Odbytová politika podniku – komunikačná a distribučná politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 631 slov
Počet zobrazení: 1 665
Tlačení: 66
Uložení: 60

ODBYTOVÁ POLITIKA PODNIKU – KOMUNIKAČNÁ A DISTRIBUČNÁ POLITIKA

Komunikačná politika podniku

 • zameriava sa na informovanie zákazníkov a ovplyvňovanie ich správania
 • jej cieľom je informovať, vyzdvihovať úžitky, prijímať podnety,...
 • základné formy komunikácie (komunikačný mix):
  1. reklama – cieľavedomé komunikačné pôsobenie na potenciálnych zákazníkov
   • A – pozornosť, I – záujem, D – túžba, A – podnet ku kúpe, S – uspokojenie
   • výhody reklamy:
    • osloví široký okruh zákazníkov
    • môže používať rôzne prostriedky (hudba, farby,...)
   • nevýhody reklamy:
    • je neosobná a jednosmerná (nedá sa zistiť koľkých oslovila)
   • poslanie reklamy vyjadrujú 4P – poinformovať, pripomenúť, presvedčiť, potvrdiť správnosť nákupu
   • ciele reklamy:
    1. ekonomické – zvýšenie objemu predaja
    2. komunikačné – sprostredkovanie informácie, vyvolanie určitej predstavy
   • pri reklame je dôležité určiť:
    1. objekt reklamy
     • objektom reklamy môžu byť výrobky, služby, organizácie, miesta a iné produkty
    2. cieľovú skupinu
     • reklama je určená tým osobám, ktoré by mohli byť potenciálnymi kupujúcimi
     • príjemnom reklamy môže byť konečný spotrebiteľ alebo podnik
     • na individuálnych zákazníkov je zameraná individuálna reklama a na široký okruh zákazníkov je zameraná hromadná reklama
    3. partnera – zadávateľa
     • partnerom reklamy je firma, ktorá zadáva reklamu
    4. reklamné prostriedky a médiá
     • pri výbere metód a prostriedkov reklamy sa vychádza z troch základných požiadaviek – pravdivosť, účinnosť, hospodárnosť
     • reklamné prostriedky – inzeráty, plagáty, reklamné nápisy, reklamné pútače, televízne a rozhlasové šoty, reklamné filmy, reklamné fotografie, reklamné listy, prospekty, letáky, katalógy,...
     • reklamné nosiče – denná a týždenná tlač, špeciálne inzertné noviny, Zlaté stránky, internet, steny na plagáty, dopravné prostriedky, reklamné tabule, bilboardy, výklady, televízia, rozhlas, kiná, divadlá, podujatia, pošta, prílohy novín a časopisov,...
 • druhy reklamy:
  1. podľa sledovaných cieľov na trhu
   • uvádzacia reklama
   • udržiavacia reklama
   • rozširovacia reklama
  2. podľa objektu reklamy
   • reklama výrobku
   • reklama činností podniku
   • reklama podniku ako celku
  3. podľa spôsobu pôsobenia na adresáta
   • priama reklama
   • nepriama reklama
  4. podpora predaja
   • krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup a predaj
   • ochutnávky, kupóny, zľavy, vernostné karty, vzorky,...
  5. práca s verejnosťou
   • zvýšenie dôvery, imidžu a značky podniku
   • deň otvorených dverí, správy v tlači, príspevky na charitu, sponzorstvo športových a kultúrnych podujatí,...
  6. osobný predaj
   • dvojstranná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim
   • najdrahšia metóda, ktorá sa zameriava na predvádzanie produktov a na osobný kontakt
   • obchodné návštevy zákazníkov v domácnostiach, výstavy,...

Distribučná politika podniku

 • zaoberá sa pohybom produktov od predávajúceho ku kupujúcemu
 • podnik pri nej rieši 2 základné úlohy:
  1. prevod vlastníckych vzťahov z predávajúceho na kupujúceho
  2. fyzické premiestnenie tovaru
 • základné úlohy fyzického premiestnenia:
  1. doprava – druh použitej dopravy
  2. vybavovanie objednávok – pripravia sa potrebné doklady, napr. dodací list, faktúra,...
  3. skladovanie – vo vlastných alebo cudzích skladoch
  4. stanovenie výšky zásob – optimálna výška
 • distribučné cesty:
  • spôsob ako sa dostanú produkty od výrobcu k spotrebiteľovi
  • každá distribučná cesta má 2 etapy:
   1. expedičná – od vyexpedovania až po odovzdanie prepravcovi
   2. prepravná – od prepravcu k spotrebiteľovi
  • má tieto stránky:
   • fyzická – premiestnenie
   • právna – prevod vlastníctva
   • finančná – platba za dodávku
   • komunikačná – informácie o tovare
  • distribučné cesty:
   1. priame – výrobca ® spotrebiteľ
    • pri priamych cestách sú náklady vyššie
    • priamou distribúciou je vhodné prepravovať kusové výrobky, zariadenia investičného charakteru a výrobky, ktoré sa dodávajú vo väčších množstvách malému počtu odberateľov
   2. nepriame – sprostredkovateľ (veľkoobchod, maloobchod) ® spotrebiteľ
    • nepriamou distribúciou je vhodné dodávať výrobky vhodné na skladovanie vo väčších množstvách pre väčší počet odberateľov rozmiestnených na rôznych miestach, odevy a televízory
    • je možné ich využiť aj na dodávanie produktov, kde nie je potrebná technická pomoc výrobcu a odborné informácie o produkte
 • moderné distribučné kanály:
  • prostredníctvom odbytového kanála prichádza tovar od výrobcov k spotrebiteľom
  • distribučné cesty možno charakterizovať podľa počtu úrovni, čiže kanálov
  • každý sprostredkovateľ predstavuje jednu úroveň = odbytový kanál
  • počet odbytových kanálov (stupňov sprostredkovateľov) tvorí dĺžku odbytovej cesty
  • poznáme 4 marketingové kanály (odbytové cesty):
   1. priamy odbytový kanál (priamy marketing)

výrobca ® spotrebiteľ

 1. odbytová cesta 1. úrovne

výrobca ® maloobchod ® spotrebiteľ

 1. odbytová cesta 2. úrovne

výrobca ® veľkoobchod ® maloobchod ® spotrebiteľ

 1. odbytová cesta 3. úrovne

výrobca ® veľkoobchod ® maloobchod ® obchodný zástupca ® spotrebiteľ

 • distribučné orgány:
  • osoby alebo organizácie, ktoré vykonávajú premiestňovanie
  • delíme ich:
   1. tradičné distribučné orgány
    1. pri priamom predaji – veľtrhy
    2. pri nepriamom predaji – veľkoobchod, maloobchod
   2. nové distribučné orgány – internet, TV shopping
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Odbytová politika podniku – komunikačná a distribučná politika

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035