Odbytová politika podniku – produktová a cenová politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 250 slov
Počet zobrazení: 2 114
Tlačení: 78
Uložení: 75

ODBYTOVÁ POLITIKA PODNIKU – PRODUKTOVÁ A CENOVÁ POLITIKA

Odbyt

 • skúma zákonitosti určujúce výsledok predaja produktov a poukazuje na to, ako ich využívať v praxi, aby bol výsledok čo najlepší

Teórie odbytu

 1. funkcionálna teória odbytu
  • nazýva sa aj odbytová logistika
  • zaoberá sa funkciami odbytu:
   • priestorová funkcia – dodať výrobok na správne miesto
   • časová funkcia – dodať výrobok v správnom čase
   • kvantitatívna funkcia – dodať výrobok v požadovanom množstve
   • kvalitatívna funkcia – dodať výrobok v požadovanej kvalite
   • komunikačná funkcia – prenášať informácie
   • propagačná funkcia – prostredníctvom reklamy tovar priblížiť spotrebiteľovi
   • úverová funkcia – umožniť nákup aj tomu, kto momentálne nemá peniaze
   • koordinačná funkcia – zosúladiť sortiment a množstvo medzi výrobou a spotrebou
 1. nástrojová teória odbytu
  • vychádza z toho, že výsledok predaja závisí od využitia nástrojov odbytu
  • využíva sa celá skupina nástrojov, ktoré poznáme pod názvom marketingový mix (product, price, promotion, place + pack, people,...)
  • najdôležitejšie nástroje marketingového mixu:
   • kontraktačná (cenová) politika
   • produktová politika
   • distribučná politika
   • komunikačná politika

Marketing

 • podnikateľský spôsob myslenia, pri ktorom sú všetky činnosti a rozhodnutia zamerané na trh
 • spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú

Segmentácia trhu

 • cieľom je spoznať štruktúru daného trhu na ktorý chce organizácie umiestniť svoj výrobok alebo službu
 • hlavné kritéria používané pri segmentácii trhu:
  • geografické – zákazníci sú rozdelení podľa svojho priestorového (geografického) rozmiestnenie napríklad podľa kontinentov, krajín alebo regiónov..
  • demografické – zákazníci sa delia podľa veku, pohlavia, etnika, náboženstva, rodinného stavu
  • socioekonomická - socioekonomický status, vzdelanie, povolanie, príjem, postavenie ..
  • psychologická - zákazníci sa delia podľa psychologického profilu (životné záujmy, postoje, hodnoty ..)
  • nákupné správanie - frekvencia a rozsah nákupov, lojalita k dodávateľovi, postoj k riziku,...

Marketingové stratégie

 1. stratégia využitia trhu
  • znamená, že podnik sa snaží posilniť svoju pozíciu na doterajších trhoch s doteraz vyrábaných výrobkov (reklamou, držbami,...)
 2. stratégia rozšírenia trhu
  • získanie nových trhov pre doterajšie produkty, napr. výrobca zo Slovenska chce predávať v Rakúsku
 1. stratégia diferenciácie trhu (prehlbovanie)
  • podnik sa zameriava na výrobu nových výrobkov, ktoré bude ponúkať na doterajších trhoch
  • súčasťou tejto stratégie môže byť aj sťahovanie zastaralých výrobkov z trhu
 2. stratégia diverzifikácie (rozširovanie)
  • je to tzv. „útočná stratégia“, ktorá sa zameriava na výrobu nových výrobkoch, ktoré bude ponúkať na nových trhoch

Prieskum trhu

 • získavanie informácií o trhu, ktoré podniku pomáhajú v odbytovej činnosti
 • informácie môže podnik získavať sám alebo sa obráti na špecializovanú agentúru
 • metódy prieskumu trhu – ankety, dotazníky, pozorovania, experimenty alebo trhové testy
 • ciele prieskumu trhu:
  • zistenie situácie na trhu
  • zistenie názorov potencionálnych zákazníkov
 • členenie prieskumu trhu:
  1. podľa predmetu (objektu) skúmania
   1. hospodársky prieskum – zisťovanie objektívnych kvantifikovateľných (merateľných) veličín, napr. cena, objem predaja)
   2. sociologický prieskum – zbiera informácie o účastníkoch trhu, zaujíma ho napr. vek, pohlavie, názory, motívy,...
  2. podľa časového hľadiska
   1. analýza trhu (statický prieskum) – zistenie situácie k určitému časovému okamihu
   2. sledovanie trhu (dynamický prieskum) – sledovanie zmien na trhu za dlhšie obdobie
  3. podľa metód získavania informácií
   1. primárny prieskum (fieldresearch) – získavajú sa nové informácie
   2. sekundárny prieskum (deskresearch) – spracúvajú sa získané informácie

Produktová politika podniku

 • analýza, plánovanie, realizácia a kontrola činností (opatrení, rozhodnutí) týkajúcich sa výrobku ako marketingového nástroja, napríklad vonkajšia podoba výrobku, zloženie výrobkového radu, politika značky a pod.
 • produkt je všetko, čo slúži na predaj
 • klasifikácia produktu:
  1. spotrebný tovar
   • tovar základného dopytu – zákazníci ho kupujú často bez premýšľania
   • tovar príležitostného dopytu – autá, topánky, nábytok
   • tovar zvláštneho dopytu – špeciálne značky, napr. áut
   • tovar neuváženého dopytu – kupujúci neuvažuje nad jeho kúpou
  2. priemyselný (kapitálový) tovar – tovar predávaný na ďalšie spracovanie
   • materiál a polotovary – suroviny, súčiastky
   • statky investičného charakteru – stavby, stroje
   • pomocný materiál a služby
 • úrovne produktu:
  1. jadro produktu – úžitok, ktorý má výrobok poskytovať
  2. základný produkt – kvalita, značka, dizajn, obal, varianty vyhotovenia
  3. rozšírenie produktu – inštalácia, dodatočné služby, záruka, podmienky dodávok...
 • vlastnosti produktu:
  • fyzikálne vlastnosti tovaru (hmotnosť, farba, lesk, tvrdosť, elektrická vodivosť, tepelná vodivosť..)
  • chemické vlastnosti tovaru (látkové zloženie)
  • biologické vlastnosti tovaru (ako tieto vlastnosti pôsobia na ľudský organizmus)
  • fyziologické vlastnosti tovaru (uvádzajú sa vo vzťahu pôsobenia na človeka)
 • tvorba sortimentu:
  • spojená s ponukou produktov podniku
  • sortiment ovplyvňuje veľkosť predaja
  • z hľadiska tvorby sortimentu rozlišujeme:
   1. výrobne závislé produkty – pri výrobe hlavného produktu vzniká vedľajší produkt, ktorý sa ťažšie predáva (pri výrobe cukru vzniká melasa)
   2. odbytovo závislé produkty – ovplyvňujú predaj iného produktu
    1. substitučné – vzájomne sa nahradzujúce ( CD – MP3)
    2. komplementárne – navzájom sa doplňujúce (lyže – lyžiarky)
   3. diferenciácia produktov – prehlbovanie sortimentu
   4. diverzifikácia produktov – rozširovanie sortimentu
   5. obmena produktov – časová zmena sortimentu
   6. vyraďovanie produktov – vyradenie zastaraných produktov
  • fázy životného cyklu:
   1. vývoj nového produktu
    • nový nápad, myšlienka vyrobiť nový produkt, produkt je vo vývoji, nepredáva sa, neprináša zisk, rastú náklady na výskum na technickú prípravu výroby,...
   2. uvedenie na trh
    • pri uvedení na trh musí podnik podporovať jeho predaj, napr. stanoví nižšiu (uvádzaciu) cenu, uvádza častú reklamu
    • predaj sa začína, ale obrat je malý, tržby s predaja nepokryjú ani náklady
    • táto fáza trvá dovtedy, kým sa nedosiahne prah zisku
   3. rast predaja
    • prudký rast objemu predaja, zisk sa zvyšuje
    • vysoké zisky prilákajú konkurenciu, ktorá tiež začne vyrábať produkt, tým sa táto fáza končí
   4. zrelosť (dospelosť)
    • rast konkurencie, tempo rastu, miera alebo obrat postupne klesá, výrobcovia musia znižovať ceny, podporovať predaj reklamou, inovovať produkty
    • celkový zisk začne postupne klesať
    • táto fáza sa končí stagnáciou
   5. nasýtenosť
    • trh je nasýtený, dopyt stagnuje (nehýbe sa), obrat klesá
    • táto fáza trvá dovtedy, kým sa na trhu neobjaví produkt, ktorý lepšie uspokojí danú spotrebu
   6. útlm (starnutie)
    • nový výrobok vytláča starý z trhu, výroba sa stáva nerentabilnou, starý produkt sa vyraďuje z výrobného programu a sťahuje sa z trhu alebo sa podnik snaží na ňom urobiť zmeny a vrátiť ho na trh

Kontraktačná (cenová) politika

 • cena je výsledkom pôsobenia ponuky a dopytu a je to peňažné vyjadrenie hodnoty produktu
 • metódy tvorby cien:
  1. podľa nákladov
   • náklady tvoria dolnú hranicu výšky ceny
   • ak podnik predáva výrobky za ceny nižšie ako jeho náklady , podnik nedosahuje zisk
   • metódy tvorby cien podľa nákladov sa delia na:
  2. analytická metóda
   • podnik si stanoví minimálnu cenu (spodný limit), pri ktorej podnik nedosahuje ani zisk ani stratu
   • minimálna cena = výška nákladov
   • táto metóda je založená na analýze nulového bodu, t. j, bod kde sa náklady rovnajú výnosom a podnik nedosahuje ani zisk ani stratu
   • výpočet minimálne ceny:
  3. prirážková metóda
   • podnik ju používa najčastejšie, lebo je jednoduchá
   • výška prirážky sa odlišuje podľa druhu tovaru
   • vyššia je na sezónny tovar, lebo pri ňom je vyššie riziko nepredania a na tovar z vysokými nákladmi na skladovanie, napr. kvety, ovocie,...
   • výpočet ceny:
 1. podľa dopytu
  • pri tejto metóde musí podnik poznať veľkosť dopytu, pričom uplatňuje zásadu trhovej ekonomiky, že:
   1. ak dopyt rastie môže cenu zvýšiť
   2. ak dopyt klesá mal by cenu znížiť
  • elasticita dopytu je citlivosť dopytu na zmenu ceny
  • elasticita dopytu je reakcia spotrebiteľov na zmenu ceny prostredníctvom zmeny požadovaného vzorca
  • elasticitu meriame koeficientom elasticity:
 • ak sa cena znižuje, objem predaja sa zvyšuje a naopak
 • koeficient elasticity môže mať rôzne hodnoty:
  • E = ¥dokonale elastický dopyt, pri zmene ceny môže podnik predať akékoľvek množstvo
  • E = 0dokonale neelastický dopyt, pri zmene ceny sa nezmení požadované množstvo
  • E = 1jednotková elasticity, požadované množstvo sa zvyšuje/znižuje rovnako ako cena
  • E > 1elastický dopyt, dopyt citlivo reaguje na zmenu ceny, zníženie ceny vyvolá také zvýšenie množstva, že celkové tržby podniku rastú
  • E < 1neelastický dopyt, dopyt nereaguje citlivo na zmenu ceny, zníženie ceny vyvolá také malé zvýšenie objemu predaja, že celkové tržby klesajú
 • dokonale elastický a neelastický dopyt sú extrémne prípady, ktoré sa v praxi vyskytujú zriedkavo, pretože elasticity sa nachádza niekde medzi nimi
  1. podľa konkurencie
   • ceny konkurencie môžu byť horným limitom pre porovnateľné produkty
   • ceny môže stanoviť:
    1. na úrovni konkurencie
    2. mierne nad cenou konkurencie
    3. mierne pod cenou konkurencie

Diferenciácia cien

 • diferenciácia cien je proces, v ktorom podnik pružne reaguje na zmeny situácie na trhu a využíva rozdielne ceny na rôznych trhoch
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Odbytová politika podniku – produktová a cenová politika

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015