník sa stáva dlžníkom a je zodpovedný za to, že v čase splatnosti bude zmenová suma zaplatená
 • aval – ručenie za dlžníka, pričom ručiteľ sa zaväzuje, že v prípade nezaplatenia zmenkovej sumy uhradí zmenku za dlžníka
 • eskont – odkúpenie zmenky bankou pred lehotou splatnosti
 • indosament – prevod zmenky na inú osobu
 • protest – ak zmenka nebola zaplatená majiteľ zmenky ju musí dať protestovať aby si zachoval právo na zaplatenie zmenky
 • platenie – po zaplatení zmenky môže dlžník žiadať o vrátenie zmenky aj o potvrdenie o zaplatení

Náležitosti šeku

 • označenie „šek“ v texte, bezpodmienečný príkaz zaplatiť sumu v dohodnutej mene, meno banky, ktorá má vyplatiť šekovníka, dátum a miesto, podpis vystaviteľa

Druhy šekov

 • podľa spôsobu zaplatenia
  • hotovostný – vypláca sa v hotovosti
  • zúčtovací – uhradí sa na účet
 • podľa príjemcu platby
  • šek na doručiteľa – neskúma sa totožnosť osoby, ktorá šek predkladá
  • šek na meno
  • šek na rad – možno ho prevádzať na inú osobu
  • šek nie na rad – zakazuje prevod na inú osobu
 • podľa vystaviteľa
  • súkromný – vystaviteľom je klient banky
  • obchodný – vystaviteľom je banka dlžníka

Operácie so šekmi

 • prevod – možno previesť na inú osobu
 • protest – uskutočňuje sa, ak bol šek riadne a včas predložený a bolo odmietnuté jeho preplatenie
 • križovanie – používa sa na zabránenie zneužitia šeku neoprávnenou osobou, môže byť:
  • šek na zúčtovanie
  • všeobecné križovanie
  • špeciálne križovanie

Porovnanie zmenky a šeku

 • šek je vždy splatný na videnie, čiže po predložení a zmenka je splatná po predložení, na určitý dátum, určitý čas po predložení alebo určitý čas po vystavení

Podstata hladkej platby

 • uskutočňuje sa prevodom z účtu príkazcu na účet príjemcu platby
 • vyžaduje sa vysoký stupeň dôvery medzi partnermi (vývozca nie je zabezpečený proti nezaplateniu a dovozca nemá záruku dodania tovaru)
 • banky vykonávajú tento spôsob prostredníctvom korešpondenčnej banky a korešpondenčných účtov:
  • nostro účet (naše) – účty, ktoré má banka A otvorené v iných bankách
  • loro účet (vaše) – iné banky majú otvorené účty c banke A
 • výhody hladkej platby:
  • šetrí peniaze aj čas
  • minimum administratívnych nákladov
  • neviaže sa na predloženie dokumentov

Dokumentárny akreditív a dokumentárne inkaso

 • DA výhody:
 • pre predávajúceho – istota, že dostane zaplatené ak splní akreditívne podmienky
 • pre kupujúceho – zabezpečený akreditívnymi podmienkami, že predávajúci mu určite tovar dodá a predloží včas kompletné dokumenty
 • DA nevýhody:
  • pre predávajúceho – ak nepredloží banke dokumenty včas, banka nezaplatí
  • pre kupujúceho – má dlhodobo viazané peňažné prostriedky a keďže spravidla hradí poplatky je to preňho finančne náročné
 • DI výhody:
  • pre predávajúceho – istota, že kupujúci dostane tovar až keď zaplatí
  • pre kupujúceho – nemá dlhodobo viazané peňažné prostriedky
 • DI nevýhody:
  • pre predávajúceho – v čase odoslania tovaru nemá istotu, že kupujúci bude ochotný platiť
  • pre kupujúceho – nemá nárok na kontrolu tovaru pre uskutočnením platby
 • porovnanie:
  • dokumentárny akreditív je písomný záväzok banky, že poskytne predávajúcemu určité plnenie (zaplatí), ak splní podmienky uvedené v akreditíve
  • dokumentárne inkaso je forma platenia, pri ktorej predávajúci dáva príkaz svojej banke, aby vydala dokumenty kupujúcemu po zaplatení určitej sumy, záväzok zaplatiť má kupujúci, nie banka ako pri dokumentárnom akreditíve
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019