Štátny rozpočet

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 391
Tlačení: 22
Uložení: 22

Štátny rozpočet

Vznikol asi pred 300 r. koncom 17. a začiatkom 18. st.

Jeho vznik a vývoj predpokladá:

  • existenciu štátu - lebo ŠR slúži na financovanie potrieb štátu
  • rozvoj peňaž. hosp. a peňažných vzťahov

Existencia štátu a peň. hosp. sa však vytvorili oveľa skôr ako ŠR. Ľudovít XIV - "ŠTÁT SOM JA" = financie slúžili na financovanie potrieb štátu a potreby panovníka a jeho dvora.

Je ekon. kategóriou, ktorú možno chápať ako: fond

bilanciu

zákon

Je základný finančný plán (program) štátu al. vlády vyjadrený v číslach a schválený parlamentom na určité obdobie. V SR sa rozpočtový rok zhoduje s kalendárnym rokom

Príjmy a výdavky ŠR = štát získava príjmy najmä vyberaním daní, poplatkov, cla a iných príjmov tak od FO i PO. Prostredníctvom výdavkov zo ŠR štát zabezpečuje plnenie sv. zákl. funkcií na úseku štátnej správy, obrany a bezpečnosti štátu, zabezpečuje potreby obyvateľstva poskytovaním služieb v školstve, zdravotníctve, kultúre, zabezpečuje občanov na dôchodku, v nezamestnanosti a pod... Výdavky ŠR sa najčastejšie členia podľa jednotlivých rezortov. Uplatňuje sa aj územný princíp členenia výdavkov - do príslušných regiónov prostredníctvom dotácií. Zostaviť ŠR je veľmi náročné a treba pri ňom dodržiavať určité zásady. Jednou z tradičných zásad je, že sa požaduje vyrovnaný ŠR - výdavky sú kryté príjmami, Keď je ŠR prebytkový príjmy prevyšujú výdavky a keď je ŠR deficitný (schodkový) - príjmy sú nižšie ako výdavky.

Rozpočtové provizórium = vzniká vtedy, keď na príslušný rozpočt. rok nebol ešte schválený zákon o ŠR. Je to obdobie od prvého dňa rozpočtového roka do dňa nadobudnutia účinnosti zákon o ŠR.

Štátny dlh = vo vyspelých trh. ekon. sa stalo bežným javom deficit ŠR. Z tohto predpokladu vychádza koncepcia št. dlhu, ktorá má tendenciu rásť práve v súvislosti s opakovaným deficitom. Väčšina ekon. má názor, že štátny dlh neprispieva stabilite ekon., naopak je jedným zo zdrojov inflačného vývoja. Nahromadené sumy vypožičaných peňazí nazývame štátnym dlhom.

Štátny dlh môže byť:

  • vnútorný - ak štát dlhuje vlastným občanom, podnikateľom; vyžaduje si platenie úrokov a preto štát musí vyberať dane a tým vytláča z národného bohatstva kapitál.
  • vonkajší - dlh danej krajiny voči cudzine a zn. zmenšenie objemu T a S, ktorými disponujú ľudia v dlžníckej krajine, obmedzujú sa spotrebné možnosti danej krajiny. Dlžná krajina musí viac vyvážať ako dovážať, aby dosiahla prebytok obchodnej bilancie, ktorý je potrebný na splácanie zahr. dlhov a úrokov z pôžičiek.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štátny rozpočet #štátny ropočet

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019